Verordening van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel van-10 november 2004, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Pootgoedfonds voor het jaar 2005 (Heffingsverordening HBAG Pootgoedfonds jaar 2005)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, eerste lid en tweede lid sub a, 5, 10, 11 en 13 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), in werking getreden met ingang van 1 januari 2003 (Staatsblad 2002 nr. 386);
Gehoord de commissie pootaardappelen;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel overgenomen.
1.
De ondernemer die de groothandel in pootaardappelen uitoefent is ten behoeve van het Pootgoedfonds, dienende ter financiering van door het bestuur van hoofdbedrijfschap wenselijk geachte maatregelen en projecten in het belang van de pootaardappelteelt en - afzet aan het hoofdbedrijfschap aan heffing verschuldigd een bedrag ad € 0,40 per ton in het jaar 2005 door die ondernemer verkochte hoeveelheid pootaardappelen, voorzover die pootaardappelen: -
in Nederland zijn geteeld-
zijn goedgekeurd door de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van Landbouwgewassen te Emmeloord-
en niet zijn verkocht aan in Nederland gevestigde ondernemingen die de groothandel in pootaardappelen uitoefenen.
2.
Het aan heffing verschuldigde bedrag dient te worden betaald binnen 14 dagen nadat de heffing is opgelegd, bij gebreke waarvan de schuldenaar - na overeenkomstig het bepaalde in artikel 127, lid 2 van de Wet op de bedrijfsorganisatie te zijn aangemaand - tevens aan het hoofdbedrijfschap is verschuldigd de op de invordering daarvan vallende kosten, waaronder mede begrepen de wettelijke rente over het bedrag van de openstaande vordering, gerekend vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening, alsmede een bedrag ad € 45,-- als vergoeding voor extra administratiekosten.
Artikel 3
In gevallen waarin de strikte toepassing van deze verordening tot kennelijke onbillijkheden leidt, is de voorzitter van het hoofdbedrijfschap namens het bestuur van het hoofdbedrijfschap bevoegd - gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen en gehoord de Commissie pootaardappelen van het hoofdbedrijfschap - al dan niet onder het stellen van voorwaarden geheel of gedeeltelijk ontheffing van de betaling van de heffing te verlenen, van welke beslissing hij onverwijld kennis geeft aan de Commissie pootaardappelen van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 4
Deze verordening vervangt de Verordening heffingen pootaardappelen 2004 (Vb. Bo. d.d. 20 april 2004, nr. 22 (HBAG 1).
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 6
Deze verordening kan worden aangehaald als "Heffingsverordening HBAG Pootgoedfonds jaar 2005".
Aalsmeer, 13 november 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffing
+ § 3. Onvoorziene gevallen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht