Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Hygiënebesluit kuikenbroederijen pluimveevleessector (PPE) 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 juni 2007
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, tiende lid, artikel 4, eerste en vierde lid a. en c., en artikel 5 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat in afwijking van artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) onder ondernemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een kuikenbroederij in de pluimveevleessector uitoefent.
1.
De ondernemer laat het hygiëneonderzoek als bedoeld in artikel 3, negende lid onder b., van de Verordening uitvoeren door of namens GD, overeenkomstig Bijlage I .
2.
Het in het eerste lid bedoelde hygiëneonderzoek wordt zes keer per kalenderjaar uitgevoerd, overeenkomstig Bijlage I .
3.
De voorwaarden waaronder een ondernemer zelf een deel van het hygiëneonderzoek als bedoeld in artikel 3, negende lid, onder c., van de Verordening mag uitvoeren zijn opgenomen in Bijlage II .
1.
De ondernemer onderzoekt eendagskuikens op Salmonella overeenkomstig de werkvoorschriften als opgenomen in Bijlage III . Hiervoor worden dons, eierschalen, of inlegvellen uit uitkomstladen bemonsterd en geanalyseerd door een door de voorzitter erkend laboratorium.
2.
Wanneer met het in het eerste lid bedoelde onderzoek Salmonella is aangetoond, laat de ondernemer het genomen monster serotyperen door een door de voorzitter erkend laboratorium.
3.
De resultaten van de analyse als bedoeld in het eerste lid en van de serotypering als bedoeld in het tweede lid worden door of namens de ondernemer schriftelijk gemeld aan de leverancier van de broedeieren.
1.
De resultaten van de analyse als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en van de serotypering als bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden schriftelijk door de ondernemer vastgelegd en door of namens de ondernemer schriftelijk gemeld aan het productschap.
2.
De uitslag van het laatst uitgevoerde onderzoek als bedoeld in artikel 3, eerste lid van het Hygiënebesluit opfokbedrijven, fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven (PPE) 2007 bij het koppel fokpluimvee of vermeerderingspluimvee waarvan de broedeieren afkomstig zijn, of de resultaten van de analyse als bedoeld in artikel 3, eerste en van de serotypering als bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden door de ondernemer schriftelijk gemeld aan de afnemer van de eendagskuikens.
3.
De ondernemer geeft de naam en het KIP-nummer van het herkomstbedrijf van de broedeieren waaruit de eendagskuikens zijn uitgebroed, door middel van het koppelpaspoort of meldingsformulier door aan de afnemer van de eendagskuikens.
1.
De ondernemer werkt overeenkomstig een door de voorzitter goedgekeurd plan, dat voldoet aan het bepaalde in bijlage IV , waarin is beschreven op welke wijze de kuikenbroederij wordt ingericht en op welke wijze in de kuikenbroederij wordt gewerkt, zodat in de kuikenbroederij en tijdens het transport geen kruisbesmetting van Salmonella kan ontstaan.
2.
Broedeieren worden ingelegd volgens de indeling zoals opgenomen in bijlage V teneinde kruisbesmetting met Salmonella te voorkomen.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Hygiënebesluit kuikenbroederijen pluimveevleessector (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van de dagtekening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 juni 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht