5. Gevolgen van de invoering van de Wet OOW voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en de belastingverdragen
Het van toepassing zijn van de WAO heeft tot gevolg dat de totale uitkering die de (ex) beroepsmilitair of de overige (ex) overheidswerknemer vanaf 1 januari 1998 ontvangt van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheids- en onderwijspersoneel (USZO) of het ABP of zijn/haar (voormalige) werkgever is opgebouwd uit een WAO-uitkering en een bovenwettelijke uitkering (die afhankelijk van de situatie van betrokkene kan bestaan uit een arbeidsongeschiktheidspensioen, een verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen, een invaliditeitspensioen, een bijzondere invaliditeitsverhoging (smartengeld), en een herplaatsingstoelage of een suppletieuitkering). De WAO-uitkering berust op de WAO (werknemersverzekeringswet) en de bovenwettelijke uitkering berust op de ambtelijke/militaire rechtspositieregeling (zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), het Algemeen militair ambtenarenreglement (Amar), het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie , het Reglement Dienst-Buitenlandse Zaken , de Algemene militaire pensioenwet (Amp-wet), het pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 , de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk , de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie , de Uitkeringsregeling 1966 , het Inkomstenbesluit militairen ).
Voor de toepassing van de BRK en de belastingverdragen valt de bovenwettelijke uitkering onder de werking van het overheidspensioenartikel. Hoewel de WAO-uitkeringen worden toegekend ter zake van een vroegere dienstbetrekking vallen zij in verband met het arrest van de Hoge Raad van 4 juli 1989, BNB 1989/274, niet onder het particuliere pensioenartikel maar onder het restartikel. Kent het desbetreffende belastingverdrag evenwel een aparte verdragsbepaling voor sociale verzekeringsuitkeringen c.q. sociale zekerheidsuitkeringen, dan hangt het van de formulering van die bepaling af of op de WAO-uitkeringen die bepaling van toepassing is. Indien het sociale zekerheidsartikel toepassing mist en het desbetreffende verdrag geen restartikel kent, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan ook over het WAO-deel loon- en (eventueel) inkomstenbelasting worden geheven. De uitkering die de gewezen overheidswerknemer/beroepsmilitair op grond van bijvoorbeeld het IP-Aanvullingsplan (IPAP) of een andere soortgelijke particuliere verzekering inzake invaliditeit ontvangt valt naar mijn oordeel onder het restartikel. Kent het desbetreffende belastingverdrag evenwel een aparte verdragsbepaling voor lijfrenteuitkeringen, dan is op de vorenbedoelde uitkeringen die bepaling van toepassing. Indien het desbetreffende verdrag geen lijfrenteartikel en evenmin een restartikel kent, dan blijft de nationale wetgeving in stand; in Nederland zal dan ook over de IPAP-uitkering of soortgelijke uitkering loon- en (eventueel) inkomstenbelasting worden geheven.
Voor de toepassing van de BRK vallen de WAO-uitkeringen onder de werking van artikel 17, eerste lid, waardoor die uitkeringen betaald aan inwoners van de Nederlandse Antillen of Aruba belastbaar zijn in Nederland. Daarentegen zijn IPAP-uitkeringen of soortgelijke uitkeringen genoten door inwoners van de Nederlandse Antillen of Aruba op grond van artikel 20 (restartikel) belastbaar in die landen.
Indien aan de (ex) overheidswerknemers en de (ex) beroepsmilitairen op grond van de Toeslagenwet een toeslag wordt verleend op hun WAO-uitkering, dan dient die toeslag voor de toepassing van de BRK en de belastingverdragen het regime te volgen van de WAO-uitkering.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Overheidswerknemers sector Rijk
3. Overheidswerknemers sectoren Defensie, Onderwijs, Rechtelijke Macht, Politie, Gemeenten, Provincies en Waterschappen
4. Beroepsmilitairen
5. Gevolgen van de invoering van de Wet OOW voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en de belastingverdragen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht