Verordening van het Productschap Akkerbouw van 13 november 2008 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds aardappelverwerking (Heffingsverordening PA fonds aardappelverwerking 2009)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste, vierde en zesde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap : Productschap Akkerbouw;
b. bestuur : bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur : dagelijks bestuur van het productschap;
d. voorzitter : voorzitter van het productschap;
e. secretaris : secretaris van het productschap, die belast is met teeltaangelegenheden;
f. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
g. aardappelproducten : · voorgebakken aardappelproducten ex GN-code 20041010 en GN-code 20052080
· afgebakken aardappelproducten ex GN-code 20052020
· gedroogde aardappelproducten ex GN-code 11051000, GN-code 11052000, GN-code 07129005, GN-code 20041091 en GN-code 20052010
· overige aardappelproducten ex GN-code 20041099, GN-code 07101000 en GN-code 07119080.
1.
De ondernemer, die in enig kalenderjaar aardappelproducten vervaardigt, is verplicht voor dat jaar aan het productschap een heffing te betalen van € 0 per 1.000 ton aardappelen terzake van de verwerking van aardappelen tot aardappelproducten.
2.
Van de heffing zijn uitgezonderd de aardappelen die worden ingevoerd en in Nederland tot aardappelproducten worden verwerkt.
Artikel 3
De heffing bedoeld in artikel 2 is bestemd voor het Fonds aardappelverwerking.
1.
De ondernemer is verplicht door middel van een opgavenformulier aan het productschap gegevens te verstrekken voor de vaststelling van de heffing, bedoeld in artikel 2 en/of voor statistische doeleinden.
2.
Het opgavenformulier dient door de ondernemer volledig en naar waarheid te worden ingevuld. De Verordening PA algemene bepalingen 2008 is hierbij van toepassing.
3.
De opgave dient maandelijks te geschieden en wel uiterlijk op de vijftiende dag volgend op de maand waarop de opgave betrekking heeft.
4.
Indien in een bepaalde maand geen activiteiten als vermeld op het opgavenformulier hebben plaatsgevonden, dient ook dit gegeven te worden opgegeven.
5.
De ondernemer die ingevolge artikel 2 heffingsplichtig is legt, indien de secretaris, namens het bestuur, daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale hoeveelheid in het betreffende jaar verwerkte hoeveelheid aardappelen tot aardappelproducten en de totale hoeveelheid ingevoerde aardappelen welke tot aardappelproducten zijn verwerkt.
6.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in het eerste lid bedoelde opgave.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 4, niet, niet tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap aan de hand van nota's in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris, namens het bestuur van het productschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het productschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het productschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het productschap te ontvangen bedragen over te gaan.
3.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
Artikel 7
In afwijking van artikel 6 is de nota terstond invorderbaar:
a. zodra het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. zodra de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daarvan blijkt; of
c. zodra de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 8
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten nota's met een bedrag minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's, welke op meerdere transacties of perioden betrekking hebben.
Artikel 9
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 6 gestelde termijn heeft betaald, kan door de secretaris, namens het bestuur, de wettelijke interest over het nietbetaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende:
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het productschap en de met financiële controle op het productschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PA algemene bepalingen 2008 .
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening PA Fonds aardappelverwerking 2009.
Den Haag, 13 november 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht