Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.

Douane, overgangsregeling ter voorkoming van dubbele heffing van invoerrechten op Bonaire

Uitgebreide informatie
Douane, overgangsregeling ter voorkoming van dubbele heffing van invoerrechten op Bonaire
Belastingdienst/Douane Landelijk Kantoor
De minister van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt een overgangsregeling getroffen voor invoerrechten en omzetbelasting op Bonaire voor de periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010.
1. Inleiding
Op 10 oktober 2010 is het land de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Vanaf dat moment zijn de voormalige eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten landen binnen het Koninkrijk geworden. De eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel uit gaan maken van het land Nederland en hebben elk de status van openbaar lichaam gekregen. Voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is een nieuw fiscaal stelsel voorzien. Voor zover het de heffing van invoerrechten en accijnzen betreft is het nieuwe stelsel opgenomen in het wetsvoorstel Douane- en Accijnswet BES (Kamerstukken 32190 ). De voorgenomen inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Douane- en Accijnswet BES is 1 januari 2011.
Om de heffing en inning van belastingen ter zake van de invoer van goederen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te kunnen waarborgen gedurende de overgangsperiode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010, is voorzien in een overgangsregeling. Onder meer de oude Antilliaanse douane- en accijnsverordeningen en regelingen zullen in die periode als wetten onderscheidenlijk als ministeriële regelingen van toepasing blijven. Deze overgangsregeling is nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES .
Door de heffing van invoerrechten en omzetbelasting gedurende de overgangsperiode op Bonaire kan in voorkomende gevallen dubbele heffing van invoerrechten en omzetbelasting optreden. Deze dubbele heffing kan zich in de periode van 10 oktober tot en met 31 december 2010 voordoen bij de invoer op Bonaire van goederen uit het vrije verkeer van Curaçao waarvoor het invoerrecht en de omzetbelasting bij de eerste invoer op Curaçao zijn voldaan. Ter voorkoming van deze dubbele heffing, is het onderhavige beleidsbesluit nodig. Voor de invoer op Bonaire van goederen uit het vrije verkeer van Sint Eustatius, Saba of Sint Maarten is geen maatregel nodig, omdat het tarief van invoerrechten ter zake van de invoer op die Bovenwindse eilanden nihil was en nihil blijft. De Landsverordening omzetbelasting 1999 is op Sint Eustatius en Saba niet van toepassing.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
BES eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
2. Verschuldigde invoerrechten in het openbaar lichaam Bonaire
Als gevolg van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 verandert de staatkundige verhouding van de BES eilanden ten opzichte van Curaçao en Sint Maarten. De BES eilanden worden buitenland of derdeland voor Curaçao en Sint Maarten en omgekeerd. Voor Bonaire, dat vanoudsher nauwe handelsbetrekkingen onderhoudt met het nabij gelegen Curaçao, heeft deze nieuwe situatie een aantal gevolgen, met name op douanegebied. Voorzover het invoer betreft van goederen die afkomstig zijn uit het vrije verkeer van Curaçao kan dit in voorkomende gevallen leiden tot een dubbele heffing van invoerrechten en omzetbelasting op Bonaire.
2.1. De periode vóór 10 oktober 2010
In het voormalige land de Nederlandse Antillen waren de Algemene verordening I.U. en D. 1908 en de Landsverordening tarief van invoerrechten van kracht. Goederen die in Curaçao op legale wijze waren ingevoerd of aldaar waren voortgebracht kregen de status van Nederlandse-Antilliaanse goederen. Bij overbrengen van die goederen vervolgens naar Bonaire veranderde die status niet en was er geen sprake van invoer die tot heffing van invoerrechten kon leiden, maar van binnenlands vervoer. Er was met betrekking tot die goederen per saldo één keer invoerrechten verschuldigd.
2.2. De periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010
Tijdens de overgangsperiode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 is er geen sprake meer van binnenlands vervoer van goederen uit het vrije verkeer van Curaçao naar Bonaire, maar van invoer. Voor de heffing van invoerrechten is dat een belastbaar feit.
De heffing van de oude invoerrechten op Bonaire wordt tot 1 januari 2011 voortgezet. Dit heeft bij strikte toepassing van de douanewetgeving tot gevolg dat bij invoer van goederen, die eerst in het vrije verkeer van Curaçao zijn gebracht, in Bonaire wederom invoerrechten verschuldigd zijn.
2.3. De periode vanaf 1 januari 2011
1 januari 2011 is de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Douane- en Accijnswet BES. Op grond van de Douane- en Accijnswet BES is het tarief van invoerrechten op Bonaire nihil. De Landsverordening omzetbelasting komt per deze datum te vervallen.
2.4. Kwijtschelding van verschuldigde invoerrechten
De dubbele heffing die tijdens de overgangsperiode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010 zou kunnen optreden beschouw ik als een onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in artikel 166, eerste lid, van de in de overgangsperiode als wet van toepassing zijnde Landsverordening tarief van invoerrechten.
Goedkeuring
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Douane- en Accijnswet BES en met toepassing van artikel 166, eerste lid, van de in de overgangsperiode als wet van toepassing zijnde Landsverordening tarief van invoerrechten keur ik onder de volgende voorwaarden goed, dat, ter zake van de invoer op Bonaire van uit het vrije verkeer van Curaçao afkomstige goederen, de verschuldigde invoerrechten, worden kwijtgescholden. Deze kwijtschelding geldt eveneens voor de omzetbelasting bij invoer gelet op het bepaalde in artikel 14d, eerste lid van de in de overgangsperiode als wet van toepassing zijnde Landsverordening omzetbelasting 1999.
Voorwaarden
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
Ten genoegen van de inspecteur, bedoeld in artikel 13c van de Wet geldstelsel BES, wordt met een factuur of met andere bescheiden aangetoond dat de goederen afkomstig zijn uit het vrije verkeer van Curaçao.
Ten genoegen van de inspecteur, bedoeld in artikel 13c van de Wet geldstelsel BES, wordt aangetoond dat over de goederen op Curaçao invoerrechten en omzetbelasting zijn betaald.
Het betreft goederen die in het openbaar lichaam Bonaire zijn ingevoerd in de periode die aanvangt op 10 oktober 2010 en eindigt op 31 december 2010.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 oktober 2010
De
minister
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Verschuldigde invoerrechten in het openbaar lichaam Bonaire
2.1. De periode vóór 10 oktober 2010
2.2. De periode van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2010
2.3. De periode vanaf 1 januari 2011
2.4. Kwijtschelding van verschuldigde invoerrechten
Goedkeuring
Voorwaarden
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht