Eindtermen vuurwapenopleiding politie Circulaire aan korpsbeheerders en beheerder KLPD
Mijne dames/heren,
In het overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken van 16 oktober jongstleden is gesproken over de brief die mijn ministerie op 19 augustus jongstleden aan het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) heeft gezonden. In deze brief is ingestemd met een aantal aanpassingen in de eindtermen van de vuurwapenopleiding in het kader van de Primaire Opleiding Medewerker Basispolitiezorg (POMB).
Hierbij wil ik u informeren over de conclusies van het overleg en de consequenties die dat heeft voor de uitvoering bij uw korps van de Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie.
Ik heb geconstateerd dat met de brief aan het LSOP voorbij is gegaan aan het reguliere overleg dat over zo’n voorgenomen wijziging met de vakorganisaties wordt gevoerd. Evenmin is rekening gehouden met het feit dat een aanpassing van dit deel van de eindtermen van de primaire opleiding consequenties heeft voor de uitvoering van de Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie. Ten slotte kan een dergelijke aanpassing alleen rechtsgeldig tot stand komen door wijziging van de ministeriële regeling waarmee de eindtermen POMB zijn vastgesteld.
Op grond van het voorgaande heb ik in de eerste plaats vastgesteld dat de brief aan het LSOP herroepen zal worden. Daarnaast heb ik geconcludeerd dat de eindtermen van de vuurwapenopleiding nog steeds van kracht zijn zoals deze van kracht waren voor de verzending van de brief aan het LSOP.
Het is mij bekend dat als gevolg van de brief aan het LSOP in een aantal korpsen onduidelijkheid is ontstaan over de vraag welke toets moet worden gehanteerd bij de uitvoering van de Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie. Voor alle betrokkenen is het van belang dat deze onduidelijkheid op zo kort mogelijke termijn wordt beëindigd. In dat verband bevestig ik hierbij dat de toets gebruikt moet (blijven) worden die van kracht was ten tijde van de invoering van de Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie op 1 januari 1996. Voor de goede orde heb ik een exemplaar van deze geldende toets gevoegd bij deze circulaire.
Als gevolg van de onduidelijkheid is het mogelijk dat een beperkt aantal medewerkers van uw korps niet de correcte toets heeft afgelegd en op grond daarvan op dit moment formeel niet voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie. Indien hiervan in uw korps sprake is, ben ik van oordeel dat de betrokken medewerkers de toets opnieuw dienen af te leggen op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk bij de eerstvolgende voor betrokkene geplande reguliere vuurwapentraining. Dit betekent dat betrokkene uiterlijk drie maanden na dagtekening van deze circulaire de (oorspronkelijke) toets moet hebben afgelegd.
Ik verzoek u deze circulaire onder de aandacht te brengen van de betrokken medewerkers van uw korps.
’s-Gravenhage, 15 november 1996
Hoogachtend,
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
Voor deze,
De
Directeur Politie
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht