Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 15 Financieel besluit Warenwet

Uitgebreide informatie
Artikel 15
Bij de raming van de jaarlijksche kosten van den dienst, als bedoeld in artikel 13, 1ste lid, in verband met artikel 33 der wet, worden de volgende voorschriften in acht genomen:
a. is of wordt de dienst gevestigd in een huurhuis, dan wordt de huurprijs op de exploitatiebegrooting gebracht;
b. is of wordt de dienst gevestigd in een perceel, dat reeds vroeger eigendom van de provincie was, dan wordt een nader door Onzen Minister aan te wijzen percentage van de geschatte waarde van het perceel, alsmede van den daarbij behoorenden grond, voor zover aan de provincie in eigendom behorende, als vergoeding van rente van het stichtingskapitaal op de exploitatiebegrooting gebracht.
De schatting van de waarde van het perceel en eventueel van den daarbij behoorenden grond geschiedt door drie deskundigen, waarvan één wordt aangewezen door Onzen Minister, één door Onzen Commissaris in de provincie en de derde door de beide anderen.
In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van Onzen Minister, kan een hooger of lager percentage wegens waardevermindering als afschrijving op de exploitatiebegrooting worden gebracht;
c. is of wordt de dienst gevestigd in een opzettelijk daarvoor gebouwd perceel, dan wordt op de exploitatiebegrooting gebracht een nader door Onzen Minister aan te wijzen percentage der stichtingskosten als vergoeding van rente van het stichtingskapitaal;
d. is of wordt de dienst gevestigd in een perceel, dat reeds vroeger eigendom van de provincie was, doch dat verbouwd of uitgebreid is, dan wordt een nader door Onzen Minister aan te wijzen percentage van de geschatte waarde van het perceel vóór de verbouwing of uitbreiding op de exploitatiebegrooting gebracht, vermeerderd met een nader door Onzen Minister aan te wijzen percentage van de verbouwings- of uitbreidingskosten (daaronder begrepen kosten van eventueel voor de verbouwing of uitbreiding aan te koopen of aangekochten grond).
De schatting van de waarde van het perceel vóór de verbouwing of uitbreiding geschiedt overeenkomstig het bepaalde onder b , 2de lid, van dit artikel;
e. aflossing van de kosten van gebouwen of van de inrichting daarvan mag niet op de exploitatiebegrooting worden gebracht;
f. wegens waardevermindering mag als afschrijving op de exploitatiebegrooting worden gebracht een bedrag van 1½ ten honderd van:
1. de waarde van de bestaande gebouwen, berekend naar de geschatte waarde;
2. de kosten van nieuw gebouwde perceelen en van verbouwing of uitbreiding van bestaande gebouwen, voor zoover Onze Minister hiervoor goedkeuring verleent. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van Onzen Minister, kan een hooger of lager percentage wegens waardevermindering als afschrijving op de exploitatiebegrooting worden gebracht;
g. afschrijving op de waarde van den grond en van de inrichting van de laboratoria en verdere dienstgebouwen mag niet op de exploitatiebegrooting worden gebracht, tenzij in bijzondere gevallen en met goedkeuring van Onzen Minister;
h. de afschrijvingen, onder f bedoeld, moeten in verband met gelijke aflossingen op het stichtingskapitaal bij de berekening van de rentevergoeding, in dit artikel aangegeven, in aanmerking worden genomen:
i. de aanschaffingskosten van transportmiddelen mogen desgewenscht over den geschatten levensduur gelijkelijk worden verdeeld.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht