Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Uitgebreide informatie
Artikel 81e
In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ondernemer: eigenaar of exploitant van een door Onze Minister erkend categorie 1-verwerkingsbedrijf of een categorie 2-verwerkingsbedrijf.
1.
Onze Minister stelt met het oog op de doelmatige voorziening in de verwerking van categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal voor iedere ondernemer een werkgebied vast waarin deze met uitsluiting van andere ondernemers categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal of bepaalde soorten categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal verwerkt.
2.
Onze Minister kan:
a. een in het eerste lid bedoeld werkgebied vaststellen dat zich uitstrekt tot het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een gedeelte daarvan, indien daarover overeenstemming bestaat met de desbetreffende lidstaat, en
b. een in het eerste lid bedoeld werkgebied vaststellen voor een categorie 1-verwerkingsbedrijf of categorie 2-verwerkingsbedrijf dat is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie en is erkend door de bevoegde autoriteit van die lidstaat.
3.
Indien aan een in het tweede lid, onderdeel b, bedoeld categorie 1-verwerkingsbedrijf of categorie 2-verwerkingsbedrijf een werkgebied binnen Nederland is toegewezen, zijn de artikelen 81g, 81h en 81i van overeenkomstige toepassing.
4.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing, vaststelling of wijziging van werkgebieden.
5.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in afwijking van het eerste lid tijdelijk regels worden gesteld met betrekking tot situaties waarin de ondernemer als gevolg van overmacht niet in staat is het categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal te verwerken. Deze regels zijn van toepassing zolang de situatie dit vereist.
1.
De eigenaar of houder van door Onze Minister aan te wijzen categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal geeft dit materiaal aan bij, houdt het ter beschikking van en staat het af aan de ondernemer binnen wiens werkgebied het materiaal zich bevindt.
2.
De ondernemer haalt het bij hem aangegeven categorie 1-materiaal en categorie 2-materiaal op en verwerkt het.
3.
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op dode gezelschapsdieren en categorie 1-materiaal en categorie 2-materiaal dat als gevolg van contact met of beïnvloeding anderszins door splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen of ioniserende stralen uitzendende toestellen zodanig is bestraald of besmet dat het een gevaar vormt voor de volksgezondheid.
4.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de in het eerste en tweede lid gestelde verplichtingen.
5.
De eigenaar of houder van categorie 3-materiaal bewaart het materiaal overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels.
1.
Bij gemeentelijke verordening worden ten aanzien van dode gezelschapsdieren regels gesteld ter zake van:
a. het aangeven en bewaren door de eigenaar of houder van dode gezelschapsdieren;
b. het ophalen van dode gezelschapsdieren;
c. het overdragen van dode gezelschapsdieren aan de ondernemer binnen wiens werkgebied het materiaal zich bevindt.
2.
Indien tussen een gemeente en de in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde ondernemer een overeenkomst is gesloten omtrent de in het eerste lid, onderdelen b en c, genoemde onderwerpen, behoeft de gemeentelijke verordening geen voorschriften over die onderwerpen te bevatten.
3.
De ondernemer verwerkt de aan hem overgedragen dode gezelschapsdieren.
4.
De in het eerste lid bedoelde voorschriften en het derde lid zijn niet van toepassing indien dode gezelschapsdieren worden verwerkt of verwijderd op een wijze die ingevolge de krachtens artikel 81c gestelde voorschriften is toegestaan, niet zijnde de wijze waarop de ondernemer de dode gezelschapsdieren verwerkt.
5.
Onze Minister kan het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing verklaren op soorten categorie 1-materiaal, niet zijnde dode gezelschapsdieren, of categorie 2-materiaal.
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de vergoeding die een ondernemer voor het ophalen, vervoeren, verwerken of verwijderen van categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal in rekening brengt aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal aanbiedt.
2.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot een door de ondernemer te betalen vergoeding voor de huiden van eenhoevige en herkauwende dieren aan de eigenaar of houder die categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal aanbiedt.
Artikel 81j
Hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer is van overeenkomstige toepassing op het verlenen, wijzigen en intrekken van erkenningen krachtens artikel 81c.
Artikel 81k
Voorschriften die krachtens dit hoofdstuk worden gesteld, gewijzigd of ingetrokken, en tevens in het belang zijn van de volksgezondheid, worden genomen in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. De zorg voor de gezondheid van dieren
+ Hoofdstuk III. De zorg voor het welzijn van dieren
+ Hoofdstuk IV. Biotechnologie
+ Hoofdstuk V. Regelen met betrekking tot agressieve dieren
+ Hoofdstuk VI. Regelen met betrekking tot het fokken van vee
+ Hoofdstuk VII. Het brengen van dieren en produkten van dierlijke oorsprong buiten Nederland
- Hoofdstuk VIIa. Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
+ Hoofdstuk VIIb. Honden- en kattenbont en producten die dergelijk bont bevatten
+ Hoofdstuk VIII. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk X. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk Xa. Bestuurlijke boetes
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht