Verordening van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten van 1 maart 2007, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de sector zaaizaden van granen, peulvruchten en andere gewassen in Nederland voor het jaar 2007 (Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2007)
Het bestuur van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten;
b. secretaris: secretaris van het productschap;
c. ondernemer: natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
d. granen: de gewassen wintertarwe, zomertarwe, winterrogge, zomerrogge, wintergerst, zomergerst, haver, triticale, kanariezaad en boekweit;
e. peulvruchten: de gewassen veldbonen, landbouwstambonen, ronde groene erwten, gele erwten, schokkers, kapucijners en rozijn- of grauwe erwten;
f. andere gewassen: de gewassen olievlas, winterkoolzaad, blauwmaanzaad, karwij, mosterdzaad, raapzaad (Brassica rapa var. silvestris), zomerkoolzaad (Brassica napus var. napus);
g. omzet: de financiële jaaromzet behaald over zaaizaad van de producten, genoemd onder d, e en f, exclusief de rechten verkregen uit licenties uit het buitenland.
1.
De ondernemer, die in het jaar 2007 werkzaamheden verricht in het kweekbedrijf voor zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen en/of met betrekking tot de been verwerking en/of met betrekking tot het in de handel brengen van zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, is verplicht aan het productschap te betalen:
a. een basisheffing volgens onderstaand tarief:
omzet heffing
€ 20.000 tot 200.000 € 54,45
€ 200.000–1.000.000 € 272,27
€ 1.000.000–2.000.000 € 544,54
€ 2.000.000–4.000.000 € 1.089,07
> € 4.000.000 € 5.445,36

Voor de berekening van de basisheffing wordt gebruik gemaakt van het in het derde lid verstrekte omzetgegeven, verminderd met het omzetbedrag dat is behaald over door de ondernemer geïmporteerde producten uit andere lidstaten.
b. een heffing van € 5,58 per ha aangekocht zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen dat op contractbasis in Nederland is geteeld met uitzondering van zaaizaad van vezelvlas.
2.
De ondernemer die in het jaar 2007 zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen teelt, is verplicht aan het productschap af te dragen een heffing van € 2,59 per ha, met uitzondering van de teelt van zaaizaad van vezelvlas.
3.
De ondernemer bedoeld in het eerste lid, is verplicht jaarlijks vóór 31 oktober door middel van een door het productschap vastgesteld opgavenformulier aan het productschap naar waarheid gegevens te verstrekken ten behoeve van statistische doeleinden, alsmede voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in het eerste en tweede lid. De Verordening GZP algemene bepalingen 2003 is hierbij van toepassing.
4.
De ondernemer, bedoeld in het eerste lid, legt, indien de secretaris daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale oppervlakte aangekochte zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen, die in Nederland op contractbasis is geteeld.
5.
De ondernemer, bedoeld in het eerste lid, is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne Auditdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw ter controle van het opgavenformulier, indien de in het vierde lid bedoelde accountantsverklaring niet afkomstig is van een registeraccountant.
6.
De heffing bedoeld in het tweede lid wordt door het productschap geïnd door tussenkomst van de in het eerste lid bedoelde ondernemers en berekend op basis van de door hen afgesloten teeltcontracten.
Artikel 3
De in artikel 2 bedoelde heffing is bestemd voor het Fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen 2003.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende jaar ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de Heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris van het productschap zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
Artikel 6
Het productschap kan besluiten nota’s van minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 7
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van de toepassing van de Verordening GZP algemene bepalingen 2003 .
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2007.
Den Haag, 1 maart 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht