Verordening van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel van-10 november 2004, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Consumptieaardappelfonds voor het jaar 2005 (Heffingsverordening HBAG Consumptieaardappelfonds jaar 2005)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 3, eerste lid en tweede lid sub a, 5, 10, 11 en 13 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);
Gehoord de commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:-
fabrieksaardappelen:
aardappelen bestemd voor de zetmeelindustrie;-
consumptieaardappelen:
aardappelen met uitzondering van poot-, fabrieks- en voeraardappelen.
1.
De ondernemer die de groothandel in aardappelen uitoefent, is ten behoeve van het Consumptieaardappelfonds, dienende ter financiering van maatregelen en projecten in het belang of de bevordering van de teelt, be- of verwerking en afzet van consumptieaardappelen aan het hoofdbedrijfschap aan heffing verschuldigd een bedrag ad € 0,27 per ton in het jaar 2005 door die ondernemer verkochte hoeveelheid consumptieaardappelen, voorzover die consumptieaardappelen in Nederland zijn geteeld en niet zijn verkocht aan in Nederland gevestigde ondernemingen die de groothandel in aardappelen uitoefenen of aan in Nederland gevestigde aardappel verwerkende industrieën.
2.
Het aan heffing verschuldigde bedrag dient te worden betaald binnen 14 dagen nadat de heffing is opgelegd, bij gebreke waarvan de schuldenaar - na overeenkomstig het bepaalde in artikel 127, lid 2 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie te zijn aangemaand - tevens aan het hoofdbedrijfschap is verschuldigd de op de invordering daarvan vallende kosten, waaronder mede begrepen de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande vordering, gerekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening, alsmede een bedrag ad € 45, -- als vergoeding voor extra administratiekosten.
Artikel 3
In gevallen waarin de strikte toepassing van deze verordening tot kennelijke onbillijkheden leidt, is de voorzitter van het hoofdbedrijfschap namens het bestuur van het hoofdbedrijfschap bevoegd - gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen en gehoord de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het hoofdbedrijfschap - al dan niet onder het stellen van voorwaarden geheel of gedeeltelijk ontheffing van de betaling van de heffing te verlenen, van welke beslissing hij onverwijld kermis geeft aan de Commissie consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 4
Deze verordening vervangt de Verordening heffingen consumptieaardappelen 2004 (Vb. Bo. d.d. 23 april 2004, nr. 22 (HBAG 2).
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als “Heffingsverordening Consumptieaardappelfonds jaar 2005".
Aalsmeer, 10 november 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Onvoorziene gevallen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht