Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Mexicaanse Staten
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten, bezield met de wens, de traditionele vriendschapsbanden tussen de beide landen nauwer aan te halen door middel van de handhaving van het beginsel van gelijke behandeling in onvoorwaardelijke en onbeperkte vorm als grondslag voor de handelsbetrekkingen, zijn het volgende overeengekomen:
I
Beide Regeringen komen overeen ter zake van de invoer, de uitvoer, de doorvoer en de opslag van goederen onder douaneverband elkander wederkerig de onvoorwaardelijke en onbeperkte behandeling van de meestbegunstigde natie te verlenen voor alles wat betreft de douanerechten en alle bijkomende rechten, heffingen en belastingen, de wijze van heffing of inning van deze rechten, heffingen en belastingen en de voorschriften, formaliteiten en verplichtingen, waaraan de douanehandelingen kunnen zijn onderworpen.
II
Ingevolge artikel I, zullen de producten van bodem en nijverheid van het grondgebied van een van beide landen, welke worden ingevoerd in het grondgebied van het andere land, in geen geval, ter zake van genoemd stelsel, worden onderworpen aan andere of hogere rechten, belastingen of heffingen, noch aan enige andere of drukkender voorschriften, formaliteiten en verplichtingen dan die, aan welke gelijksoortige producten van enig derde land zijn of in de toekomst mochten worden onderworpen.
III
Insgelijks zullen de producten van bodem en nijverheid uitgevoerd uit het grondgebied van een van beide landen naar het grondgebied van het andere land, in geen enkel geval, onder hetzelfde stelsel, worden onderworpen aan enige andere of hogere rechten, belastingen of heffingen, noch aan enige andere of drukkender voorschriften, formaliteiten en verplichtingen dan die, aan welke gelijksoortige producten met bestemming naar enig derde land zijn of in de toekomst mochten worden onderworpen.
IV
Alle gunsten, voordelen, tegemoetkomingen of vrijstellingen, welke door een van beide landen, in het genoemde stelsel, zijn of mochten worden toegekend aan de producten van bodem en nijverheid, afkomstig van een derde land zullen automatisch en onmiddellijk en zonder tegenprestatie worden toegekend aan de gelijksoortige producten van het andere land of bestemd voor het grondgebied daarvan.
V
Beide landen zullen elkander wederkerig en onvoorwaardelijk de behandeling van de meestbegunstigde natie verlenen, in hun handelsverkeer, wat betreft de vorm van toepassing van enigerlei soort controle der betalingsmiddelen of van internationale deviezenbepalingen, welke zij hebben vastgesteld of in de toekomst zullen vaststellen.
VI
Uitgezonderd van de in de voorgaande artikelen vastgelegde verplichtingen zijn:
a) De gunsten, voordelen, tegemoetkomingen of vrijstellingen, welke een van beide landen verleent of in de toekomst mocht verlenen met betrekking tot een vrijhandelsgebied, douane-unie of economische unie, waartoe een van beide landen reeds is toegetreden of zal toetreden;
b) De gunsten, voordelen, tegemoetkomingen of vrijstellingen, welke het Koninkrijk der Nederlanden verleent of in de toekomst mocht verlenen met betrekking tot de gebieden, welke op 1 Juli 1939 met Nederland of België door gemeenschappelijke souvereiniteit waren verbonden;
c) De gunsten, voordelen, tegemoetkomingen of vrijstellingen, welke een van beide landen verleent of in de toekomst mocht verlenen aan nabuurlanden met betrekking tot het grensverkeer;
d) Handelingen voortvloeiende uit bepalingen, ingegeven door overwegingen van morele of humanitaire aard of betrekking hebbende op de openbare veiligheid; op de handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal; op de bescherming van de openbare gezondheid; op de bescherming van dieren en planten tegen ziekten, insecten of schadelijke parasieten; op de verdediging van het nationale bezit op kunst-, historisch- of oudheidkundig gebied; op de uitvoer van goud of zilver in geld of baren, en in het algemeen op de fiscale of politionele middelen, te baat genomen om het in het gebied van een van beide landen op nationale producten toegepaste stelsel uit te strekken tot soortgelijke buitenlandse producten;
e) De voordelen, gunsten, tegemoetkomingen of vrijstellingen, welke een van beide landen mocht verlenen aan een derde land of aan derde landen krachtens speciale verdragen, overeenkomsten of regelingen van regionale aard, welke tot uitsluitend doel hebben het herstel of de economische ontwikkeling van de respectieve landen te vergemakkelijken.
VII
Enig geschil tussen beide regeringen met betrekking tot de uitlegging of toepassing van deze overeenkomst, waarvoor langs diplomatieke weg geen bevredigende regeling kan worden getroffen, zal ter beoordeling worden voorgelegd aan het Internationale Hof van Justitie, tenzij de beide regeringen overeenkomen zulk een geschil op enige andere vredelievende wijze tot oplossing te brengen.
VIII
De onderhavige overeenkomst zal zo spoedig mogelijk worden bekrachtigd en de uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden zal te 's-Gravenhage geschieden. Zij zal op de dag van uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden in werking treden en gedurende twee jaar van kracht, blijven. Tenzij een van beide regeringen, ten minste zes maanden voor het einde van de overeenkomst, aan de ander zal hebben kennis gegeven van haar voornemen de overeenkomst te beeindigen, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor een tijdvak van een jaar en zo vervolgens, totdat een van beide regeringen, ten minste zes maanden voor het verstrijken van de lopende termijn, de andere regering in kennis zal hebben gesteld van haar voornemen de overeenkomst te beëindigen.
Opgemaakt in tweevoud, in het Nederlands en in het Spaans, in de Stad Mexico, de zevenentwintigste Januari negentienhonderdvijftig.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
CH. J. H. DAUBANTON,
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister.
Por el Gobierno de México:
MANUEL TELLO,
Subsecretario Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores.
Inhoudsopgave
HANDELSOVEREENKOMST TUSSEN NEDERLAND EN MEXICO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht