Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 12 5 Financieel besluit Warenwet

Uitgebreide informatie
Artikel 12
De toekenning der rijksbijdrage, als bedoeld in artikel 13 der wet, geschiedt, onverminderd de voorwaarde vervat in artikel 4 der wet, onder de navolgende voorwaarden:
5°. Gedeputeerde Staten dragen zorg, dat een geneeskundig onderzoek naar de lichamelijke geschiktheid van het aan den dienst te verbinden personeel wordt ingesteld vóór de aanstelling en dat geen personeel in dienst wordt genomen of gehouden, dat gevaar oplevert voor verspreiding van nader door Onzen Minister aan te wijzen ziekten, alsmede dat personeel, zoolang dat gevaar aanwezig is, geen dienst doet.
Onder lichamelijke geschiktheid wordt, voor zoover het personeel van den keuringsdienst betreft, dat met onderzoek of met opsporing van overtredingen is belast, ook verstaan: "het afwezig zijn van kleurenblindheid".
Provinciale Staten stellen - onder Onze goedkeuring - bepalingen vast betreffende het toekennen van wachtgeld aan personeel.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht