Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Republiek der Philippijnen
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk der Nederlanden, en
Het Koninkrijk België, krachtens bestaande overeenkomsten mede in naam van het Groothertogdom Luxemburg,
Handelende tezamen krachtens het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 3 februari 1958, enerzijds, en
De Republiek der Philippijnen, anderzijds,
Bezield door de wens hun traditionele vriendschapsbanden te versterken en hun wederzijdse handel uit te breiden door verlening van de wederzijdse en onvoorwaardelijke behandeling van de meestbegunstigde natie als grondslag van hun handelsbetrekkingen,
Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:
Artikel I
Beide Overeenkomstsluitende Partijen zullen, in overeenstemming met hun nationale wetgevingen, de wederzijdse uitwisseling van goederen en diensten bevorderen en vergemakkelijken teneinde deze tot het hoogste peil dat voordelig is voor beide Overeenkomstsluitende Partijen op te voeren.
(a)
Alle gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen die een der Overeenkomstsluitende Partijen verleent of zal verlenen aan produkten van oorsprong uit of bestemd voor enig derde land, zullen onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden verleend aan gelijksoortige produkten van oorsprong uit of bestemd voor de andere Overeenkomstsluitende Partij. Deze bepaling heeft betrekking op douanerechten en -belastingen van iedere aard die drukken of zullen drukken op de invoer, de uitvoer, de doorvoer en de opslag onder douaneverband van goederen evenals op de toepassing van douaneverplichtingen en -formaliteiten.
(b)
De produkten van oorsprong uit een der Overeenkomstsluitende Partijen die worden ingevoerd in het gebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, zullen in het land van invoer niet worden onderworpen aan hogere rechten en belastingen van enige aard, noch aan bezwarender douaneverplichtingen of -formaliteiten, dan die waaraan gelijksoortige produkten van oorsprong uit enig derde land zijn of zullen worden onderworpen.
(c)
De produkten van oorsprong uit een der Overeenkomstsluitende Partijen die worden uitgevoerd naar het gebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, zullen in het land van uitvoer niet worden onderworpen aan hogere rechten en belastingen van enige aard, noch aan bezwarender douaneverplichtingen of -formaliteiten, dan die waaraan gelijksoortige produkten bestemd voor enig derde land zijn of zullen worden onderworpen.
(a)
De produkten van oorsprong uit een der Overeenkomstsluitende Partijen die zullen worden ingevoerd in het gebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, zullen in het land van invoer niet worden onderworpen aan de betaling van hogere interne rechten of belastingen van enige aard, noch aan bezwarender formaliteiten, dan die welke van toepassing zijn op gelijksoortige produkten van oorsprong uit enig derde land en ingevoerd onder gelijkwaardige voorwaarden.
(b)
Omgekeerd zullen de produkten van oorsprong uit een der Overeenkomstsluitende Partijen die worden uitgevoerd naar het gebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, in het land van uitvoer niet worden onderworpen aan de betaling van hogere interne rechten of belastingen van enige aard, noch aan bezwarender formaliteiten, dan die welke van toepassing zijn bij de uitvoer naar enig derde land.
Artikel IV
Het bepaalde in de artikelen II en III van deze Overeenkomst zal niet van toepassing zijn op:
(a) tariefpreferenties of andere gunsten die de Republiek der Philippijnen thans verleent of in de toekomst zal verlenen aan de Verenigde Staten van Amerika;
(b) de gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen die de Beneluxlanden thans verlenen of in de toekomst zullen verlenen voor de invoer van produkten van oorsprong hetzij uit de Democratische Republiek Kongo, de Republiek Rwanda en het Koninkrijk Burundi, hetzij uit de buiten Europa gelegen delen van het Koninkrijk der Nederlanden; en
(c) de gunsten, voorrechten, tegemoetkomingen of vrijstellingen die enige Regering van de Beneluxlanden thans verleent of in de toekomst zal verlenen aan aangrenzende landen voor het grensverkeer.
Artikel V
Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal zo worden uitgelegd, dat zij tekort doet aan de maatregelen die enige Regering der Overeenkomstsluitende Partijen kan nemen uit hoofde van overwegingen van morele of humanitaire aard of om redenen van volksgezondheid en openbare veiligheid, op het gebied van handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal, de bescherming van dieren en planten tegen ziekten en epidemieën, het behoud van het nationale erfdeel op kunst-, historisch of archeologisch gebied en inzake de in- en uitvoer van goud en zilver.
Artikel VI
De Regeringen der Overeenkomstsluitende Partijen komen overeen op hun grondgebieden en in het kader van hun nationale wetgevingen de organisatie van tentoonstellingen en manifestaties op het gebied van de economie en de handel te vergemakkelijken indien de andere Overeenkomstsluitende Partij zulks verzoekt.
(a)
Beide Overeenkomstsluitende Partijen zullen met elkaar overleg plegen indien een hunner zulks verzoekt, teneinde maatregelen te overwegen ter uitbreiding van hun wederzijdse handel of ter vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging dezer Overeenkomst.
(b)
Wanneer de verplichtingen voortvloeiende uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en betrekking hebbende op de geleidelijke invoering van een gemeenschappelijke handelspolitiek zulks noodzakelijk maken, zullen op de kortst mogelijke termijn onderhandelingen worden geopend teneinde in deze Overeenkomst alle wenselijke wijzigingen aan te brengen.
(c)
Wanneer de verplichtingen voortvloeiende uit enige regionale regeling welke door de Republiek der Philippijnen thans is aangegaan of in de toekomst zal worden aangegaan en betrekking hebbende op de invoering van een gemeenschappelijke handelspolitiek wijzigingen van de Overeenkomst noodzakelijk maken, zullen op de kortst mogelijke termijn onderhandelingen worden geopend.
Artikel VIII
Beide Overeenkomstsluitende Partijen zullen zich zoveel mogelijk beijveren, elkaar alle inlichtingen die voor hun handel van belang zijn te verstrekken.
Artikel IX
Ieder geschil tussen de Regering van de Republiek der Philippijnen en enige Regering van de Beneluxlanden met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst, waarvoor langs diplomatieke weg geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zal, op verzoek van een der partijen bij het geschil, ter beoordeling worden voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof, tenzij de betrokken Regeringen overeenkomen het geschil op een andere vreedzame wijze op te lossen.
Artikel X
Deze Overeenkomst zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk worden nedergelegd bij de Regering van de Republiek der Philippijnen.
Artikel XI
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal deze Overeenkomst van toepassing zijn op het in Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk, op Suriname en op de Nederlandse Antillen, tenzij de akte van bekrachtiging van het Koninkrijk der Nederlanden anders bepaalt.
(a)
De onderhavige Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de Overeenkomstsluitende Partijen hun onderscheiden akten van bekrachtiging hebben nedergelegd.
(b)
Deze Overeenkomst is geldig voor de duur van een jaar, te rekenen van de datum waarop zij in werking is getreden, en zal worden beschouwd als stilzwijgend van jaar tot jaar te zijn verlengd, tenzij een der Overeenkomstsluitende Partijen haar uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsperiode schriftelijk opzegt.
(c)
De opzegging van de onderhavige Overeenkomst door de Benelux Economische Unie dient gelijktijdig door de Belgische en de Nederlandse Regering aan de Regering van de Republiek der Philippijnen te worden medegedeeld. De opzegging van de onderhavige Overeenkomst door de Regering van de Republiek der Philippijnen dient gelijktijdig aan de Belgische en de Nederlandse Regering te worden medegedeeld.
(d)
Met inachtneming van de termijnen genoemd in lid (b) van dit artikel zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de toepassing van de onderhavige Overeenkomst afzonderlijk kunnen beëindigen voor Suriname of de Nederlandse Antillen.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd, de onderhavige Overeenkomst hebben ondertekend.
GEDAAN te Manilla, op 14 maart 1967, in drievoud, in de Engelse, de Nederlandse, de Franse en de Philippijnse taal. In geval van afwijkende uitlegging zal de Engelse tekst doorslaggevend zijn.
Voor de Benelux Economische Unie:
(w.g.) G. J. DISSEVELT
(w.g.) J. VAN CALOEN
Voor de Republiek der Philippijnen:
(w.g.) NARCISO RAMOS
Inhoudsopgave
Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Republiek der Philippijnen
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht