Fytosanitaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en
de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije,
In het besef dat het wenselijk is het binnenbrengen van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen op hun grondgebied te voorkomen;
Verlangende de onderlinge samenwerking op het gebied van de planteziektenbestrijding zoveel mogelijk te vergemakkelijken;
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
a. „planten”: levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van zaaizaden;
b. „plantaardige produkten”: voortbrengselen van plantaardige oorsprong, voor zover zij niet zijn verwerkt of slechts een eenvoudige behandeling hebben ondergaan;
c. „schadelijke organismen”: organismen, die schadelijk zijn voor planten of plantaardige produkten en die van dierlijke of plantaardige aard zijn, met inbegrip van onkruiden en hun zaden.
Artikel 2
De invoer van planten, plantaardige produkten en grond op het grondgebied van de ene Overeenkomstsluitende Partij, afkomstig van het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, is slechts toegestaan, indien deze vrij zijn van schadelijke organismen, vermeld in bijlage I deel A, respectievelijk deel B, en voldoen aan de bijzondere eisen, gesteld in deel A, respectievelijk deel B van bijlage II.
Artikel 3
Elke zending bestaande uit planten, plantaardige produkten of grond, zoals aangegeven in deel A respectievelijk deel B van bijlage III, en afkomstig van het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, moet bij invoer vergezeld zijn van een door de Planteziektenkundige Dienst van die Overeenkomstsluitende Partij afgegeven gezondheidscertificaat, dat overeenkomt met het laatste model van een gezondheidscertificaat, als aangegeven in het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, dat op 6 december 1951 te Rome onder auspiciën van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties tot stand is gekomen.
1.
Een gezondheidscertificaat voor planten mag niet eerder dan 14 dagen vóór de datum waarop de zending het land van de Overeenkomstsluitende Partij verlaat, zijn afgegeven.
2.
Het certificaat moet zijn gesteld in de Duitse taal en er mogen geen wijzigingen of doorhalingen in voorkomen.
3.
Indien de zending bestaat uit grond, wordt de tekst van het certificaat dienovereenkomstig aangepast.
Artikel 5
De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen eisen dat de invoer en uitvoer van planten, plantaardige produkten en grond plaatsvinden via grensposten die door de bevoegde autoriteiten der onderscheiden Overeenkomstsluitende Partijen worden aangewezen.
Artikel 6
De Overeenkomstsluitende Partijen kunnen de invoer verbieden van:
a. de planten en plantaardige produkten, vermeld in bijlage IV, deel A, respectievelijk deel B;
b. de verpakkingsmiddelen, genoemd in bijlage V.
Artikel 7
De Planteziektenkundige Dienst van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied invoer plaatsvindt van planten, plantaardige produkten of grond, kan deze invoer aan een fytosanitair onderzoek onderwerpen.
Indien daarbij een aantasting door schadelijke organismen in planten, plantaardige produkten of grond wordt vastgesteld, wordt de Planteziektenkundige Dienst van de andere Overeenkomstsluitende Partij onverwijld daarvan in kennis gesteld.
Artikel 8
Elk van de Overeenkomstsluitende Partijen is gerechtigd te bepalen dat de doorvoer over haar grondgebied van planten, plantaardige produkten en grond, die uit het land van de andere Overeenkomstsluitende Partij zijn uitgevoerd of voor dat land zijn bestemd, slechts dan is toegelaten indien de zending is vergezeld van een gezondheidscertificaat en voldoet aan de geldende fytosanitaire voorschriften in het land van doorvoer.
Artikel 9
De Overeenkomstsluitende Partijen nemen de verplichting op zich:
a. de samenwerking te vergemakkelijken tussen de instanties en instituten voor planteziektenkundig onderzoek;
b. de uitwisseling te bevorderen van deskundigen op het gebied van de werking en bestrijding van schadelijke organismen, ten einde elkaar wederzijds op de hoogte te stellen van de bereikte resultaten op dit gebied;
c. wettelijke voorschriften betreffende werking en bestrijding van schadelijke organismen uit te wisselen.
1.
De beide Overeenkomstsluitende Partijen kunnen, indien de noodzaak daartoe blijkt, een gemengde commissie instellen, bestaande uit ten hoogste drie deskundigen van elk der Partijen. Als voorzitter van de vergaderingen treden beurtelings de voorzitters der delegaties op.
2.
De gemengde commissie heeft tot taak problemen en moeilijkheden die zich bij de toepassing of uitlegging van deze Overeenkomst voordoen, om eventuele andere, met deze Overeenkomst samenhangende kwesties te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de Overeenkomstsluitende Partijen.
Artikel 11
De door toepassing van de artikelen 9 en 10 gemaakte reis- en verblijfkosten worden gedragen door de Overeenkomstsluitende Partijen, elk voor hun eigen deskundigen.
1.
Indien een van de Overeenkomstsluitende Partijen het wenselijk acht enige bepaling in deze Overeenkomst te wijzigen, kan zij de andere Overeenkomstsluitende Partij verzoeken om overleg;
dit overleg kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden en begint binnen een tijdvak van twee maanden, te rekenen van de dag waarop het verzoek is gedaan. De aldus overeengekomen wijzigingen worden van kracht een maand na de dag waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld, dat in hun onderscheiden landen de wijzigingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn goedgekeurd.
2.
De bevoegde instanties van beide Overeenkomstsluitende Partijen kunnen ieder voor zich de op haar land betrekking hebbende onderdelen van de bijlagen I, II, III, IV en V wijzigen. Deze wijzigingen worden langs diplomatieke weg medegedeeld aan de bevoegde instanties van de andere Overeenkomstsluitende Partij. Ieder van de Overeenkomstsluitende Partijen zal ernaar streven de wijzigingen ter kennis te brengen van de andere Overeenkomstsluitende Partij, voordat deze van kracht worden.
Artikel 13
Deze Overeenkomst maakt geen inbreuk op rechten en verplichtingen die de Overeenkomstsluitende Partijen hebben verkregen of op zich hebben genomen, dan wel alsnog zullen verkrijgen of op zich nemen op grond van andere internationale overeenkomsten.
Artikel 14
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst alleen van toepassing op het Rijk in Europa.
1.
Deze Overeenkomst wordt goedgekeurd overeenkomstig de constitutionele bepalingen van ieder der Overeenkomstsluitende Partijen en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de uitwisseling der diplomatieke nota's waarin de goedkeuring wordt medegedeeld.
2.
Deze Overeenkomst zal voor een tijdvak van vijf jaar gelden. Na afloop van deze termijn wordt de geldigheidsduur telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, indien geen van beide Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst zes maanden voor het verstrijken van deze of elke volgende jaartermijn opzegt.
Artikel 16
Deze Overeenkomst dient te worden geregistreerd bij het Secretariaat der Verenigde Naties overeenkomstig artikel 102 van het Handvest van deze Organisatie.
De aanmelding voor registratie geschiedt door de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de ondertekening van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te 's-Gravenhage, op 21 april 1976 in twee exemplaren ieder in de Nederlandse en de Bulgaarse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(w.g.) M. VAN DER STOEL
Voor de Regering van de Volksrepubliek Bulgarije
(w.g.) P. MLADENOV
Inhoudsopgave
Fytosanitaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht