Wet van 17 november 2011 tot goedkeuring van een ministeriële regeling tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en reparatie van een aantal BES-wetten op het terrein van OCW en IenM (Goedkeurings- en reparatiewet BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 20, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba de Aanpassingsregeling BES-wetten BZK is vastgesteld en dat ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba deze ministeriële regeling bij wet dient te worden goedgekeurd en dat het hiernaast wenselijk is enkele technische wijzigingen door te voeren in wetgeving voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Aanpassingsregeling BES-wetten BZK wordt goedgekeurd.
Artikel II
[Wijzigt de Leerplichtwet BES.]
Artikel III
[Wijzigt de Mediawet BES.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]
Artikel VII
[Wijzigt de Luchtvaartwet BES.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]
Artikel IX
Deze wet wordt aangehaald als: Goedkeurings- en reparatiewet BES.
Artikel X
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 17 november 2011
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de zesde december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht