Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Examenreglement veiligheidsmanager 2004

Uitgebreide informatie
Examenreglement veiligheidsmanager 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 15 van de Brandweerwet 1985;
Besluit:
Artikel 1
In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. het bestuur: het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;
c. de opleiding: de opleiding veiligheidsmanager, bedoeld in artikel 1, sub b, onder 5 van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;
d. de module: elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;
e. het module-examen: elk examen ter afsluiting van een module;
f. de eindopdracht: de opdracht, bedoeld in artikel 26;
g. het studiepunt: de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;
h. de vrijstelling: een door het bestuur afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.
Artikel 2
De opleiding bestaat uit 21 modulen:
a. fysieke veiligheid (verplichte module);
b. management van grote projecten (verplichte module);
c. veiligheidsbeleid (verplichte module);
d. recht (verplichte module);
e. proactie en risicoanalyse (verplichte module);
f. brandpreventie I (verplichte module);
g. leiderschap en leidinggeven (keuze module);
h. strategisch management (keuze module);
i. kwaliteitszorgsystemen (keuze module);
j. advisering (keuze module);
k. onderhandeling en conflictbeheersing (keuze module);
l. industriële veiligheid (keuze module);
m. transportveiligheid (keuze module);
n. gevaarlijke stoffen (keuze module);
o. veiligheid bij meervoudig ruimtegebruik (keuze module);
p. bedrijfsnoodorganisaties (keuze module);
q. arbeidsveiligheid bedrijfshulpverleners (keuze module);
r. NBC veiligheid en terreur (keuze module);
s. publieks- en evenementenveiligheid (keuze module);
t. brandpreventie II (keuze module);
u. handhavingsbeleid en integrale handhaving (keuze module).
1.
De module fysieke veiligheid omvat 4 studiepunten.
2.
De module management van grote projecten omvat 6 studiepunten.
3.
De module veiligheidsbeleid omvat 6 studiepunten.
4.
De module recht omvat 6 studiepunten.
5.
De module proactie en risicoanalyse omvat 6 studiepunten.
6.
De module brandpreventie I omvat 6 studiepunten.
7.
De module leiderschap en leidinggeven omvat 4 studiepunten.
8.
De module strategisch management omvat 3 studiepunten.
9.
De module kwaliteitszorgsystemen omvat 3 studiepunten.
10.
De module advisering omvat 3 studiepunten.
11.
De module onderhandeling en conflictbeheersing omvat 3 studiepunten.
12.
De module industriële veiligheid omvat 3 studiepunten.
13.
De module transportveiligheid omvat 3 studiepunten.
14.
De module gevaarlijke stoffen omvat 3 studiepunten.
15.
De module veiligheid bij meervoudig ruimtegebruik omvat 3 studiepunten.
16.
De module bedrijfsnoodorganisaties omvat 3 studiepunten.
17.
De module arbeidsveiligheid bedrijfshulpverleners omvat 3 studiepunten.
18.
De module NBC veiligheid en terreur omvat 3 studiepunten.
19.
De module publieks- en evenementenveiligheid omvat 3 studiepunten.
20.
De module brandpreventie II omvat 3 studiepunten.
21.
De module handhavingsbeleid en integrale handhaving omvat 3 studiepunten.
Artikel 4
Tot de module-examens bedoeld in artikel 2 wordt toegelaten degene die in het bezit is van:
a. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een opleiding die is verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, of
b. een overeenkomstig getuigschrift, dat respectievelijk is verkregen, of op grond van artikel 16.2, eerste lid, van voornoemde wet kan worden geacht te zijn verkregen, op grond van voornoemde wet , dan wel een daaraan naar het oordeel van het bestuur gelijkwaardig getuigschrift of diploma van een met goed gevolg afgelegd, of
c. afsluitend examen van een andere opleiding, of
d.
1. het diploma hoofdbrandmeester, bedoeld in artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 , of een daaraan in de Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen als gelijkwaardig aangemerkt diploma; en
2. in het bezit is van het certificaat van of de vrijstelling voor de keuze-module basisveiligheidsmanagement, bedoeld in artikel 2, onderdeel d van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993.
Artikel 5
Het module-examen fysieke veiligheid bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel A van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 6
Het module-examen management van grote projecten bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel B van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 7
Het module-examen veiligheidsbeleid bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel C van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 8
Het module-examen recht bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel D van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 9
Het module-examen proactie en risicoanalyse bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel E van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 10
Het module-examen brandpreventie I bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel F van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 11
Het module-examen leiderschap en leidinggeven bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel G van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 12
Het module-examen strategisch management bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel H van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 13
Het module-examen kwaliteitszorgsystemen bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel I van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 14
Het module-examen advisering bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel J van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 15
Het module-examen onderhandeling en conflictbeheersing bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel K van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 16
Het module-examen industriële veiligheid bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel L van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 17
Het module-examen transportveiligheid bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel M van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 18
Het module-examen gevaarlijke stoffen bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel N van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 19
Het module-examen veiligheid bij meervoudig ruimtegebruik bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel O van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 20
Het module-examen bedrijfsnoodorganisaties bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel P van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 21
Het module-examen arbeidsveiligheid bedrijfshulpverleners bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel Q van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 22
Het module-examen NBC veiligheid en terreur bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel R van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 23
Het module-examen publieks- en evenementenveiligheid bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel S van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 24
Het module-examen brandpreventie II bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel T van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
Artikel 25
Het module-examen handhavingsbeleid en integrale handhaving bestaat uit het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de onderwerpen genoemd in deel U van de bij deze ministeriële regeling behorende bijlage .
1.
De eindopdracht behelst het doen van onderzoek naar- en schrijven van een rapport over een onderwerp naar keuze, dat wordt beschouwd vanuit de invalshoeken van vijf van de modulen, genoemd in artikel 2 onderdelen g tot en met u, alsmede het tegenover de examencommissie verdedigen van dit rapport.
2.
Tot de eindopdracht wordt toegelaten de kandidaat die de module-examens, bedoeld in artikel 2, onderdelen a tot en met f, en vijf van de keuzemodulen, bedoeld in artikel 2, onderdelen g tot en met u, heeft behaald, dan wel voor één of meer van die modulen vrijstelling heeft gekregen.
Artikel 27
Het diploma veiligheidsmanager wordt op advies van het bestuur door de minister afgegeven aan degene die voor de eindopdracht, bedoeld in artikel 26, ten minste een voldoende heeft behaald.
Artikel 28
Artikel 4 is niet van toepassing op diegenen die de opleiding zijn gestart in 2003.
1.
Het Algemeen brandweerexamenreglement 1994 is van toepassing met dien verstande dat:
a. in artikel 1, onderdeel j, van het Algemeen brandweerexamenreglement 1994 ‘het module-examen’ moet worden gelezen als: elk examen ter afsluiting van een module;
b. in artikel 4, eerste en vierde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van het Algemeen brandweerexamenreglement 1994 telkens voor het ‘module-examen wordt gelezen: het module-examen en de eindopdracht, bedoeld in artikel 26 van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004.
2.
In de door het bestuur vast te stellen handleiding voor de examinering van de opleiding worden ten aanzien van de module-examens en de eindopdracht regels gegeven voor de wijze van examineren, de wijze van waarderen, de geldigheidsduur van behaalde resultaten, en alle overige onderwerpen die van belang zijn.
Artikel 30
Deze regeling wordt aangehaald als: Examenreglement veiligheidsmanager 2004.
Artikel 31
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht