Wet van 24 november 2011 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2011)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet OM-afdoening.]
Artikel XX
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en Wet inkomstenbelasting 2001 (implementatie spaarrenterichtlijn).]
1.
Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 vinden artikel 3.14, eerste lid, onderdeel g, van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 15b, eerste lid, onderdeel q, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dit luidde van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010, uitsluitend toepassing indien de in die artikelen bedoelde dieren op grond van de Regeling agressieve dieren , zoals deze luidde op 31 december 2008, werden aangeduid als dieren als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
2.
Voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 vindt artikel 31, vierde lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 uitsluitend toepassing indien de in dat artikel bedoelde dieren op grond van de Regeling agressieve dieren , zoals deze luidde op 31 december 2008, werden aangeduid als dieren als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
2.
Artikel IX, onderdeel F, werkt terug tot en met 1 juli 2011.
4.
Artikel I, onderdelen J, K en CC, onder 1, werkt terug tot en met 1 december 2010.
5.
Artikel I, onderdelen O, P en Yb, en artikel VI werken terug tot en met 1 januari 2010.
6.
Artikel XV, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 juli 2009.
7.
Artikel I, onderdelen B, N en Ya, artikel II en artikel III, onderdeel A, werken terug tot en met 1 januari 2009.
8.
Artikel V, onderdeel A, onder 2, werkt terug tot en met 1 januari 2006.
9.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XXVII
Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2011.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 24 november 2011
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de tweede december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht