Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wenselijk is gebleken die wet te wijzigen in verband met de uitbreiding van de reikwijdte ervan en het aanbrengen van enkele verbeteringen en de Wet op de kansspelen, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de Wet milieubeheer in verband hiermee te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel IVA
[Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]
Artikel IVAA
[Wijzigt de Wet strategische diensten.]
Artikel IVAB
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel IVAC
[Wijzigt de Huisvestingswet.]
Artikel IVAD
[Wijzigt de Huisvestingswet 2014 en deze wet.]
Artikel IVB
[Wijzigt de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (kst. 32211).]
Artikel IVC
[Wijzigt deze wet.]
Artikel IVD
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel V
Deze wet wordt aangehaald als: Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob.
Artikel VI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 28 maart 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de vijfde april 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVA
Artikel IVAA
Artikel IVAB
Artikel IVAC
Artikel IVAD
Artikel IVB
Artikel IVC
Artikel IVD
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht