Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2007.

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van amateursportverenigingen

Uitgebreide informatie
Heffing van omzetbelasting ten aanzien van amateursportverenigingen De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Dit besluit is een herziene versie van het besluit van 12 oktober 1982, nr. 282-12955. Het besluit is herzien in verband met de vervanging van de gulden door de euro per 1 januari 2002. In punt 2 zijn de tot 1 januari 2002 geldende bedragen vermeld in twee noten. In de noten bij de vervallen punten 1 en 7 wordt gerefereerd aan de herziening van de daar genoemde besluiten per 1 januari 2002.
6. Binnen de georganiseerde sportwereld (d.w.z. de in verenigingsverband georganiseerde takken van sport) worden sportcursussen verzorgd. Het gaat hierbij om de door (regionale afdelingen van) sportbonden jegens de bij hen aangesloten sportverenigingen en de door sportverenigingen jegens hun leden verzorgde sportcursussen. Deze cursussen zijn onder te verdelen in sporttechnische en niet-sporttechnische cursussen.
Sporttechnische cursussen zijn gericht op het bijbrengen of het op peil houden van kennis en vaardigheden met betrekking tot het lesgeven en leidinggeven aan sportbeoefenaren in de functie van trainer, coach, leraar of instructeur. Afhankelijk van het niveau van deze cursussen kan het hierbij gaan om cursussen voor in de sportwereld werkzame vrijwilligers en (semi-)professionals.
De niet-sporttechnische cursussen zijn gericht op het bijbrengen of het op peil houden van kennis en vaardigheden betreffende de vervulling van de overige met sportbeoefening verband houdende functies, zoals scheidsrechter, jurylid, wedstrijdorganisator, materiaalbeheerder, bestuurslid van een sportvereniging e.d. Deze cursussen kunnen een specifiek karakter dragen, d.w.z. dat de inhoud van deze cursussen betrekking heeft op de uitoefening van een specifieke functie binnen een bepaalde tak van sport. Het is echter ook mogelijk dat deze cursussen ten doel hebben meer algemene (d.w.z. ook buiten de sportwereld aan te wenden) kennis en vaardigheden bij te brengen c.q. op peil te houden; dit is het geval bij managements-, marketing-, bestuurderskader-, sponsoring- en dergelijke cursussen. De niet-sporttechnische cursussen worden zowel aan vrijwilligers als aan (semi-)professionals gegeven.
De provinciale sportraden en de zogenoemde sportstimulerings-organisaties, alsmede de NFWS (de Nationale Federatie van Werkers in de Sport) verzorgen ten behoeve van de in de georganiseerde sportwereld werkzame vrijwilligers en (semi) professionals vergelijkbare cursussen.
Een deel van de onderhavige cursussen is als een kortdurende beroepsopleiding in de zin van artikel 8, lid 1, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 te beschouwen en is als zodanig vrijgesteld van omzetbelasting. Het gaat hier om de opleidingen voor binnen de sportwereld werkzame professionals, zoals de opleiding tot golf-, tennis- en zwemleraar, en tot coach betaald voetbal.
De cursussen voor de binnen de sportwereld werkzame vrijwilligers zijn in principe niet als een beroepsopleiding te beschouwen. Ten aanzien van de aan semi-professionele functionarissen gegeven cursussen is in een aantal gevallen eveneens twijfel mogelijk. Gelet op de binnen de georganiseerde sportwereld bestaande situatie, wordt vooralsnog goedgekeurd dat zowel de sporttechnische als de niet-sporttechnische cursussen die worden gegeven aan de binnen de georganiseerde sportwereld werkzame vrijwilligers en semi-professionals buiten de heffing blijven, op voorwaarde dat wordt afgezien van aftrek van de terzake betrekking hebbende voorbelasting. Deze goedkeuring geldt zowel voor de door de sportbonden en -?verenigingen verzorgde cursussen als voor de door de provinciale sportraden, de sport-stimuleringsorganisaties en de NFWS aangeboden cursussen
Inhoudsopgave
Inwerkingtreding
Vervallen besluit.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht