Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

HBAG/Bloemen en Planten-verordening factuur- en betalingsmelding 2003

Uitgebreide informatie
HBAG/Bloemen en Planten-verordening factuur- en betalingsmelding 2003
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,
gelet op de artikelen 93, 100 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 3 en 11 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Stb 2002, nr. 155);
besluit:
Artikel 1. Definities
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel overgenomen en wordt voorts verstaan onder bloemen en planten:
Snijbloemen, snijgroen, potplanten, perkgoed, uitgangsmateriaal (met uitzondering van zaden), kerstbomen zonder wortels, in het wild gegroeide gewassen welke met het oog op de sierwaarde in het economisch verkeer worden gebracht, alsmede afgesneden takken van siergewassen in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand, met uitzondering van:
1e. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;
2e. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;
3e. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen;
4e. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten.
1.
Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht de uitvoer of verzending van bloemen en planten op de dag dat deze plaatsvindt bij de Commissie bloemen en planten te melden, zulks onder overlegging van een kopie van de voor de buitenlandse afnemer bestemde factuur. Tussen de Commissie bloemen en planten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van melding worden overeengekomen.
2.
Iedere ondernemer die bloemkwekerijproducten verhandelt is verplicht om, zodra de buitenlandse afnemer een zending bloemen en/of planten heeft betaald, de Commissie bloemen en planten direct van deze betaling in kennis te stellen. Tussen de Commissie bloemen en planten en de ondernemer kan een afwijkend tijdstip van betalingsrnelding worden overeengekomen.
Artikel 3 . Strafbepalingen
Overtreding van het bij deze verordening bepaalde kan tuchtrechtelijk worden afgedaan.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3, terug tot en met 1 juli 2003.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als HBAG/Bloemen en Planten-verordening factuur- en betalingsmelding 2003.
Aalsmeer, 13 november 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Melding
+ § 3. Strafbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht