Financieel Protocol bij de op 12 september 1963 te Ankara ondertekende Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en Turkije
(authentiek: nl)
Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
De President van de Bondsrepubliek Duitsland,
De President van de Franse Republiek,
De President van de Italiaanse Republiek,
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
en de Raad van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en
de President van de Republiek Turkije, anderzijds,
Verlangende de versnelde ontwikkeling van de Turkse economie te bevorderen ten einde het nastreven van de doelstellingen van de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, te vergemakkelijken,
Hebben als hun gevolmachtigden aangewezen:
Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
de heer Pierre Harmel,
Minister van Buitenlandse Zaken;
De President van de Bondsrepubliek Duitsland:
de heer Walter Scheel,
Minister van Buitenlandse Zaken;
De President van de Franse Republiek:
de heer Maurice Schumann,
Minister van Buitenlandse Zaken;
De President van de Italiaanse Republiek:
de heer Mario Pedini,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:
de heer Gaston Thorn,
Minister van Buitenlandse Zaken;
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
de heer J. M. A. H. Luns,
Minister van Buitenlandse Zaken;
De Raad van de Europese Gemeenschappen:
de heer Walter Scheel,
Fungerend Voorzitter van de Raad van de Europese Gemeenschappen;
de heer Franco Maria Malfatti,
Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
De President van de Republiek Turkije:
de heer Ihsan Sabri Çaglayangil,
Minister van Buitenlandse Zaken;
Die, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,
Overeenstemming hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen, die aan de Associatieovereenkomst worden gehecht,
Artikel 1
In het kader van de Associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije neemt de Gemeenschap op de wijze, vermeld in dit Protocol, deel aan de maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van Turkije, in aanvulling op hetgeen door dit land zelf wordt verricht.
1.
De Turkse Staat, overheids- of particuliere lichamen of ondernemingen die hun zetel of een vestiging in Turkije hebben, kunnen verzoeken om financiering indienen bij de Europese Investeringsbank, die hen in kennis stelt van het aan hun verzoeken gegeven gevolg.
2.
Voor financiering komen in aanmerking investeringsprojecten:
a) die bijdragen tot verhoging van de produktiviteit van de Turkse economie en die inzonderheid ten doel hebben, Turkije te verzekeren van een betere economische infrastructuur, een hogere opbrengst van de landbouw, en van moderne en rationeel gevoerde industriële of dienstenondernemingen, ongeacht of deze door de overheid dan wel door particulieren worden beheerd;
b) die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Associatieovereenkomst bevorderen;
c) die een onderdeel vormen van het lopende Turkse ontwikkelingsplan.
3.
Met betrekking tot de keuze van de investeringsprojecten kunnen in het kader van deze bepalingen:
a) slechts afzonderlijk omschreven projecten worden gefinancierd;
b) in beginsel in alle sectoren van de economie investeringsprojecten worden gefinancierd die op Turks grondgebied zullen worden verwezenlijkt.
4.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan projecten die kunnen bijdragen tot verbetering van de toestand der Turkse betalingsbalans.
1.
Met betrekking tot de verzoeken waarop gunstig is beschikt, geschiedt de financiering door middel van leningen van de Europese Investeringsbank, handelend in opdracht van de Lid-Staten der Gemeenschap.
2.
Het totale bedrag van deze leningen kan 242 miljoen rekeneenheden belopen en kan vastgelegd worden in de loop van een periode welke verstrijkt op 23 mei 1976. Het na het verstrijken van die periode eventueel overblijvende bedrag zal, totdat het volledig is verbruikt, worden aangewend op de wijze als in dit Protocol is voorzien.
3.
De elk jaar uit hoofde van de toegekende leningen vast te leggen bedragen dienen zo regelmatig mogelijk te worden verdeeld over de gehele periode waarin dit Protocol van toepassing is. In het eerste gedeelte van de toepassingsperiode evenwel mogen deze vastgelegde bedragen - binnen redelijke perken - naar verhouding hoger liggen.
4.
Het in lid 2 hierboven bedoelde bedrag wordt vermeerderd met het niet gestorte gedeelte van de uit hoofde van het eerste Financiële Protocol vastgelegde kredieten, welke waren komen te vervallen voordat de desbetreffende stortingen geheel of ten dele waren verricht.
1.
Op de verzoeken om financiering die niet ingediend worden door de Turkse Regering, kan slechts gunstig worden beschikt met toestemming van deze Regering.
2.
Wanneer wordt toegestemd in een lening aan een onderneming of aan een ander lichaam dan de Turkse Staat, is de toekenning van de lening afhankelijk van de garantie van de Turkse Staat.
3.
De ondernemingen waarvan het risicodragend kapitaal geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit landen van de Gemeenschap, hebben op gelijke voorwaarden als de ondernemingen welker kapitaal van binnenlandse oorsprong is, toegang tot de in dit Protocol bedoelde financieringen.
1.
De leningen worden verstrekt op de grondslag van de economische kenmerken van de projecten tot financiering waarvan zij dienen.
2.
De leningen betreffende investeringen die een niet onmiddellijk aanwijsbare rentabiliteit hebben of pas in de loop van de tijd rendabel worden, kunnen worden toegekend voor de duur van ten hoogste dertig jaar en vrijgesteld van aflossing gedurende een periode van ten hoogste acht jaar. De rentevoet van deze leningen mag niet lager zijn dan 2,5% per jaar.
3.
Aan de leningen betreffende de financiering van projecten met een normale rentabiliteit, waarvan het bedrag ten minste 30% van de jaarlijks aan Turkije toegekende leningen dient uit te maken, kunnen de volgende voorwaarden worden verbonden:
a) een looptijd en aflossingsvrije periode die - binnen de in lid 2 gestelde grenzen - door de Bank worden vastgesteld op een wijze waardoor voor Turkije de dienst van deze leningen kan worden vergemakkelijkt;
b) een rentevoet van ten minste 4,5% per jaar.
4.
De in het vorige lid bedoelde leningen kunnen worden toegekend door bemiddeling van passende Turkse instellingen.
Voor de keuze van de door tussenkomst van deze instellingen te financieren projecten en voor de voorwaarden waaronder de door de Bank toegekende leningen door de bemiddelende instelling(en) op haar (hun) beurt aan de begunstigde ondernemingen zullen worden verstrekt, is de voorafgaande toestemming van de Bank vereist.
5.
De door de begunstigde ondernemingen terugbetaalde bedragen welke door de bemiddelende instellingen niet onmiddellijk voor de aflossing van de leningen van de Bank behoeven te worden gebruikt, worden op een bijzondere rekening samengebracht; zij kunnen slechts met toestemming van de Bank worden aangewend.
1.
Voor de toekenning der leningen staat de deelneming aan aanbestedingen, inschrijvingen, koop- en aannemingscontracten en andere overeenkomsten onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke of rechtspersonen van Turkije en van de Lid-Staten der Gemeenschap.
2.
De leningen kunnen worden aangewend voor de dekking van uitgaven voor invoer en uitgaven voor binnenlandse betalingen, indien die uitgaven nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van goedgekeurde investeringsprojecten, met inbegrip van de kosten van studies, raadgevende ingenieurs en technische bijstand
3.
De Bank ziet erop toe dat de fondsen op de meest rationele wijze en overeenkomstig de doelstellingen van de Associatieovereenkomst worden gebruikt.
Artikel 7
Gedurende de gehele looptijd van de leningen verplicht Turkije zich ertoe om de nodige deviezen voor rentebetaling, commissieloon en aflossing op de leningen ter beschikking te stellen van de debiteuren aan wie deze leningen worden verstrekt.
Artikel 8
De in het kader van dit Protocol verleende bijstand voor de tenuitvoerlegging van bepaalde projecten kan de vorm aannemen van deelneming in financieringen waaraan met name derde Staten, internationale financiële instellingen dan wel autoriteiten en instellingen op het gebied van kredietverlening en ontwikkeling van Turkije of van de Lid-Staten der Gemeenschap, deelnemen.
1.
Gedurende de periode van toepassing van dit Protocol gaat de Gemeenschap de mogelijkheid na om het in artikel 3 bedoelde bedrag der leningen aan te vullen met door de Europese Investeringsbank ten laste van haar eigen middelen en tegen marktvoorwaarden verstrekte leningen, welke in totaal 25 miljoen rekeneenheden kunnen belopen.
2.
In voorkomend geval zijn deze leningen bestemd voor de financiering van door particuliere ondernemingen in Turkije te verwezenlijken projecten met een normale rentabiliteit.
3.
Op deze leningen zijn dan de bepalingen van de Statuten van de Europese Investeringsbank, alsmede de artikelen 4, 7 en 8 van dit Protocol van toepassing.
Artikel 10
Een jaar voor het verstrijken van dit Protocol, onderwerpen de Overeenkomstsluitende Partijen de bepalingen die op het gebied van de financiële bijstand voor een nieuwe periode eventueel kunnen worden vastgesteld, aan een onderzoek.
Artikel 11
Dit Protocol wordt gehecht aan de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.
1.
Dit Protocol dient door de ondertekenende Staten te worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke voorschriften en, wat de Gemeenschap betreft, te worden gesloten bij een besluit van de Raad, dat overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Gemeenschap is genomen en dat ter kennis wordt gebracht van de Partijen bij de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije.
De bovenbedoelde akten van bekrachtiging en akte van kennisgeving van sluiting worden te Brussel uitgewisseld.
2.
Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van uitwisseling van de akten van bekrachtiging en van de akte van kennisgeving van sluiting, genoemd in lid 1.
Artikel 13
Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren, in de Duitse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Turkse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld.
GEDAAN te Brussel, de drieëntwintigste november negentienhonderd zeventig.
Inhoudsopgave
Financieel Protocol
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht