Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 91a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Uitgebreide informatie
1.
Terzake van het houden van varkens wordt van de persoon of rechtspersoon die, of het samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen dat een bedrijf voert onder de naam varkensheffing een heffing geheven ter bestrijding van de kosten:
a. bedoeld in artikel 83 en 88, vijfde lid, voor zover die kosten noodzakelijk zijn met het oog op de bestrijding van voor varkens op grond van artikel 15, eerste lid, aangewezen besmettelijke ziekten;
b. van de tegemoetkomingen bedoeld in artikel 86, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en artikel 90, alsmede de vergoedingen bedoeld in artikel 91, voor zover die tegemoetkomingen, respectievelijk vergoedingen, voortvloeien uit de bestrijding van voor varkens op grond van artikel 15, eerste lid, aangewezen besmettelijke ziekten;
c. van door Onze Minister getroffen maatregelen en voorzieningen als bedoeld in hoofdstuk II, afdeling 3, voor zover die kosten noodzakelijk zijn met het oog op de bestrijding van voor varkens op grond van artikel 15, eerste lid, aangewezen besmettelijke ziekten, waartoe tevens gerekend worden de kosten van door Onze Minister getroffen maatregelen en voorzieningen die noodzakelijk zijn met het oog op de bescherming van het welzijn van dieren dan wel met het oog op onderzoek naar de mate van verspreiding van die ziekten in Nederland, en
d. die noodzakelijk zijn met het oog op de heffing en invordering van de varkensheffing.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de varkensheffing, met ingang van 1 januari van een op de datum van inwerkingtreding van die maatregel volgend kalenderjaar, tevens wordt geheven ter bestrijding van de kosten van het Diergezondheidsfonds, voor zover noodzakelijk met het oog op het weren van voor varkens op grond van artikel 15, eerste lid, aangewezen besmettelijke ziekten.
3.
De heffing wordt geheven per bedrijf per kalenderjaar.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. De zorg voor de gezondheid van dieren
+ Hoofdstuk III. De zorg voor het welzijn van dieren
+ Hoofdstuk IV. Biotechnologie
+ Hoofdstuk V. Regelen met betrekking tot agressieve dieren
+ Hoofdstuk VI. Regelen met betrekking tot het fokken van vee
+ Hoofdstuk VII. Het brengen van dieren en produkten van dierlijke oorsprong buiten Nederland
+ Hoofdstuk VIIa. Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
+ Hoofdstuk VIIb. Honden- en kattenbont en producten die dergelijk bont bevatten
- Hoofdstuk VIII. Financiƫle bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk X. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk Xa. Bestuurlijke boetes
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht