Verordening van het Productschap Diervoeder van 10 november 2004 houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de kwaliteitscontrole vleeskalversector voor het jaar 2005 (heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2005)
Het bestuur van het Productschap Diervoeder;
Gelet op de artikelen 95 en 126 eerste en vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 12 en 19 van het Instellingsbesluit Akkerbouwproductschappen;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-01-2006]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap: Productschap Diervoeder;
b. voorzitter onderscheidenlijk secretaris: voorzitter, onderscheidenlijk secretaris van het productschap;
c. ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
d. kunstmelkvoeders: mengvoeders die in droge staat of na oplossing in een bepaalde hoeveelheid vloeistof kunnen dienen voor de voeding van jonge dieren in aanvulling op of in plaats van de postcolostrale melk of voor de voeding van vleeskalveren.
1.
De ondernemer is voor het jaar 2005 verplicht aan het productschap een heffing te betalen van € 4,50,- per 1.000 kg bereide kunstmelkvoeders voor vleeskalveren.
2.
De heffing is bestemd voor het Fonds Kwaliteitsgarantie vleeskalversector, bedoeld in de Verordening PDV fonds kwaliteitsgarantie vleeskalversector 2003 .
1.
De ondernemer die ingevolge artikel 2 heffingsplichtig is, is verplicht binnen 4 weken na afloop van ieder kwartaal door middel van een hiertoe dienend opgavenformulier aan het productschap de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens te verstrekken. De Verordening PDV algemene bepalingen 2003 is van toepassing.
2.
De ondernemer is eveneens verplicht het opgavenformulier in te dienen, indien hij in het betreffende kwartaal geen kunstmelkvoeders voor vleeskalveren heeft geproduceerd.
3.
De ondernemer, die gedurende een kalenderjaar geen kunstmelkvoeders voor vleeskalveren heeft geproduceerd, dient jaarlijks een daaromtrent informatieve verklaring in te dienen bij het productschap.
4.
Ingeval de secretaris zulks verlangt, is de ondernemer verplicht een door een accountant afgegeven verklaring te overleggen.
5.
De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de Interne accountantsdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw ter controle van de in het eerste lid bedoelde opgave.
1.
Op verzoek van de heffingsplichtige kan de secretaris namens het bestuur in individuele gevallen beslissen tot afwijking van het model van het opgavenformulier bedoeld in artikel 3.
2.
Op verzoek van de heffingsplichtige die ingevolge deze verordening jaarlijks minder dan € 1.000,- aan het productschap verschuldigd is kan de secretaris namens het bestuur be slissen om in afwijking van artikel 3, eerste lid, jaarlijks een opgave met de voor de vaststelling van de heffing benodigde gegevens aan het productschap te verstrekken.
1.
Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 3 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris namens het bestuur bevoegd de verschuldigde heffing voor het betreffende kwartaal ambtshalve bij aanslag vast te stellen.
2.
Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt, wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
3.
Indien het productschap, op verzoek van de ondernemer nadat de termijn genoemd in het tweede lid is verstreken, alsnog overgaat tot wijziging van de ambtshalve vastgestelde heffing, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht.
1.
De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgende op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn gebracht, dan wel, indien de secretaris zulks verlangt, voor een door deze te bepalen datum.
2.
Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen en in ontvangst te nemen.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 22-01-2006]
Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 22-01-2006]
Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 6 gestelde termijn heeft betaald, kunnen de voor het productschap daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie .
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 22-01-2006]
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2005, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005, met uitzondering van de toepassing van de Verordening PDV algemene bepalingen 2003 .
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 22-01-2006]
Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening PDV kwaliteitscontrole vleeskalversector jaar 2005.
Den Haag, 10 november 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht