Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Examenreglement hoofdbrandwacht

Uitgebreide informatie
Examenreglement hoofdbrandwacht
De minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);
Gezien het advies van de Brandweerraad van 17 januari 1992, nr. RBR91/U2558 en het curatorium Rijksbrandweeracademie van 18 december 1991, nr. CRBA91/U34;
Besluit:
Artikel 1
In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:
a. de opleiding:
de opleiding hoofdbrandwacht, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 3, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;
b. de module:
elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;
c. het module-examen:
elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;
d. het studiepunt:
de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;
e. de vrijstelling:
een door het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.
Artikel 2
De opleiding bestaat uit zeven modulen:
a. organisatie en leiding geven (verplichte module);
b. repressie (verplichte module);
c. preventiecontrolefunctionaris (keuzemodule);
d. verkenner gevaarlijke stoffen (keuzemodule);
e. hulpverlening (keuzemodule);
f. bronbestrijder (keuzemodule).
1.
De module organisatie en leiding geven omvat drie studiepunten.
2.
De module repressie omvat vijf studiepunten.
3.
De module preventiecontrolefunctionaris omvat drie studiepunten.
4.
De module verkenner gevaarlijke stoffen omvat drie studiepunten.
5.
De module hulpverlening omvat drie studiepunten.
6.
De module bronbestrijder omvat drie studiepunten.
Artikel 4
Tot het praktische deel van de module-examens verkenner gevaarlijke stoffen en bronbestrijder wordt toegelaten degene die in het bezit is van het certificaat of de vrijstelling van de module persoonlijke bescherming, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van het Examenreglement brandwacht.
Artikel 5
Overeenkomstig het gestelde in artikel 9, vijfde lid, van het Algemeen brandweerexamenreglement 1994, wordt het diploma hoofdbrandwacht afgegeven, indien de kandidaat in het bezit is van:
a. certificaten of vrijstellingen van de verplichte modulen, bedoeld in artikel 2 en één of meer keuzemodulen, waarbij de keuzemodulen te zamen ten minste drie studiepunten vertegenwoordigen.
b. het diploma brandwacht eerste klasse, bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse of een daaraan gelijkwaardig diploma.
1.
Het module-examen organisatie en leiding geven bestaat slechts uit een schriftelijk deel.
2.
Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel A van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
3.
Het cijfer voor het module-examen organisatie en leiding geven is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.
1.
Het module-examen repressie bestaat slechts uit een schriftelijk deel.
2.
Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel B van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
3.
Het cijfer voor het module-examen repressie is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.
1.
Het module-examen preventiecontrolefunctionaris bestaat slechts uit een schriftelijk deel.
2.
Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel C van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
3.
Het cijfer voor het module-examen preventiecontrolefunctionaris is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.
1.
Het module-examen verkenner gevaarlijke stoffen bestaat uit een schriftelijk deel en een praktisch deel.
2.
Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel D van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
3.
Het praktisch deel bestaat uit het uitvoeren van opdrachten tot praktische verrichtingen over de onderwerpen, bedoeld in deel D van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
4.
Het cijfer voor het module-examen verkenner gevaarlijke stoffen is gelijk aan het gemiddelde van het cijfer behaald voor het schriftelijk deel en het cijfer behaald voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.
1.
Het module-examen hulpverlening bestaat uit een schriftelijk deel.
2.
Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel E van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
3.
Het cijfer voor het module-examen hulpverlening is gelijk aan het afgeronde cijfer behaald voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.
1.
Het module-examen bronbestrijder bestaat uit een schriftelijk deel en een praktisch deel.
2.
Het schriftelijk deel bestaat uit het beantwoorden van vragen over de onderwerpen, bedoeld in deel G van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
3.
Het praktisch deel bestaat uit het uitvoeren van opdrachten tot praktische verrichtingen over de onderwerpen, bedoeld in deel G van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
4.
Het cijfer voor het module-examen bronbestrijder is gelijk aan het gemiddelde van het cijfer behaald voor het schriftelijk deel en het cijfer behaald voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.
Artikel 13
Het Examenreglement hoofdbrandwacht (Stcrt. 1989, 94) wordt ingetrokken.
Artikel 14
Deze regeling kan worden aangehaald als Examenreglement hoofdbrandwacht.
Artikel 15
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1992.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht