Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 2 oktober 2002, houdende regels terzake van de door het hoofdbedrijfschap aan de ondernemers die het bitumineuze dakdekkersbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing bitumineuze dakdekkersbedrijf voor het jaar 2003 (Heffingsverordening bitumineus dakdekkersbedrijf 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, juncto artikel 10, tweede en derde lid, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gehoord de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK);
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het bitumineuze dakdekkersbedrijf wordt uitgeoefend.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
aantal werkzame personen heffing werkzame personen
0 en 1 nihil
2 nihil
3 € 15
4 € 25
5 tot 10 € 35
10 tot 20 € 45
20 tot 50 € 55
50 en meer € 65
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het bitumineuze dakdekkersbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2003 een heffing opgelegd ten behoeve van maatschappelijke en sociale activiteiten alsmede ten behoeve van activiteiten op het gebied van techniek.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 50,- per onderneming, en
b. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal werkzame personen werkzaam in de onderneming, met toepassing van het in her derde lid opgenomen schema.
3.
De heffing werkzame personen bedraagt:
1.
Aan de ondernemer die lid is van:
a. de Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven (VNI); of
b. de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK)
en over het jaar 2002 contributie aan een van deze organisaties heeft betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 50%, met een maximum van 50% van de aan de organisatie betaalde contributie (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit door de in de eerste volzin genoemde organisatie verstrekte opgave blijkt dat de contributie is betaald.
2.
Op het in het eerste lid bedoelde maximum van 50% van de betaalde contributie wordt in mindering gebracht de aftrek op de heffing Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 of de heffing Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003.
3.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
4.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
5.
Op een verzoek als in het vierde lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten beslist.
1.
Bij cumulatie van deze bestemmingsheffing met een of meer andere aan het HBA te betalen bestemmingsheffingen, vermindert de voorzitter de heffing tot nihil, indien de uitoefening van het bitumineuze dakdekkersbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de vestiging of onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Vermindering als bedoeld in artikel 5 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De artikelen 5 tot en met 14 van de heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2003 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
De bevoegdheid om de heffing bedoeld in artikel 3 op te leggen alsmede de bevoegdheid om de overige krachtens deze verordening te nemen besluiten te nemen, is gedelegeerd aan de voorzitter.
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening bitumineus dakdekkersbedrijf 2003.
Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 2 oktober 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht