Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 77 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Uitgebreide informatie
1.
Het anders dan in doorvoer brengen van vee of pluimvee buiten Nederland is verboden.
2.
Het in het eerste lid vermelde verbod geldt niet indien de dieren overeenkomstig door Onze Minister gestelde regelen zijn voorzien van een of meer merken en vergezeld gaan van een of meer bewijsstukken aangebracht onderscheidenlijk afgegeven op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek ten bewijze dat voldaan is aan de met het oog op deze uitvoer door hem gestelde eisen met betrekking tot:
a. de identificatie der dieren;
b. de gezondheidstoestand der dieren;
c. de voorbehoedende behandeling der dieren;
d. de bedrijven waarop de dieren hebben verbleven en de gezondheidstoestand der dieren op die bedrijven;
e. de markten waarop de dieren zijn aangekocht en de plaatsen waarop de dieren zijn verzameld;
f. de vervoermiddelen alsmede de inlading en het vervoer der dieren;
g. andere onderwerpen, voor zover de nakoming van internationale overeenkomsten of van volkenrechtelijke organisaties zulks met zich brengt.
3.
Ter uitvoering van het bepaalde in het tweede lid kan Onze Minister voorts regelen stellen met betrekking tot:
a. de plaatsen waar, alsmede de tijdruimten waarbinnen vee en pluimvee ter onderzoek kunnen worden aangeboden;
b. de wijze waarop de dieren voor het onderzoek bedoeld in onderdeel c moeten worden aangeboden;
c. het onderzoek;
d. de wijze waarop het in het tweede lid bedoelde bewijsstuk kan worden verkregen;
e. het toezicht dan wel de douanecontrole.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. De zorg voor de gezondheid van dieren
+ Hoofdstuk III. De zorg voor het welzijn van dieren
+ Hoofdstuk IV. Biotechnologie
+ Hoofdstuk V. Regelen met betrekking tot agressieve dieren
+ Hoofdstuk VI. Regelen met betrekking tot het fokken van vee
- Hoofdstuk VII. Het brengen van dieren en produkten van dierlijke oorsprong buiten Nederland
+ Hoofdstuk VIIa. Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
+ Hoofdstuk VIIb. Honden- en kattenbont en producten die dergelijk bont bevatten
+ Hoofdstuk VIII. Financiƫle bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk X. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk Xa. Bestuurlijke boetes
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht