Gevolgen wijzigingen taken College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) en College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) Circulaire aan alle besturen van inrichtingen voor gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c en d, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen
In vervolg op mijn circulaire Z/PB-2169855 van 22 juni 2001 (Stcrt. 2001, 121) deel ik u het volgende mede.
De procedures en mijn beleid inzake de uitvoering van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) op een aantal terreinen heb ik u in het verleden onder meer kenbaar gemaakt door middel van circulaires. Vanaf 1 januari 2000 is een aantal wijzigingen van de WZV in werking getreden dat gevolgen heeft voor een aantal van die circulaires. Een van de belangrijkste wijzigingen in dit verband betreft de overdracht van de vergunningverlening door mij aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (College bouw).
Momenteel worden de uitgebrachte WZV-circulaires doorgelicht op actualiteit en bezien of zij kunnen vervallen dan wel moeten worden aangepast. Ik ben voornemens u in de loop van dit jaar daarover te informeren.
In elk geval is gebleken dat onderdelen van een aantal circulaires niet meer overeenkomen met de huidige regelgeving. Zo moeten onder meer bepaalde bescheiden en verzoeken in het kader van de vergunningverlening per 1 juli 2001 niet meer worden gericht aan en ingediend bij mij maar aan en bij het College bouw.
Vooruitlopend op de resultaten van de hierboven bedoelde inhoudelijke toetsing heb ik in de bijlage bij deze circulaire aangegeven welke procedures in aldaar benoemde circulaires zijn gewijzigd per 1 januari 2000 dan wel per 1 juli 2001 en hoe zij vanaf die data moeten worden gelezen.
Overigens deel ik u mede dat de verplichting tot vierjaarlijkse indiening van het LTHP, die weliswaar reeds vanaf 1 januari 1996 bestaat, inmiddels is geregeld in de algemene maatregel van bestuur van 19 december 2001 (Stb. 2002, 3).
De van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Minister
namens deze,
de
directeur Zorgverzekeringen
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht