Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers Aan : de Colleges van Burgemeesters en Wethouders, de Korpschefs van politie, Centraal Orgaan opvang asielzoekers
In vervolg op mijn brief van 3 juli 1997 zend ik u bijgaand een herzien stappenplan terzake het beëindigen van de opvangvoorzieningen van ondocumenteerde asielzoekers die beleidsmatig verwijderbaar zijn.
De herziening van het stappenplan is het gevolg van de verwerking van het door de regering overgenomen advies van de commissie-Van Dijk, die mij op 15 januari 1998 heeft geadviseerd over de criteria voor niet-meewerken van afgewezen asielzoekers.
Naar aanleiding van een discussie in de Tweede Kamer in november 1997 over een aantal in een tentenkamp verblijvende asielzoekers, heb ik een adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Mr. D.J. van Dijk, president van de Arrondissmentsrechtbank te Arnhem. Deze commissie kreeg tot taak de criteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een te verwijderen asielzoeker meewerkt aan zijn terugkeer te inventariseren, deze zonodig nader te objectiveren en eventueel nadere criteria aan te dragen. Het advies van de commissie en de reactie van de regering daarop treft u als bijlage bij deze brief aan. Voor de belangrijkste bevindingen van de commissie verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgevoegde brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 23 maart 1998.
Het stappenplan blijft onderverdeeld in twee trajecten. Traject A geeft de stappen weer die kunnen leiden tot de vaststelling door de vreemdelingendienst en/of de IND dat de betrokken vreemdeling medewerking weigert te verlenen aan het verkrijgen van de benodigde documenten. Traject B geeft de stappen weer die de gemeente, dan wel het COA, dient te nemen nadat is vastgesteld dat de betrokken vreemdeling medewerking weigert te verlenen.
Voorts treft u aan de gewijzigde check-list die u bij de uitvoering van het beleid kunt hanteren.
In bijgevoegd stappenplan is het advies van de commissie-Van Dijk verwerkt.
De belangrijkste punten uit het advies zijn:
- de inspanningsverplichting van de asielzoeker;
- de zorgvuldige voorlichting over de verlangde medewerking;
- de formulering van de criteria bij de vaststelling of sprake is van niet-meewerken aan de terugkeer.
Bij de IND zijn de taakgroepen Toezicht en Terugkeer belast met de uitvoering van het stappenplan. Zij kunnen daarbij ten behoeve van gemeenten en COA ondersteunende taken verrichten.
Het beleid met betrekking tot het beëindigen van ROA/RVA-voorzieningen wordt niet gewijzigd. De criteria zijn verduidelijkt en beter geordend beschreven in de bijgevoegde versie van het stappenplan. Gevallen waarin de beslissing tot beëindiging van de voorzieningen reeds is genomen conform de werkwijze tot nu toe worden niet opnieuw bezien. Het stappenplan van 3 juli 1997 wordt hierbij ingetrokken.
Ik verzoek u tot slot zorg te dragen voor de verdere verspreiding van bijgevoegde documenten binnen uw organisatie.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht