Eindejaarsuitkering burgemeester en wethouders
Nominale eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 15a Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 respectievelijk artikel 3, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders hebben de burgemeesters respectievelijk de wethouders recht op een eindejaarsuitkering.
Overeenkomstig de ambtenaren bij de sector Rijk hebben burgemeesters en wethouders in 2003 aanspraak op een nominale eindejaarsuitkering van
- € 31,13 bruto per maand voor het tijdvak van 1 januari 2003 tot 1 april 2003;
- € 45,88 bruto per maand voor het tijdvak van 1 april 2003 tot en met 31 december 2003.
Het nominale bedrag van de eindejaarsuitkering bedraagt vanaf 1 januari 2004 € 45,88 per maand.
Voor diegenen wiens arbeidsduurfactor minder dan 1 bedraagt wordt het nominale bedrag vermenigvuldigd met zijn/haar arbeidsduurfactor.
In de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2000-2001 is overeengekomen dat er een nominale eindejaarsuitkering zal worden ingevoerd. De financiering van de nominale eindejaarsuitkering vindt plaats vanuit de besparing als gevolg van de bevriezing per 1 januari 2000 van de ziektekostentegemoetkoming als bedoeld in het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr).
In verband hiermee is per 1 april 2003 de nominale eindejaarsuitkering verhoogd van € 31,13 naar € 45,88 per maand.
Per 1 januari 2003 is de bevriezing van de Btzr-tegemoetkoming komen te vervallen omdat het niveau van 50% van het totaal van de MOOZ-bijdrage, van de WTZ-bijdrage en van de component 'polis' van de particuliere ziektekostenpremie voor een maatschappijpolis, zoals deze door het CPB ten behoeve van het CEP wordt geraamd, netto is bereikt.
Dit betekent dat in 2004 de nominale eindejaarsuitkering niet meer wordt verhoogd als uitvloeisel van de bevriezing van de Btzr-tegemoetkoming.
Vanaf 1 januari 2004 zal voor de nominale eindejaarsuitkering als bedrag € 45,88 gelden.
De nominale eindejaarsuitkering is een bruto bedrag. De aanspraak op de nominale eindejaarsuitkering wordt per maand opgebouwd. Bij gedeeltelijke doorbetaling van het salaris wegens bijvoorbeeld langdurige ziekte of ouderschapsverlof verandert de nominale eindejaarsuitkering niet.
De nominale eindejaarsuitkering wordt niet toegekend aan de gewezen burgemeesters en wethouders, die als zodanig een wachtgeld of werkloosheidsuitkering ontvangen.
De nominale eindejaarsuitkering wordt wel opgenomen in de berekeningsbasis voor toekomstige wachtgelders en overeenkomstige uitkeringen.
Voor de volledigheid meld ik u nog dat de burgemeesters bij circulaire van 2 december 2002, nr. BK02/98348 , zijn geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering over 2003. De wethouders zijn daarover geïnformeerd bij circulaire van 2 december 2002, nr. BK02/98349.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
plv. directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
Nominale eindejaarsuitkering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht