Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het financieringsfonds van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen voor het jaar 2004 (Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de terminologie van Verordening Instelling Financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen en verstaat verder onder:
productschap: het Productschap Pluimvee en Eieren;
bestuur: het bestuur van het productschap;
voorzitter: de voorzitter van het productschap;
ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
vermeerderingsbedrijf: inrichting die zich toelegt op de productie van broedeieren, bestemd voor de productie van gebruikspluimvee;
gebruikspluimvee: pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt of gehouden voor de productie van vlees of consumptie-eieren;
opfokbedrijf: inrichting die zich toelegt op het opfokken van kuikens van kippen tot geslachtsrijpe ouderdieren;
kuikens: kuikens van kippen van 72 uur en ouder;
moederdieren: vrouwelijke ouderdieren bestemd voor de productie van broedeieren ter verkrijging van gebruikspluimvee;
KIP: Koppel Informatiesysteem Pluimvee.
1.
Over het kalenderjaar 2004 is de ondernemer die een vermeerderingsbedrijf en/of een opfokbedrijf uitoefent aan het productschap een heffing verschuldigd, bestemd tot storting in het Financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. wat tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken kuikens op opfokbedrijven betreft € 0,04153 per kuiken,
b. wat leg - en vleesrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven betreft € 0,14324 per moederdier,
c. indien de functie van opfok - en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf wordt uitgeoefend, het onder a genoemde bedrag per op te fokken kuiken en het onder b genoemde bedrag wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.
1.
De door een ondernemer ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden door het productschap vastgesteld aan de hand van de aan het productschap ten dienste staande gegevens zoals deze worden ontleend aan het KIP.
2.
In het geval de aan het KIP ontleende gegevens naar oordeel van het productschap onjuist of onvolledig zijn en het productschap hem daarvan op de hoogt heeft gesteld, is de ondernemer gehouden om maandelijks, uiterlijk 10 dagen na het verstrijken van een kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een hem door het productschap verstrekt opgavenformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
3.
De heffing die aan de ondernemer wordt opgelegd kan in voorkomend geval worden aangemerkt als voorlopige aanslag. Na afloop van het kalenderjaar wordt dan de heffing definitief opgelegd, zo nodig onder verrekening van het verschuldigde bedrag en het bij voorlopige aanslag opgelegde bedrag.
4.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te allen tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
5.
Het bestuur kan bij uitvoeringsbesluit minimumeisen te stellen waaraan de door de ondernemer te voeren administratie dient te voldoen.
6.
In het geval aan een ondernemer de verplichting uit het tweede lid is opgelegd en de ondernemer niet of niet naar behoren heeft voldaan aan deze op hem rustende verplichting, waaronder begrepen het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens, kan te zijnen aanzien de in artikel 2 omschreven heffing ambtshalve door het productschap worden vastgesteld aan de hand van aan het productschap ten dienste staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
Artikel 4
Een ingevolge deze verordening verschuldigd heffingsbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat dit bedrag aan de betrokken ondernemer in rekening is gebracht, aan het productschap te worden voldaan.
1.
De ondernemer, die enige door hem uit hoofde van deze verordening verschuldigde heffing niet tijdig of niet volledig heeft betaald na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, is aan het productschap de heffing verschuldigd, verhoogd met de op de invordering vallende kosten, waaronder begrepen de wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.
1.
Op overtreding van het bij of krachtens artikel 3 bepaalde worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.
2.
De tuchtrechtelijke maatregelen zijn:
a. een berisping, die bestaat uit een schriftelijk of mondeling vermaan tot de ondernemer, in verband met het begane feit;
b. een geldboete van ten hoogste € 4500 ,- welke geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk kan worden opgelegd;
c. openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten van de veroordeelde.
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.
2.
De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een bepaalde onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 8
De voorzitter kan, namens het bestuur, in bepaalde gevallen ontheffing verlenen van de bepalingen in de artikelen 2 en 3, tweede en vierde lid, van deze verordening. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een verleende ontheffing kan te allen tijde door de voorzitter, namens het bestuur, worden ingetrokken.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004, met uitzondering van artikel 6.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening financieringsfonds ruiming van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2004.
Zoetermeer, 23 oktober 2003
voorzitter
plv. secretaris
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
+ Titel II. Heffingen
+ Titel III. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht