Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 Examenreglement zeevisvaart

Uitgebreide informatie
1.
Degene die een in artikel 2 genoemd examen of een in artikel 10 bedoeld deel daarvan wenst af te leggen, dient daartoe bij de voorzitter een aanvraag in binnen de in artikel 7 bedoelde inschrijfperiode.
2.
Voor toelating tot een examen als bedoeld in artikel 2, onder c, d of e, dan wel een deel daarvan, dient de kandidaat in het bezit te zijn van het bewijs dat hij het eindexamen of examen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, van de wet, bestemd voor het naast lagere diploma, met goed gevolg heeft afgelegd. Indien de kandidaat een examen in twee delen aflegt, dient hij voor de toelating tot deel II van het examen tevens in het bezit te zijn van het bewijs dat hij deel I met goed gevolg heeft afgelegd.
3.
Terzake van de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, is een vergoeding verschuldigd volgens een door Onze Minister vast te stellen tarief.
4.
Bij een aanvraag dient de kandidaat over te leggen:
a. het bewijs, bedoeld in het tweede lid;
b. een uittreksel uit het geboorteregister of, ten genoegen van de voorzitter, een identiteitsbewijs;
c. een bewijs van betaling van de in het derde lid bedoelde vergoeding en
d. het bewijs dat hij aan een school als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs ( Stb. 1967, 387) het onderwijs in het vak visserijkunde met goed gevolg heeft doorlopen.
5.
De kandidaat die valse of vervalste bescheiden overlegt, kan voor ten hoogste een jaar door de voorzitter van deelneming aan een examen worden uitgesloten.
Inhoudsopgave
- Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
+ Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
+ Artikel 10
Artikel 11
+ Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
+ Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
+ Artikel 26
+ Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht