Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.

Examenbesluit registeraccountants 1994

Uitgebreide informatie
Besluit van 4 februari 1994, houdende regels omtrent het examen, bedoeld in artikel 71 van de Wet op de Registeraccountants
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 1 september 1993, nr. 93064764 WJA/W;
Gelet op de achtste richtlijn (nr. 84/253/EEG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 april 1984 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g ) van het Verdrag inzake de toelating van personen, belast met de wettelijke controle van boekhoudbescheiden ( PbEG L 126), en op artikel 72, tweede lid, en artikel 73, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;
De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1993, nr. W10.93.0597);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 1 februari 1994, nr. 94007473 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. examen: het examen, bedoeld in artikel 71 van de Wet op de Registeraccountants ;
b. examenbureau: het examenbureau, bedoeld in artikel 74 van de Wet op de Registeraccountants ;
c. curatorium: het curatorium, bedoeld in artikel 75 van de Wet op de Registeraccountants .
1.
Tot het afleggen van het theoretische gedeelte van het examen wordt toegelaten degene die in het bezit is van een diploma dat recht geeft op toelating tot een universiteit in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek .
2.
Indien het in het eerste lid bedoelde diploma is behaald na het met goed gevolg afleggen van een examen dat een of meer vakken niet heeft omvat waarvan het met goed gevolg afgelegd hebben vereist is voor de toelating tot examens in de economische wetenschappen aan een universiteit als bedoeld in het eerste lid, dient de daarvoor benodigde kennis in dat vak of in die vakken aangetoond te worden door middel van schriftelijke bewijzen of bij een toets door het examenbureau.
1.
Degene die niet beschikt over het in artikel 2, eerste lid, bedoelde diploma wordt tot het theoretische gedeelte van het examen toegelaten, indien hij blijkens overgelegde schriftelijke bewijzen naar het oordeel van het examenbureau kennis heeft van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, alsmede van drie van de vakken economie, Frans, Duits, geschiedenis en aardrijkskunde, op een niveau dat overeenkomt met het niveau dat voor die vakken geëist wordt voor het behalen van het in artikel 2, eerste lid, bedoelde diploma.
2.
Bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde bewijzen toetst het examenbureau bij een toelatingsonderzoek, met inachtneming van door het curatorium vast te stellen beleidsregels, of de betrokkene beschikt over de in dat lid vereiste kennis.
1.
Het theoretische gedeelte van het examen bestaat uit één of meer tentamens in de volgende vakken:
a. algemene economie,
b. bedrijfseconomie,
c. recht,
d. wiskunde,
e. statistiek,
f. boekhouden,
g. algemene organisatie,
h. belastingrecht,
i. externe verslaggeving,
j. administratieve organisatie en
k. leer van de accountantscontrole.
2.
Het theoretische gedeelte van het examen omvat voorts een afstudeeropdracht over een onderwerp op het terrein van een van de in het eerste lid, onder b, i, j of k , genoemde vakken.
1.
Het examenbureau stelt onder goedkeuring van het curatorium de eisen vast voor elk tentamen en voor de afstudeeropdracht, alsmede de tot in bijzonderheden uitgewerkte omschrijvingen van de eisen voor elk tentamen met vermelding van de te bestuderen literatuur.
2.
Het examenbureau legt de in het eerste lid bedoelde regeling, alsmede de wijzigingen daarvan, na de goedkeuring door het curatorium ter inzage op zijn kantoor. Het examenbureau stelt voorts desgevraagd een exemplaar van de regeling tegen vergoeding van de kostprijs ter beschikking aan degenen die aan het examen willen deelnemen.
1.
Het examenbureau kan, onder goedkeuring van het curatorium, om onderwijskundige redenen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens beperken.
2.
Artikel 5, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de in het eerste lid bedoelde regeling.
Artikel 7
Het examenbureau stelt degene die beschikt over schriftelijke bewijzen waaruit blijkt dat hij de kennis heeft die is vereist voor het met goed gevolg afleggen van een of meer tentamens, vrij van het afleggen van de desbetreffende tentamens.
Artikel 8
Tot het praktijkgedeelte van het examen wordt toegelaten degene die
1°. alle tentamens in de in artikel 4, eerste lid, onder a tot en met h, genoemde vakken van het theoretische gedeelte van het examen met goed gevolg heeft afgelegd, en voorts ten minste één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd in elk van de in artikel 4, eerste lid, onder i , j en k, genoemde vakken, waaruit blijkt dat hij de beginselen van deze vakken in theorie beheerst, dan wel van het afleggen daarvan ingevolge artikel 7 is vrijgesteld of
2°. beschikt over schriftelijke bewijzen waaruit blijkt dat hij met de in het eerste lid genoemde tentamens vergelijkbare toetsen met goed gevolg heeft afgelegd bij een onderwijsinstelling die beschikt over een verklaring van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 79 a van de Wet op de Registeraccountants .
1.
Bij het praktijkgedeelte van het examen toetst het examenbureau de vaardigheid in de praktijk in de in artikel 4, eerste lid, genoemde vakken en in het bijzonder in de vakken externe verslaggeving, administratieve organisatie en leer van de accountantscontrole.
2.
De werkzaamheden aan de hand waarvan de in het eerste lid bedoelde vaardigheid wordt getoetst betreffen in ieder geval:
- controleplanning;
- vastlegging en beoordeling van administratieve organisatie en interne controlesystemen en daarmee samenhangende automatiseringssystemen;
- opstellen van een gedetailleerd controleprogramma;
- toepassen van verschillende controletechnieken;
- beoordelen van jaarrekeningen;
- opstellen van accountantsrapporten en accountantsverklaringen.
1.
Ten behoeve van de in artikel 9 bedoelde toetsing stelt degene die aan het praktijkgedeelte van het examen deelneemt gedurende drie jaar na de aanvang van dat gedeelte elk half jaar een praktijkverslag op waarin de aard en de omvang van de door hem verrichte werkzaamheden zijn vastgelegd. Het verslag wordt voorzien van een beoordeling van die werkzaamheden door degene bij wie de praktijkopleiding wordt gevolgd.
2.
Degene die deelneemt aan het praktijkgedeelte van het examen stelt voorts ten behoeve van de in artikel 9 bedoelde toetsing een scriptie op over een onderwerp dat ligt op het terrein van een van de in artikel 4, eerste lid, onder i , j of k, genoemde vakken.
Artikel 11
Degene die deelneemt aan het praktijkgedeelte van het examen dient voor de aanvang van het derde jaar van de in artikel 10 bedoelde drie jaar
1°. alle tentamens in de in artikel 4, eerste lid, onder i , j en k, genoemde vakken van het theoretische gedeelte van het examen met goed gevolg te hebben afgelegd of
2°. een examen ter zake waarvan een verklaring van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 79 a van de Wet op de Registeraccountants is afgegeven, met goed gevolg te hebben afgelegd.
Artikel 12
Indien naar het oordeel van het examenbureau de vaardigheid van degene die aan het praktijkgedeelte van het examen deelneemt na afloop van de in artikel 10 bedoelde drie jaar onvoldoende is stelt het hem in de gelegenheid nog gedurende ten hoogste twee jaar elk half jaar een in artikel 10 bedoeld praktijkverslag op te stellen aan de hand waarvan het examenbureau de vaardigheid wederom toetst.
Artikel 13
Het examenbureau stelt degene die beschikt over schriftelijke bewijzen waaruit blijkt dat hij met goed gevolg gedurende een bepaalde periode voor het praktijkgedeelte van het examen relevante werkzaamheden heeft verricht op het gebied van de controle van jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen of soortgelijke financiële opstellingen, vrij van een door het examenbureau te bepalen deel van het praktijkgedeelte van het examen.
Artikel 14
Degene die een of meer tentamens in de vakken, genoemd in de Examenbesluit registeraccountants, met goed gevolg heeft afgelegd is vrijgesteld van het afleggen van met die tentamens overeenkomende tentamens in de in artikel 4, eerste lid, genoemde vakken.
Artikel 15
Het Examenbesluit registeraccountants wordt ingetrokken.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Examenbesluit registeraccountants 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 februari 1994
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het theoretische gedeelte van het examen
+ Hoofdstuk 3. Het praktijkgedeelte van het examen
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht