Erkenningsregeling opleidingen zeevaartbemanning
De Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 19, derde en vierde lid, van de Zeevaartbemanningswet;
Besluit:
1.
De Minister kan de erkenning van een training namens hem laten uitvoeren door een erkende certificerende instelling.
2.
Het instituut dat de training verzorgt, beschikt over een kwaliteitssysteem.
1.
De aanvraag voor een erkenning van een training wordt door het bevoegd gezag van het betrokken trainingsinstituut schriftelijk ingediend bij de Minister of bij een aangewezen certificerende instelling.
2.
Voor elke training wordt een afzonderlijke aanvraag ingediend.
3.
De aanvraag gaat ten minste vergezeld van de volgende gegevens:
a. de naam van de training waarvoor de erkenning wordt gevraagd;
b. de naam van het opleidingsinstituut;
c. het tijdens de training te gebruiken lesmateriaal;
d. een lesplan, dat inzicht geeft in de inhoud en tijdsduur van de training en de te volgen examenprocedure;
e. een voorbeeld van het na een succesvolle voltooiing van de training uit te reiken diploma, certificaat of getuigschrift;
f. een overzicht van de docenten en hun kwalificaties, die bevoegd zijn de training of een deel ervan te verzorgen, en
g. een afschrift van het door de instelling gehanteerde kwaliteitssysteem, alsmede een rapport betreffende het functioneren ervan opgemaakt door een van het instituut onafhankelijke instantie of certificerende instelling.
4.
De aanvraag gaat voorzover van toepassing vergezeld van een opgave van de voor de training te gebruiken apparatuur.
Artikel 3. Beoordeling van de aanvraag
Het bijwonen van een training door een aangewezen ambtenaar of een vertegenwoordiger van de certificerende instelling kan deel uit maken van de beoordelingsprocedure.
1.
Trainingen worden erkend indien zij ten minste voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in richtlijn nr. 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden (PbEU L 323).
2.
In aanvulling op de criteria, bedoeld in het eerste lid, moet de werking van het kwaliteitssysteem van een instituut dat een training verzorgt, zijn beoordeeld door een van dit instituut onafhankelijke instantie.
3.
De training en examinering voldoen aan de eisen die met betrekking daartoe zijn vastgelegd in het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart , onderscheidenlijk in het Besluit zeevisvaartbemanning
4.
Het bevoegd gezag van een instelling beschikt over een systeem van registratie van alle studenten die met goed gevolg een training aan de instelling hebben afgerond.
Artikel 5. Erkennen van een opleiding
De erkenning geschiedt voor de duur van ten hoogste vijf jaren.
Artikel 6. Derden
In het belang van een training kan een onderdeel van de training in een ander instituut plaatsvinden. Laatstbedoeld instituut dient, voorzover het dit onderdeel betreft, erkend te zijn in de zin van deze regeling.
Artikel 7. Simulatoren
Indien een simulator deel uitmaakt van de onderwijsmethode van een training dient deze te voldoen aan de betreffende eisen die gesteld worden in sectie A-I/12, deel 1, van de STCW-Code.
Artikel 8. Het intrekken van de erkenning
De Minister kan een erkenning intrekken, indien:
a. er niet meer voldaan wordt aan de eisen gesteld aan het verlenen van de erkenning;
b. er bij een tussentijdse controle blijkt dat sprake is van dusdanige tekortkomingen dat de kwaliteit van de training niet langer is gegarandeerd;
c. de certificerende instelling, bedoeld in artikel 4, tweede lid, de Minister adviseert de certificering in te trekken dan wel niet te verlengen, of de onafhankelijke instantie de werking van het kwaliteitssysteem als onvoldoende beoordeelt.
Artikel 9. Administratieve bepaling
Bij beëindiging van de desbetreffende opleidingen wordt de registratie overgedragen aan de Minister, die deze registratie gedurende ten minste vijftig jaar bewaart.
Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. De aanvraag
Artikel 3. Beoordeling van de aanvraag
Artikel 4. Criteria voor de beoordeling
Artikel 5. Erkennen van een opleiding
Artikel 6. Derden
Artikel 7. Simulatoren
Artikel 8. Het intrekken van de erkenning
Artikel 9. Administratieve bepaling
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht