Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Argentinië,
trouw aan de geest van samenwerking, die hen bezielt, verlangend de banden, welke hun onderscheiden landen verbinden, nauwer aan te halen, de economische betrekkingen tussen hen te verruimen en in het bijzonder het handelsverkeer te bevorderen,
in aanmerking nemend de beginselen van het multilaterale stelsel van handel en betalingen, zoals die zijn neergelegd in de „Note de Paris” dd 30 mei 1956,
hebben besloten een Handels- en Betalingsovereenkomst te sluiten, met welk doel de aangewezen Gevolmachtigden, daartoe voldoende bevoegd, het volgende zijn overeengekomen:
Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De handel en de betalingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië zullen door deze Overeenkomst worden geregeld in overeenstemming met de beginselen, zoals overeengekomen door de Republiek Argentinië en de deelnemende landen en welke zijn vervat in de „Note de Paris” dd 30 mei 1956.
Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Partijen zullen elkander, uitgaande van het beginsel van de behandeling van de meestbegunstigde natie, de grootst mogelijke faciliteiten verlenen, die verenigbaar zijn met hun onderscheidene wetgevingen op het stuk van wetten, reglementen en voorschriften betreffende de invoer, de uitvoer, de verkoop, de aankoop, het vervoer, de verdeling en het gebruik van de natuurlijke of vervaardigde produkten van oorsprong uit het gebied van de andere Partij.
Artikel 3 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal een liberale invoerpolitiek handhaven ten aanzien van Argentijnse produkten, zonder dat evenwel beperkingen op de invoer van bepaalde produkten noodzakelijk uitgesloten zijn.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal er zich in beginsel van onthouden kwantitatieve restricties of verboden in te stellen bij de invoer van welk produkt ook van oorsprong uit Argentinië of bij de uitvoer van welk produkt ook, bestemd voor Argentinië, tenzij de invoer of de uitvoer van ditzelfde produkt algemeen beperkt of verboden is.
Artikel 4 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden zullen, voor wat betreft de rechtstreekse in- en uitvoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië, geen binnenlandse maatregelen treffen, die in de praktijk aanleiding zouden kunnen geven tot verschillen in de pariteit van de gulden ten opzichte van de in artikel 5 genoemde valuta's noch derhalve tot wijzigingen in de prijsvorming der Argentijnse en Nederlandse goederen.
Artikel 5 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De Regering van de Republiek Argentinië zal aan de uitvoer met betaling in guldens een in elk opzicht gelijke behandeling toekennen als aan die met betrekking tot de uitvoer met betaling in de valuta's van de andere deelnemende landen, in andere transferabele valuta's, in US-dollars of in andere vrij convertibele valuta's.
De Regering van de Republiek Argentinië zal aan de invoer met betaling in guldens een niet minder gunstige behandeling toekennen voor wat betreft de beschikbaarstelling van deviezen en de verlening van invoervergunningen dan die, welke wordt toegekend aan de invoer met betaling in valuta's van de andere deelnemende landen of in andere transferabele valuta's.
De Regering van de Republiek Argentinië zal aan de invoer met betaling in guldens een gelijke behandeling toekennen, voor wat betreft de wisselkoers, als wordt toegekend aan de invoer met betaling in de valuta's van de andere deelnemende landen, in andere transferabele valuta's, in US-dollars of in andere vrij convertibele valuta's.
Artikel 6 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Ten einde de multilaterale handel van het Koninkrijk der Nederlanden met de Republiek Argentinië, alsook met de andere deelnemende landen te vergemakkelijken, zal de invoer van goederen van oorsprong, uit welk van deze landen dan ook, alhoewel afkomstig uit een ander land van dezelfde groep, worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden als die, welke zouden worden gesteld, indien zij rechtstreeks uit het land van oorsprong hadden plaats gevonden.
Elke commerciële verrichting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië kan plaats vinden, hetzij rechtstreeks tussen hun ingezetenen, hetzij indirect door tussenkomst van een ingezetene van enig ander deelnemend land.
Elke commerciële verrichting tussen de Republiek Argentinië en enig ander deelnemend land kan eveneens plaatsvinden door tussenkomst van een ingezetene van het Koninkrijk der Nederlanden.
Tenslotte kan elke commerciële verrichting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en een ander deelnemend land plaatsvinden door tussenkomst van een ingezetene van de Republiek Argentinië.
Artikel 7 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Binnen het kader van hun onderscheidene wetgevingen zullen Partijen de nodige maatregelen treffen en voorschriften geven, ten einde in de geest van de van kracht zijnde overeenkomsten te verzekeren, dat de benamingen van oorsprong en kwaliteit met betrekking tot uitsluitend de produkten van één der beide landen, worden geëerbiedigd en waarbij, door toepassing van doeltreffende sancties, de circulatie en de verkoop van op hun eigen gebied of in derde landen vervaardigde goederen onder valse benamingen van oorsprong, kwaliteit of soort wordt tegengegaan.
Artikel 8 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Partijen behouden zich het recht voor om voor de in te voeren goederen certificaten van oorsprong te verlangen, die zijn afgegeven door het land van voortbrenging.
Artikel 9 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Ten einde de aankopen van kapitaalgoederen te bevorderen, welke officiële organen of particuliere ondernemingen van de Republiek Argentinië zich voorstellen in het Koninkrijk der Nederlanden te verwerven, zegt de Regering van dit laatste land toe, binnen het kader van de bevoegdheden die zij normaal op dit stuk uitoefent, de nodige maatregelen te zullen treffen ter vergemakkelijking van de financiering van deze transacties.
De in de vorige alinea bedoelde transacties zullen elk afzonderlijk worden bestudeerd, ten einde voor elk geval de voorwaarden voor de onderscheidene contracten vast te leggen.
Artikel 10 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De betalingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië zullen plaats vinden in guldens of in transferabele valuta's van de andere deelnemende landen en met inachtneming van de in het Koninkrijk der Nederlanden en in de Republiek Argentinië geldende deviezenbepalingen.
Artikel 11 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De Nederlandsche Bank N.V. zal ten name van de „Banco Central de la República Argentina” een rekening openen, luidende in guldens, vrij van kosten, welke niet een debetsaldo zal aanwijzen.
De Nederlandse deviezenbanken kunnen ten name van de „Banco Central de la República Argentina” en als zodanig gemachtigde Argentijnse banken guldensrekeningen voeren.
Artikel 12 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Onder transferabele valuta wordt verstaan een valuta, welke krachtens de wetten en verordeningen van het land van uitgifte vrij transferabel is tussen de ingezetenen van alle deelnemende landen en vrij convertibel is in de valuta's van alle deelnemende landen.
Artikel 13 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De tegoeden op de guldensrekeningen, geopend bij de Nederlandsche Bank N.V. en bij de Nederlandse deviezenbanken ten name van de „Banco Central de la República Argentina” en van de gemachtigde Argentijnse banken, hebben het karakter van transferabele valuta.
Artikel 14 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Partijen zullen de noodzakelijke maatregelen treffen, opdat de effectieve wisselkoersen, die van toepassing zijn op de transacties, welke op hun onderscheidene officiële markten plaats vinden, gebaseerd zijn op de officiële wisselkoersen, dat wil zeggen, op de door het Internationale Monetaire Fonds erkende pariteit of, bij afwezigheid van een zodanige pariteit, op die, welke officieel is vastgesteld voor de valuta van één der deelnemende landen en op de dagelijks voor deze valuta genoteerde wisselkoersen op de officiële Europese wisselmarkten in het kader van het Europese arbitragesysteem.
Artikel 15 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De Nederlandsche Bank N.V. en de „Banco Central de la República Argentina” zullen in onderling overleg de technisch noodzakelijke maatregelen treffen voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van dit hoofdstuk.
Artikel 16 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal met de grootst mogelijke welwillendheid elk verzoek bestuderen, dat zij van de Regering van de Republiek Argentinië ontvangt betreffende de emigratie naar Argentinië van door tussenkomst van de Regering van de Republiek Argentinië uitgekozen Nederlandse technici en landbouwers.
Beide Regeringen zullen zo spoedig mogelijk speciale overeenkomsten sluiten, waarin de op deze emigratie toe te passen richtlijnen zullen worden vastgelegd en waarbij de faciliteiten zullen worden overeengekomen, te verlenen bij vertrek uit en binnenkomst in beide landen van emigranten, alsmede voor hun definitief verblijf en vestiging, zoals neergelegd in het Migratie Protocol van 21 juli 1949.
Artikel 17 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Zij zullen eveneens een overeenkomst treffen over de te verlenen faciliteiten bij vertrek uit het Koninkrijk der Nederlanden en bij binnenkomst in de Republiek Argentinië, van alle hulpmiddelen, welke de Regering van de Republiek Argentinië nodig heeft voor de verwezenlijking binnen haar grondgebied van werken, waarbij Nederlandse ondernemingen en technici zijn betrokken.
Artikel 18 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Voor het geval de voorwaarden voor het multilaterale stelsel van handel en betalingen, welke als grondslag hebben gediend voor de „Note de Paris” van 30 mei 1956 en voor deze Overeenkomst, belangrijke wijzigingen zouden ondergaan en in het bijzonder indien de valuta van een der Partijen vrij convertibel wordt, kan ieder der Partijen verlangen, dat onverwijld besprekingen worden geopend, ten einde deze Overeenkomst aan de nieuwe situatie aan te passen. Indien deze besprekingen niet hun beslag mochten krijgen binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop zij werden aangevraagd, zal de in het hierna volgende artikel 21 bepaalde opzeggingstermijn tot één maand worden verkort.
Artikel 19 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Voor de uitvoering van deze Overeenkomst wordt verstaan onder het „Koninkrijk der Nederlanden”, het Rijk in Europa, Nederlands Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen.
Artikel 20 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Deze Overeenkomst vernietigt en vervangt de Handels- en Betalingsovereenkomst, welke op 6 mei 1954 te Buenos Aires werd gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië.
Artikel 21 [Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]
Deze Overeenkomst zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld. De Overeenkomst zal in werking treden op de dag van de uitwisseling der akten van bekrachtiging.
Niettegenstaande de voorgaande bepalingen zullen de Partijen bij deze Overeenkomst haar bepalingen voorlopig toepassen vanaf de dag volgende op de datum van haar ondertekening.
Deze Overeenkomst is gesloten voor de tijdsduur van één jaar, gerekend vanaf de dag volgende op de datum van ondertekening, en zal stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging door één der beide Partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, welke op elk gewenst ogenblik kan ingaan nadat de eerste geldigheidsperiode van één jaar is verstreken.
Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden van beide Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst hebben ondertekend in vier exemplaren, twee in de Nederlandse taal en twee in de Spaanse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek, te Buenos Aires, 25 november negentienhonderd zevenenvijftig.
Voor de Regering van de Republiek Argentinië:
(w.g.) ALF. DE LAFERRERE
Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst
(w.g.) A. K. VASENA
Minister van Financiën
(w.g.) JULIO CUETO RUA
Minister van Handel en Industrie
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
(w.g.) W. G. ZEYLSTRA
Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden
Inhoudsopgave
Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië
+ Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
+ Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
+ Artikel 15
Artikel 16
+ Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht