Verordening van het productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds consumptieaardappelen voor het jaar 2008 (Heffingsverordening PA fonds consumptieaardappelen jaar 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 19 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. productschap: Productschap Akkerbouw
b. bestuur: bestuur van het productschap;
c. dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van het productschap;
d. voorzitter: voorzitter van het productschap;
e. secretaris: secretaris van het productschap, die belast is met teeltaangelegenheden;
f. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.
g. gemeten maat: de oppervlakte beteelbare grond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;
h. contractteelt: de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst;
i. cultuurgrond: beteelde open grond;
j. N.A.K.: Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;
k. aardappelen: aardappelen, met uitzondering van: 1. aardappelen die door de ondernemer zijn aangegeven bij de N.A.K. 2. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te worden verwerkt tot aardappelzetmeel 3. aardappelen die worden geteeld met de bestemming te worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de onder 2 bedoelde teelt.
1.
De ondernemer, die in het jaar 2008 een onderneming drijft, met als activiteit het telen van consumptieaardappelen, is verplicht voor dat jaar aan het productschap een heffing te betalen.
2.
De heffing wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik en wordt berekend naar de oppervlakte van de tot de onderneming behorende oppervlakte cultuur, in gebruik voor de teelt van aardappelen in het jaar 2008, op basis van de bij of krachtens de Verordening PA registratie en verstrekking van gegevens teeltsector 2008 verstrekte gegevens.
3.
De heffing bedraagt over het jaar 2008 € 5,– per hectare.
4.
De heffing is bestemd voor het Fonds consumptieaardappelen.
1.
Voor de toepassing van artikel 2 wordt onder onderneming mede verstaan de onderneming die gedreven wordt door de ondernemer die cultuurgrond:
a. zaai- of pootklaar huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond waarop door de verhuurder tenmiste één van de eerste werkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden, zoals het bemesten, het ploegen en andere voorjaarswerkzaamheden zijn verricht;
b. als overig los land voor één teeltseizoen huurt of pacht, waaronder verstaan wordt cultuurgrond die geheel geen voorbewerking door de verhuurder of verpachter heeft ondergaan.
2.
Voor de toepassing van artikel 2 wordt cultuurgrond gerekend naar de gemeten maat.
3.
Voor de toepassing van artikel 2 worden gedeelten van een hectare belast in evenredigheid naar de in dat artikel bedoelde bedragen. Gedeelten van hectaren worden naar beneden afgerond tot een veelvoud van aren.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2, niet, niet-tijdig of niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris, namens het bestuur, bevoegd de verschuldigde heffing ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap op verzoek van de ondernemer, nadat de termijn genoemd in het tweede lid verstreken is, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen worden betaald uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap aan de hand van nota’s in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris, namens het bestuur van het productschap, zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het productschap is bevoegd tot verrekening van door de ondernemer aan het productschap verschuldigde bedragen met door de ondernemer van het productschap te ontvangen bedragen over te gaan.
3.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
Artikel 6
In afwijking van artikel 5 is de aanslag terstond invorderbaar zodra:
a. het faillissement van de ondernemer is aangevraagd;
b. de ondernemer het drijven van de onderneming beëindigt of van het voornemen daartoe blijkt; of
c. de ondernemer zich metterwoon in het buitenland heeft gevestigd of van het voornemen daartoe blijkt.
Artikel 7
De secretaris kan, namens het bestuur, besluiten nota’s met een bedrag minder dan € 50,– samen te voegen tot verzamelnota’s, welke op meerdere transacties of perioden betrekking hebben.
Artikel 8
Aan de ondernemer die niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door de secretaris, namens het bestuur, de wettelijke interest over het niet-betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening zullen – voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald – zonder toestemming van de belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekend gemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretarissen of andere personen van het secretariaat van het productschap en de met financiële controle op het productschap belaste accountant en diens personeel, voorzover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens, als in het eerste lid bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit een of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke personen en/of onderneming die gegevens betrekking hebben.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PA algemene bepalingen 2008 .
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PA fonds consumptieaardappelen jaar 2008.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht