Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
Voor het kalenderjaar 2009 wordt in artikel 9.4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat onderdeel luidde in 2009, in plaats van «€ 43» gelezen: € 50.
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IIIA
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel VII
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel XA
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XB
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XC
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XI
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XIIIA
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel XVA
[Wijzigt de Wet controle op rechtspersonen.]
Artikel XVB
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet werken aan winst.]
Artikel XVII
[Wijzigt het Belastingplan 2008.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (implementatie richtlijnen BTW-pakket).]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen).]
Artikel XX
[Wijzigt het Belastingplan 2010.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2010.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Fiscale onderhoudswet 2010.]
1.
Indien de inwerkingtreding van deze wet ertoe leidt dat voor de heffing van de inkomstenbelasting een gehuwde belastingplichtige met betrekking tot een gedeelte van een vermogensbestanddeel ophoudt resultaat uit een werkzaamheid te genieten omdat voortaan zijn echtgenoot met betrekking tot dit gedeelte resultaat uit een werkzaamheid geniet, wordt dit ten aanzien van de belastingplichtige niet als staking van een werkzaamheid aangemerkt. Bij de echtgenoot wordt bedoeld gedeelte van het vermogensbestanddeel voor de eerste keer te boek gesteld op een evenredig deel van de laatste boekwaarde van het vermogensbestanddeel bij de belastingplichtige voor de inwerkingtreding van deze wet.
2.
Indien een vermogensbestanddeel dat behoort tot een algehele of beperkte gemeenschap van goederen vanaf enig tijdstip voor de inwerkingtreding van deze wet voor de heffing van de inkomstenbelasting geheel wordt gerekend tot een werkzaamheid van de belastingplichtige en voor dat tijdstip zowel hij als zijn echtgenoot een evenredig deel van dat vermogensbestanddeel hebben gerekend tot een werkzaamheid, wordt op dat tijdstip dat vermogensbestanddeel bij de belastingplichtige te boek gesteld op het gezamenlijke bedrag van de boekwaarden waarop de evenredige delen direct voorafgaande aan dat tijdstip te boek waren gesteld bij de belastingplichtige en zijn echtgenoot.
3.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot fiscale reserves als bedoeld in artikel 3.53 van de Wet inkomstenbelasting 2001 alsmede voorzieningen die in overeenstemming met artikel 3.25 van die wet zijn gevormd bij de bepaling van het resultaat uit de werkzaamheid. Degene naar wie de reserve of voorziening is overgegaan, wordt geacht in de plaats te zijn getreden van degene die de reserve of voorziening heeft gevormd.
Artikel XXIV
Artikel 3.119a, vijfde lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dit luidde op 31 december 2009, blijft van toepassing op eigenwoningreserves als bedoeld in artikel 3.119a, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 die als gevolg van de toepassing van artikel 3.119a, tweede lid, van die wet, zoals dit luidde op 31 december 2009, of als gevolg van de toepassing van artikel XXVIB van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, zijn blijven bestaan.
Artikel XXIVA
De termijn van vier jaar, genoemd in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, wordt voor in de kalenderjaren 2006 tot en met 2009 op de voet van een spaarloonregeling als bedoeld in die bepaling gespaard loon vervangen door een termijn die eindigt op 15 september 2010.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat:
a. artikel XVII, onderdeel A, in werking treedt met ingang van 31 december 2010;
b. de wijzigingen ingevolge artikel XIV, onderdelen A, onder 1, en B, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot verzuimen die zijn begaan na het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.
2.
Artikel I, onderdeel I, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
3.
Artikel XC, onderdeel D, werkt terug tot en met 1 januari 2008.
4.
Artikel I, onderdeel 0A, en artikel XII, onderdeel B, werken terug tot en met 1 januari 2009.
5.
Artikel XIIIA werkt terug tot en met 1 juli 2009.
6.
Artikel III, onderdelen Ca en La, werkt terug tot en met 15 september 2009.
7.
Artikel I, onderdeel D, en artikel XII werken terug tot en met 15 december 2009.
8.
Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 18 december 2009.
9.
Artikel I, onderdeel N, werkt terug tot en met 30 december 2009.
11.
Artikel IX werkt terug tot en met 1 april 2010.
12.
Artikel XXIVA werkt terug tot en met 15 september 2010.
13.
Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 december 2010.
Artikel XXVI
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2010.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2010
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIA
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XA
Artikel XB
Artikel XC
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIIIA
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVA
Artikel XVB
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXIVA
Artikel XXV
Artikel XXVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht