Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2010.

Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 september 2007 tot vaststelling van voorschriften inzake het verrichten van onderzoek naar het drinkwater van pluimvee (Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 2, eerste lid, onder l. van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Besluit:
1.
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening), over, en verstaat voorts onder:
a. een gesloten drinkwatersysteem: een drinkwatersysteem dat vanaf de drinkwaterleiding tot aan het drinkpunt in de stal gesloten is. Voor het toedienen van medicijnen mag hierop een dosator, voorraad- of mengvat worden aangesloten. Deze dienen echter wel voorzien te zijn van een goed sluitend deksel.
b. een open drinkwatersysteem:
een drinkwatersysteem dat geen goed sluitend deksel heeft; of,
een drinkwatersysteem dat open verbindingen heeft vanaf de drinkwaterleiding tot het drinkpunt in de stal.
1.
Ter waarborging van de kwaliteit van het drinkwater voor pluimvee, is de ondernemer verantwoordelijk voor het nemen van de volgende maatregelen:
a. Indien gebruik wordt gemaakt van een gesloten drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van het openbaar waterleidingnet wordt één maal per kalenderjaar in één stal een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd, tenzij tijdens iedere leegstandperiode ieder drinkwatersysteem in alle stallen wordt gereinigd en ontsmet.
b. Indien gebruik wordt gemaakt van een gesloten drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van een eigen bron een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd en wordt per bron in één stal een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
c. Indien gebruik wordt gemaakt van een open drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van het openbaar waterleidingnet wordt één maal per kalenderjaar in alle stallen een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
d. Indien gebruik wordt gemaakt van een open drinkwatersysteem in combinatie met drinkwater van een eigen bron wordt één maal per kalenderjaar per bron een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd en wordt in alle stallen een bacteriologisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
2.
De in het eerste lid bedoelde drinkwateronderzoeken vinden plaats door het nemen van watermonsters en analyse van de genomen monsters.
1.
De monstername als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt hetzij door de ondernemer hetzij door een HOSOWO-instantie in opdracht van de ondernemer uitgevoerd.
2.
De monstername als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt uitgevoerd overeenkomstig de wijze voorgeschreven in Bijlage I .
3.
De analyse van het monster als bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt uitgevoerd door een HOSOWO-instantie.
1.
De resultaten van de analyse van het monster behorende bij een chemisch drinkwateronderzoek en een bacteriologisch drinkwateronderzoek voldoen aan de bacteriologische en chemische normen, zoals opgenomen in Bijlage II .
2.
Indien de resultaten van de analyse behorende bij een chemisch drinkwateronderzoek niet voldoen aan de chemische normen, dan neemt de ondernemer maatregelen teneinde te bewerkstelligen dat de chemische waarden van het drinkwater voldoen aan de gestelde normen.
3.
Nadat de ondernemer de maatregelen, zoals bedoeld in het tweede lid, heeft genomen, wordt, binnen acht weken nadat de ondernemer kennis heeft genomen van de resultaten van de analyse, opnieuw een chemisch drinkwateronderzoek uitgevoerd.
4.
Indien de resultaten van de analyse behorende bij een bacteriologisch drinkwateronderzoek niet voldoen aan de bacteriologische normen, wordt door de ondernemer, tijdens de eerstvolgende leegstandperiode, het drinkwatersysteem gereinigd en ontsmet.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Hygiënebesluit drinkwateronderzoek (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 13 september 2007
plv. voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht