Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2008.

Huishoudelijk Reglement Scheppende Toonkunst

Uitgebreide informatie
Huishoudelijk Reglement Scheppende Toonkunst
Algemeen
1. De Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, hierna te noemen het Fonds, heeft ten doel het in stand houden en versterken van de kwaliteit en diversiteit en maatschappelijke betekenis van de podiumkunsten en toonkunsten in Nederland.
2. Dit Huishoudelijk Reglement Scheppende Toonkunst geldt als aanvulling op het Huishoudelijk Reglement van het Fonds en is specifiek van toepassing op de regelingen op grond waarvan subsidie aan componisten wordt verleend.
3. Uitsluitend componisten, die in het Nederlandse muziekleven zijn geïntegreerd en wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het Fonds.
4. Bij het verlenen van subsidies ziet het Fondsbestuur erop toe, dat aan de verschillende facetten van het Nederlandse muziekleven recht wordt gedaan.
5. Alle subsidieverleningen worden met vermelding van de naam van de begunstigde en de subsidiesoort in het jaarverslag van het Fonds opgenomen
Subsidiesoorten 6. Uitkeringen uit de geldmiddelen van het Fonds ten behoeve van de componisten, geschieden conform de volgende regelingen:
I. Compositieopdracht: een honorarium in de vorm van een compositieopdracht wordt aan een componist verleend uitsluitend voor het vervaardigen van een in de compositieopdracht omschreven nog te componeren werk.
II. Honorering achteraf: een honorering-achteraf wordt aan een componist verleend voor een werk dat zonder opdracht of andere vorm van vanwege het Fonds of andere subsidiënt verstrekte uitkering tot stand is gekomen en niet langer geleden werd voltooid dan in het kalenderjaar direct voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
III. Eenjarige honorering: een eenjarige honorering wordt aan een componist verleend om voor de periode van een jaar compositorisch werk te verrichten conform een vooraf ingediend werkplan.
IV. Meerjarige honorering: een meerjarige honorering wordt aan een componist verleend voor een periode van telkens drie aaneengesloten jaren. Deze vorm van subsidie heeft tot doel de componist, die heeft aangetoond meerdere jaren achtereen werk van kwalitatief hoog niveau te vervaardigen, financieel in staat te stellen het componeren zoveel mogelijk als een beroep uit te oefenen en zich langere tijd achtereen met het componeren bezig te kunnen houden, conform een vooraf ingediend werkplan voor drie jaar.
V. Werkbeurs: een werkbeurs wordt voor een periode van maximaal twaalf aaneengesloten maanden aan een componist verleend voor het verrichten van scheppend werk conform een vooraf ingediend werkplan. Deze vorm van subsidie heeft tot doel een passend honoreringskader te bieden aan nieuwe ontwikkelingen in het componeren waarin de overige subsidievormen niet voorzien.
VI. Bijstelling opdracht-honorarium: indien het werk, gerealiseerd door middel van een compositieopdracht na voltooiing aanmerkelijk bewerkelijker is gebleken dan bij de verlening van de opdracht door het bestuur was verondersteld, kan het bestuur het verleende honorarium op verzoek van de aanvrager bijstellen.
7. Procedure en criteria die gelden bij de verschillende subsidiesoorten, worden uiteengezet in de bij dit reglement als bijlagen opgenomen subsidieregelingen.
8. Aan een componist wordt gedurende eenzelfde procedure, met uitzondering van de honorering-achteraf, de werkbeurs en de bijstelling opdrachthonorarium, slechts één vorm van subsidie verleend.
Aanvraagprocedure
9. Het bestuur van het Fonds roept tweemaal per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, in één of meer openbare bekendmakingen, gegadigden op om vóór een bepaalde datum bij het bestuur van het Fonds een verzoek in te dienen voor de in de bekendmaking genoemde vorm van subsidie.
b. De termijn tussen het tijdstip van de in het vorige lid genoemde bekendmaking en het tijdstip van de sluiting van de mogelijkheid tot het indienen van het verzoek bedraagt tenminste één maand.
c. Indien voor het indienen van verzoeken bepaalde formulieren zijn voorgeschreven, dan wordt in de bekendmaking vermeld dat deze formulieren bij het bureau van het Fonds kunnen worden aangevraagd.
10. Van componisten zonder de Nederlandse nationaliteit, componisten zonder woonplaats of hoofdverblijfplaats in Nederland, of componisten die niet reeds langere tijd in Nederland zijn gevestigd kan worden verlangd aan te tonen dat aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden is voldaan.
11. Indien de aanvrager als student moet worden aangemerkt dan dient in de aanvraag te worden vermeld bij welk conservatorium de aanvrager is ingeschreven en in welke fase van de opleiding de aanvrager zich bevindt.
b. De aanvrager die als student moet worden aangemerkt komt uitsluitend in aanmerking voor een compositieopdracht bij wijze van aanmoediging, of een honorering-achteraf.
c. Alleen van de student die in de laatste fase van de opleiding verkeert en van wie het werk van hoge kwaliteit wordt bevonden, kan een dergelijke aanvraag worden gehonoreerd.
Adviescommissies
12a. Alvorens te beslissen over het verlenen van de diverse subsidies, genoemd in artikel 6, wint het bestuur het advies in van twee of meer adviescommissies bestaande uit drie leden. Bij de beoordeling van de aanvragen hanteren de adviescommissies de criteria die genoemd worden in de op de aanvragen betrekking hebbende subsidieregelingen.
b. Het bestuur kan bepalen dat voor de verschillende sectoren van de muziek afzonderlijke adviescommissies worden benoemd en dat de adviescommissies door personen met een specifieke deskundigheid worden bijgestaan.
c. Bij het samenstellen van de adviescommissies streeft het bestuur naar een zo breed mogelijke samenstelling en een grote mate van deskundigheid bij het beoordelen van partituren en het beluisteren van muziekwerken, alsmede gedegen kennis van het hedendaagse muziekleven ten aanzien van de verschillende muzikale genres, stromingen en opvattingen.
d. Bij tegenstrijdige adviezen wordt door de beide adviescommissies onder leiding van een voorzitter onderzocht welk argument in het specifieke geval het zwaarste behoort te wegen.
13a. De leden van de adviescommissies zijn niet werkzaam in dienst of onder verantwoordelijkheid van het Fonds en komen voor de periode dat zij zitting hebben niet in aanmerking voor nieuwe subsidies uit het Fonds.
b. In geval van blijvende verhindering of het niet functioneren van een lid van de adviescommissie, kan dit lid door het bestuur tussentijds worden vervangen.
Besluitvorming
14a. Eensluidende adviezen worden in de regel door het bestuur overgenomen.
b. Bij tegenstrijdige adviezen wordt door de adviescommissies gezamenlijk onderzocht onder leiding van de voorzitter welk argument in het specifieke geval het zwaarste behoort te wegen.
c. Indien het bestuur van oordeel is dat het advies van een adviescommissie niet kan worden gevolgd of indien het bestuur eensluidende adviezen niet overneemt, dient het bestuur zijn afwijkende oordeel te motiveren en tezamen met het oordeel van de adviescommissies, in het te nemen besluit te vermelden.
d. Indien de voor de uitkeringen geraamde geldmiddelen niet toereikend blijken te zijn om alle in beginsel positief beoordeelde verzoeken te honoreren, kan het bestuur besluiten om met betrekking tot de categorie van de door de adviescommissies naar verhouding minder positief beoordeelde verzoeken de beslissing tot toekenning van een uitkering afhankelijk te stellen van het beschikbare budget en prioriteit te verlenen aan de binnen deze categorie het meest positief beoordeelde verzoeken.
Bekendmaking beslissing
15a. Een ieder die een aanvraag of voorstel heeft ingediend, wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing van het bestuur. Deze beslissing gaat vergezeld van een algemene motivering.
b. De aanvrager die het bestuur binnen een termijn van 14 dagen na de bekendmaking van de beslissing laat weten daar prijs op te stellen, krijgt zo spoedig mogelijk een individuele motivering toegezonden.
Bezwaar
16a. Degene die zich niet kan verenigen met de in artikel 15 genoemde beslissing en wiens belang rechtstreeks is betrokken bij deze beslissing, kan binnen zes weken na de dag na die waarop de beslissing is medegedeeld schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Fonds op grond van de Algemene wet bestuursrecht .
b. Na het verstrijken van de termijn van zes weken bestaat er geen gelegenheid meer bij het bestuur bezwaar aan te tekenen, tenzij sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding in de zin van de Algemene wet bestuursrecht t.
17. Het maken van bezwaar geschiedt door het zenden van een ondertekend bezwaarschrift aan het bestuur dat tenminste bevat:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden van het bezwaar.
18. Voordat het bestuur op het bezwaar beslist, stelt het de indiener alsmede andere belanghebbenden in de gelegenheid de bezwaren tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten, tenzij:
het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk is,
het bezwaar kennelijk ongegrond is,
de indiener van het bezwaarschrift en/of andere belanghebbenden schriftelijk hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of
aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden niet in hun belangen worden geschaad.
19. Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt.
Beroep
20. Tegen een beslissing op het bezwaar staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep open bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de klager.
Overige bepalingen
21a. Bij overlijden van een componist gelden de in de regelingen opgenomen ‘bepalingen bij overlijden’, waarbij de rechten en verplichtingen worden geregeld die vanaf het moment van overlijden bestaan tussen het Fonds en de erfgenamen van de overledene.
b. Degene die aanspraken jegens het Fonds wil doen gelden op grond van de in de regelingen opgenomen bepalingen bij overlijden, dient een verklaring van erfrecht over te leggen waaruit blijkt dat hij/zij daartoe gerechtigd is.
c. Zijn er meer gerechtigden, dan zijn deze gehouden één persoon aan te wijzen die in alles wat deze overlijdensbepalingen aangaat de gezamenlijke erfgenamen vertegenwoordigt.
d. Betalingen aan deze vertegenwoordiger gedaan hebben bevrijdende werking jegens alle erfgenamen.
e. Het bestuur behoudt zich het recht voor de erfgenamen een redelijke termijn te stellen waarbinnen zij hun aanspraak moeten doen gelden op straffe van verval van die aanspraak.
Slotbepalingen
22. Dit reglement wordt, na goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van het bestuursbesluit tot wijziging van desbetreffend reglement, geplaatst in de Staatscourant.
Den Haag, 25 november 2007
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+
Inhoudsopgave
Inleidende bepalingen
Algemeen
Aanvraagprocedure
Adviescommissies
Besluitvorming
Bekendmaking beslissing
Bezwaar
Beroep
Overige bepalingen
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht