Financieel Reglement Eieren (op basis van Landbouwkwaliteitswet) van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten
Het bestuur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;
Gelet op het bepaalde in artikel 25, eerste lid van de Statuten van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;
Heeft in zijn vergadering van 21 november 2003 vastgesteld het navolgende reglement,
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. 'Stichting': de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;
b. 'Bestuur': het bestuur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;
c. 'Directeur': de directeur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;
d. ‘Scharreleieren’: eieren als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op de bijlagen II en III van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.
e. ‘Eieren van hennen met vrije uitloop’: eieren als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op de bijlagen II en III van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.
f. ‘Kooieieren’: eieren als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op de bijlagen II en III van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.
g. ‘Voedingwijze’: voedingwijze als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op bijlage IV van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.
h. 'Periode': maandelijkse of vastgestelde vierwekelijkse periode per kalenderjaar;
i. 'Tarievenblad': een door het bestuur opgesteld document waarin de geldende tarieven op basis van de Landbouwkwaliteitswet worden vermeld;
j. 'Landbouwkwaliteitsbesluit': Landbouwkwaliteitsbesluit eieren (Staatsblad 530, 2002).
1.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, zijnde producent met legkippen, dient zich aan te sluiten bij de Stichting.
2.
De natuurlijke of rechtspersonen die zich als aangeslotenen bij de Stichting aanmelden, dienen alvorens als zodanig door de Stichting te worden aanvaard, ter zake van de aansluiting een eenmalige bijdrage aan de Stichting te voldoen.
3.
De eenmalige bijdrage, als bedoeld in lid 2, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Stichting en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
4.
De in het tweede lid bedoelde eenmalige bijdrage wordt in één keer geïnd.
5.
De directeur is belast met de inning van de eenmalige bijdrage.
1.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, zijnde pakstation, dient zich aan te sluiten bij de Stichting.
2.
De natuurlijke of rechtspersonen die zich als aangeslotenen bij de Stichting aanmelden, dienen alvorens als zodanig door de Stichting te worden aanvaard, ter zake van de aansluiting een eenmalige bijdrage aan de Stichting te voldoen.
3.
De éénmalige bijdrage, als bedoeld in lid 2, wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Stichting en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
4.
De in het tweede lid bedoelde eenmalige bijdrage wordt in één keer geïnd.
5.
De directeur is belast met de inning van de eenmalige bijdrage.
1.
Aangesloten producenten dienen jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit, een wisselende bijdrage aan de Stichting te betalen.
2.
De bijdrage in de kosten van toezicht, als bedoeld in lid 1, wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en vastgelegd in het tarievenblad en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
3.
De wisselende bijdragen, als bedoeld in de leden 1 en 2, worden vier keer per jaar aan de hand van het aantal leghennen dat overeenkomstig de inrichtingseisen van het legkippenbesluit 2003 mag worden gehouden, vastgesteld door de directeur.
4.
De inning van de wisselende bijdrage geschiedt vier keer per jaar. De directeur zendt daartoe elke aangesloten producent na afloop van elk kalenderkwartaal een nota.
5.
De directeur is belast met de inning van de bijdragen.
1.
Aangesloten exploitanten van een pakstation dienen jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit, al naar gelang van de op hen van toepassing zijnde categorie-indeling, weergegeven in het tarievenblad, een vaste bijdrage aan de Stichting te betalen, welke bijdrage in één keer dient te worden voldaan in de loop van de maand januari van elk kalenderjaar. De directeur is belast met de inning van de vaste bijdrage en zendt daartoe de aangeslotenen een nota.
2.
Naast de in het vorige lid bedoelde vaste bijdrage, dienen exploitanten van een pakstation jaarlijks voor de kosten van toezicht krachtens het Landbouwkwaliteitsbesluit een wisselende bijdrage aan de Stichting te betalen.
3.
De bijdrage in de kosten van toezicht, als bedoeld in de leden 1 en 2, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en vastgelegd in het tarievenblad en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
4.
Voor de wisselende bijdrage, als bedoeld in lid 2, geldt de navolgende bepalingen:
a. Aan de hand van de maandelijks verstrekte gegevens, wordt het te betalen bedrag vastgesteld door de directeur.
b. De directeur verstrekt elke bijdrageplichtige voor elke maandelijkse periode een opgaveformulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 1 van dit reglement, waarop de aangeslotene de gevraagde gegevens invult.
c. Het origineel wordt door de aangeslotene binnen 20 dagen na afloop van de betreffende periode toegezonden.
d. De verschuldigde wisselende bijdrage is eerst verschuldigd indien en zodra het totaal verschuldigde aan wisselende bijdragen het bedrag van de van toepassing zijnde vaste bijdrage overschrijdt. De directeur is belast met de inning van de bijdragen en zendt daartoe na het verstrijken van een periode een nota.
5.
Het bestuur kan tussentijds een wijziging van de wisselende bijdrage, als bedoeld in het tweede lid, vaststellen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Artikel 6
Iedere aangeslotene bij de Stichting die scharreleieren, eieren van hennen met vrije uitloop en/of kooi-eieren aflevert aan een niet aangeslotene bij de Stichting is ter zake van het door de Stichting af te geven geleidebiljet per geleidebiljet een bedrag verschuldigd. De vaststelling van het even bedoelde bedrag geschiedt door het bestuur en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt vastgelegd in het tarievenblad.
1.
Producenten en pakstations die de voedingswijze van de leghennen vermelden, dienen naast de in de voorgaande artikelen bedoelde bijdragen, terzake per controle, uitgevoerd door de Stichting, te betalen.
2.
De bijdrage in de controlekosten, als bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en vastgelegd in het tarievenblad en behoeft de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 8
De aangeslotene is verplicht de wisselende bijdragen te voldoen binnen twee weken nadat deze aan hem schriftelijk opgelegd zijn.
Artikel 9
De wisselende bijdragen zijn verschuldigd vanaf de dag waarop de betrokken aangeslotene als zodanig door de Stichting is aanvaard en eindigen op de laatste dag van de maand waarin hij is uitgetreden.
1.
Het bestuur is bevoegd, op voordracht van de directeur, een aangeslotene geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van betaling van de bijdragen.
2.
De aangeslotene die gehele of gedeeltelijke ontheffing verlangt richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de directeur.
Artikel 11
Elke aangeslotene is verplicht om ter controle van de door hem verstrekte gegevens, als bedoeld in artikel 5, op verzoek inzage te verschaffen in de boeken en bescheiden aan de directeur, door deze aangewezen personeelsleden van de Stichting, alsmede aan (personeelsleden van) de door het bestuur van de Stichting met de controle van de financiële rekeningen en verantwoording van de Stichting belaste registeraccountant.
1. De directeur is bevoegd de door hem benodigde gegevens voor het vaststellen van de door een aangeslotene verschuldigde wisselende bijdrage bij de aangeslotene op te vragen.
2. De aangeslotene is verplicht de in het eerste lid bedoelde gegevens op eerste verzoek zo spoedig mogelijk en naar waarheid te verstrekken.
3. Indien ondanks herhaald verzoek van de directeur de in het eerste lid bedoelde gegevens niet binnen 14 dagen worden verstrekt, wordt, onverminderd een eventuele tuchtrechtelijke vervolging, het aantal voor directe consumptie afgeleverde scharreleieren, eieren van hennen met vrije uitloop en/of kooi-eieren dan wel de aan de pluimveehouder ter beschikking staande vierkante meter bruikbare oppervlakte door de directeur ambtshalve geschat. In dat geval gelden de geschatte afleveringen dan wel oppervlakte als gegevens bedoeld in het eerste lid.
1.
Elke aangeslotene is verplicht om ter controle van de bepaalde categorie-indeling, als bedoeld in artikel 5, aan de directeur en de door deze aangewezen personen inzage te verschaffen in de boeken en bescheiden van de aangeslotene.
2.
De aangeslotene is verplicht de in het eerste lid bedoelde gegevens op eerste verzoek, zo spoedig mogelijk en naar waarheid te verstrekken.
3.
Als na herhaald verzoek de in het eerste lid bedoelde gegevens niet binnen 14 dagen worden verkregen, worden onverminderd een eventuele tuchtrechtelijke vervolging, de aantallen aangeleverde eieren, ter bepaling van de categorie-indeling, naar schatting door de directeur vastgesteld.
Artikel 13
Het in artikel 5 lid 4 onder b, bedoelde opgaveformulier, alsmede het in dit reglement genoemde tarievenblad zijn respectievelijk als bijlage I en II aan dit reglement gehecht en worden geacht integraal van dit reglement deel uit te maken.
1.
Het Financieel Reglement Eieren Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 8 november 2002 en gewijzigd bij bestuursbesluit d.d. 19 juni 2003, wordt ingetrokken
2.
Dit reglement kan worden aangehaald als 'Financieel Reglement Eieren (op basis van de Landbouwkwaliteitswet) van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten '.
3.
Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en is van toepassing vanaf 1 januari 2004.
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht