Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 6 Huisvestingswet

Uitgebreide informatie
1.
Een aanwijzing als bedoeld in artikel 5, kan niet betreffen:
a. woonruimten, bestemd voor inwoning;
b. woonwagens;
c. woonschepen.
2.
Behoudens het bepaalde in het vierde lid, kan, indien de koopprijs onderscheidenlijk de huurprijs daarvan de ter zake in het derde lid gestelde grens te boven gaat, een aanwijzing evenmin betreffen:
a. woonruimten die in gebruik zullen worden genomen door de eigenaar ervan in de zin van het Burgerlijk Wetboek, en die hetzij niet eerder bewoond zijn geweest, hetzij sedert de eerste ingebruikname, dan wel gedurende ten minste de zes maanden waarin zij laatstelijk bewoond zijn geweest, bewoond werden door de eigenaar ervan in de zin van het Burgerlijk Wetboek, en
b. andere woonruimten dan bedoeld onder a.
3.
De grenzen bedoeld in het tweede lid, bedragen:
a. voor de aanwijzing van woonruimten als bedoeld in dat lid, onder a: het in de betrokken gemeente geldende hoogste bedrag voor de koopsom van een woonruimte, voor het verkrijgen in eigendom waarvan aan degene die zodanige woonruimte als eigenaar zal bewonen, afhankelijk van de hoogte van diens inkomen, krachtens wettelijk voorschrift van overheidswege subsidie kan worden verstrekt;
b. voor de aanwijzing van woonruimten als bedoeld in dat lid, onder b: een twaalfde deel van het bedrag, op het tijdstip van de aanwijzing genoemd in artikel 16 van de Wet individuele huursubsidie (Stb. 1990, 394), dan wel het bedrag op het tijdstip van de aanwijzing genoemd in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Huursubsidiewet dan wel de Wet op de huurtoeslag .
4.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen woonruimten als daar bedoeld worden aangewezen, voor zover zodanige aanwijzing in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte noodzakelijk is in verband met uit bovengemeentelijk ruimtelijk beleid voortvloeiende geringe mogelijkheden tot uitbreiding van de woonruimtevoorraad in de betrokken gemeente of in een of meer kernen, behorend tot die gemeente.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
- Hoofdstuk II. De huisvestingsvergunning
+ Hoofdstuk III. Wijzigingen van de woonruimtevoorraad
+ Hoofdstuk IV. Vordering en toewijzing van woonruimte
+ Hoofdstuk V. Bovengemeentelijke voorschriften
+ Hoofdstuk VI. Beroep
+ Hoofdstuk VII. Toezicht
+ Hoofdstuk VIII. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk X. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht
+ Hoofdstuk XI. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
+ Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht