Fytosanitaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China (hierna te noemen: „de Overeenkomstsluitende Partijen”),
Ten einde het brengen van schadelijke organismen binnen respectievelijk buiten hun onderscheiden grondgebieden te voorkomen, de uitwisseling van en de handel in planten en plantaardige produkten te vergemakkelijken, en de samenwerking op het gebied van de quarantaine van planten en de planteziektenbestrijding te bevorderen,
Zijn als volgt overeengekomen:
Artikel I
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder de term:
1. „planten”: levende planten en levende delen daarvan, met inbegrip van zaaizaden;
2. „plantaardige produkten”: voortbrengselen van plantaardige oorsprong die niet zijn verwerkt of slechts een eenvoudige behandeling hebben ondergaan;
3. „schadelijke organismen”: die insekten ,aaltjes, schimmels, bacteriën, virussen en viroïden, mycoplasma's, onkruiden en hun zaden die zeer schadelijk zijn voor planten en plantaardige produkten.
Artikel II
De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen:
1. alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat schadelijke organismen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij worden binnengebracht door middel van de uitvoer van zendingen planten of plantaardige produkten die afkomstig zijn van hun grondgebied;
2. grondige aandacht te schenken aan alle wettelijke fytosanitaire voorschriften van de andere Overeenkomstsluitende Partij en deze volledig in acht te nemen;
3. elkaar de tekst van de in hun land geldende fytosanitaire voorschriften ter beschikking te stellen;
4. elkaar in te lichten over de verspreiding en de bestrijding van nieuw ontdekte schadelijke organismen.
Artikel III
De Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen:
1. dat, met betrekking tot het fytosanitaire onderzoek ten behoeve van voor de andere Overeenkomstsluitende Partij bestemde zendingen planten of plantaardige produkten, aan de in de wettelijke fytosanitaire voorschriften, handelsovereenkomsten en invoervergunningen gestelde eisen wordt voldaan;
2. dat fytosanitair onderzoek wordt toegepast ten aanzien van zendingen planten of plantaardige produkten, verpakkingsmaterialen en vervoermiddelen van deze zendingen voor invoer, uitvoer en doorvoer.
1.
Elke zending planten of plantaardige produkten dient vergezeld te zijn van een gezondheidscertificaat, afgegeven door de autoriteiten voor de quarantaine van planten in het land van uitvoer, waarin wordt verklaard dat de zending planten of plantaardige produkten voldoet aan de eisen die het land van invoer heeft gesteld in de wettelijke fytosanitaire voorschriften, handelsovereenkomsten en invoervergunningen.
2.
Het certificaat dient gesteld te zijn in de Engelse taal en er mogen geen wijzigingen of doorhalingen in voorkomen.
Artikel V
Het gezondheidscertificaat laat het recht van het land van invoer onverlet met betrekking tot het onderzoeken van zendingen planten of plantaardige produkten en het treffen van de noodzakelijke maatregelen op het gebied van de quarantaine van planten. Indien aantasting door schadelijke organismen wordt geconstateerd in een ingevoerde zending planten of plantaardige produkten, worden de noodzakelijke quarantainemaatregelen genomen en wordt de voor quarantaine van planten bevoegde autoriteit van het land van uitvoer daarvan onmiddellijk in kennis gesteld.
Artikel VI
Planten of plantaardige produkten die voor niet-commerciële doeleinden worden verzonden, dienen eveneens aan de bepalingen van deze Overeenkomst te voldoen.
Artikel VII
De Overeenkomstsluitende Partijen nemen de verplichting op zich:
a. de uitwisseling van deskundigen te bevorderen, ten einde hun de gelegenheid te bieden zich op de hoogte te stellen van de methoden die op het gebied van de quarantaine en de bescherming van planten worden toegepast;
b. de samenwerking op het gebied van het onderzoek betreffende schadelijke organismen en bestrijdingsmethoden, alsmede de uitwisseling van gegevens over de verkregen resultaten, te bevorderen.
Artikel VIII
Ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst kunnen beide Overeenkomstsluitende Partijen na overleg besluiten vertegenwoordigers naar de andere Overeenkomstsluitende Partij te zenden. In dit geval zijn de internationale reiskosten voor rekening van de zendende Partij. De kosten van verblijf, vervoer en medische verzorging in noodgevallen tijdens het bezoek zijn voor rekening van de ontvangende Partij.
Artikel IX
Indien een Overeenkomstsluitende Partij het wenselijk acht enige bepaling in deze Overeenkomst te wijzigen, kan zij de andere Overeenkomstsluitende Partij verzoeken om overleg. Dit overleg kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en begint binnen een tijdvak van twee maanden, te rekenen van de dag waarop het verzoek is gedaan. De aldus overeengekomen wijzigingen worden van kracht dertig dagen na de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de wijzigingen in hun onderscheiden landen zijn goedgekeurd in overeenstemming met de constitutionele bepalingen.
Artikel X
De autoriteiten voor de quarantaine van planten van de Overeenkomstsluitende Partijen treden rechtstreeks met elkaar in verbinding ten behoeve van de uitvoering van de bepalingen van deze Overeenkomst.
Artikel XI
Deze Overeenkomst maakt geen inbreuk op de rechten en verplichtingen die de Overeenkomstsluitende Partijen hebben verkregen of op zich hebben genomen, dan wel alsnog zullen verkrijgen of op zich zullen nemen op grond van andere internationale overeenkomsten.
Artikel XII
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst alleen van toepassing op het Rijk in Europa.
1.
Deze Overeenkomst treedt in werking 30 dagen na de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de constitutionele bepalingen in hun onderscheiden landen is voldaan.
2.
Deze Overeenkomst blijft aanvankelijk voor een tijdvak van vijf jaar van kracht. Na afloop van deze termijn wordt de geldigheidsduur telkens automatisch verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar, mits geen van de Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn opzegt.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te 's-Gravenhage op 25 augustus 1986 in twee originele exemplaren in de Nederlandse, de Chinese en de Engelse taal. De drie teksten zijn gelijkelijk authentiek. Bij verschil van uitleg is de Engelse tekst doorslaggevend.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) G. J. M. BRAKS
(w.g.) H. VAN DEN BROEK
Voor de Regering van de Volksrepubliek China,
(w.g.) HE KANG
Inhoudsopgave
Fytosanitaire Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht