Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2010.

Artikel 7.1.1 Groen beleggen

Uitgebreide informatie
7.1.1. Ingroeiregeling
Fondsen die behoefte hebben aan een langere aanloopperiode dan drie maanden kunnen kiezen voor een ingroeiregeling. Die regeling houdt het volgende in.
Een fonds kan kiezen voor een ingroeiregeling omdat voorzien wordt dat een periode van drie maanden te kort is om te voldoen aan het 70%-vereiste.
Hiertoe moet een fonds een ‘ingroeiplan’ overleggen. Dit ingroeiplan – dat in ieder afzonderlijk geval vóór de oprichting van het groenfonds moet zijn goedgekeurd – komt er ruwweg op neer dat een fonds als groenfonds kan worden aangemerkt onder de volgende voorwaarden:
binnen drie maanden na oprichting van het fonds dient een substantieel deel van het vermogen reeds te zijn belegd in projecten;
binnen een tijdsbestek van 2 jaren vanaf het moment van oprichting dient vervolgens aan de hand van een ingroeischema ten minste 70% van het vermogen te zijn aangewend ten behoeve van projecten;
het fonds draagt aan de fiscus via een lumpsum het belastingbedrag af ten aanzien van de ‘niet-groene’ winsten behaald in de periode van maximaal 2 jaren vanaf het moment van oprichting; een uitzondering geldt hier voor de winsten die behaald worden op de aan de groene beleggingen gerelateerde 30% niet-groene beleggingen;
blijkt na ommekomst van 2 jaren dat niet voldaan wordt aan de 70%-grens dan dient alsnog, dat wil zeggen ook ten aanzien van de eerder onder het maatschappelijke beleggen vrijgestelde bezittingen, de volledig verschuldigde heffing door het fonds te worden voldaan.
Instellingen die van de ingroeiregeling gebruik willen maken dienen zich te wenden tot het Ministerie van Financiën.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Begripsomschrijvingen
2. Achtergrond van de wettelijke regeling
2.1. Groenfondsen
3. Aanwijzing als groenfonds
4. Afhandeling van verzoeken
4.1. Indienen van een verzoek en de over te leggen gegevens en bescheiden
4.1.1. Buitenlandse instellingen
4.2. Behandeling door de inspecteur
4.3. Aandachtspunten bij de beoordeling van de verzoeken
4.4. Afdoeningstermijn
4.5. Vervallen van de aanwijzing
5. Aanwijzing, overgangperiode en beëindiging
5.1. Inleiding
5.2. Aanwijzing van het fonds, ingangs- en beëindigingdatum
5.2.1. ingangsdatum
5.2.2. Overgangsperiode
5.2.3. Beëindigingdatum
5.2.3.1. Uitzondering
6. Standaardvoorwaarden
7. Toelichting op de standaardvoorwaarden en ingroeiregeling
7.1. Beleggingen (voorwaarde 1)
7.1.1. Ingroeiregeling
7.1.2. Lumpsum
7.2. Afbakening van de pré-groene periode (voorwaarde 2)
7.3. Verliesverrekening: carry-back van groene verliezen (voorwaarde 3)
7.4. Informatieverstrekking (voorwaarden 4 en 5)
8. Ingangsdatum besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht