Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

IJkwet BES

Uitgebreide informatie
IJkwet BES
Artikel 1
In deze wet en de voorschriften ter uitvoering daarvan wordt verstaan onder:
a. maten en meetwerktuigen: voorwerpen en instrumenten bestemd of gebruikt voor het verrichten van lengte-, oppervlakte- of inhoudsmetingen, en voorzover meetwerktuigen betreft tevens voor het meten van hoeveelheden electrische energie;
b. gewichten en weegwerktuigen: voorwerpen en instrumenten bestemd of gebruikt voor het verrichten van wegingen;
c. fijne weging goud: de weging van edele metalen, parels en edelstenen;
d. fijne weging geneesmiddelen: de weging van geneesmiddelen volgens doktersrecept;
e. grove weging: weging van waren waarvan nauwkeurige gewichtsbepaling niet mogelijk of niet nodig is;
f. ijk en ijken: het waarmerken met geldige goedkeurings- of afkeuringsmerken, dan wel het afgeven van schriftelijke verklaringen ter vervanging van dat waarmerken door daartoe bevoegde ambtenaren op grond van door hen verrichte keuring van de daaraan onderworpen, nog niet in gebruik genomen maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen;
g. herijk en herijken: het periodiek waarmerken met geldige goedkeurings- of afkeuringsmerken, dan wel het afgeven van schriftelijke verklaringen ter vervanging van dat waarmerken door daartoe bevoegde ambtenaren, op grond van door hen verrichte keuring van de daaraan onderworpen, reeds in gebruik genomen maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen.
Artikel 2
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor grootheden meeteenheden worden vastgesteld en kunnen tevens regels worden gesteld betreffende:
a. het symbool, de aanduiding, de omschrijving en het gebruik van een meeteenheid;
b. de benaming en de meetstandaard van een grootheid.
Artikel 3
[Vervallen]
Artikel 4
[Vervallen]
Artikel 5
[Vervallen]
1.
Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het vragen, het aanbieden of het leveren van goederen of diensten:
a. een grootheid uit te drukken in een andere meeteenheid dan de meeteenheid die krachtens artikel 2 voor die grootheid is vastgesteld;
b. voor een grootheid een andere benaming te bezigen in strijd met de krachtens artikel 2 gestelde regels.
2.
Dit verbod is niet van toepassing op aankondigingen betreffende goederen, buitenslands gelegen dan wel voor het buitenland bestemd, of die in de toestand, waarin zij uit het buitenland zijn ingevoerd, bij de maat of het gewicht worden verkocht, voor zover dit in het land van herkomst gangbare aanduidingen betreft.
3.
Ten aanzien van hier te lande gefabriceerde artikelen, welke in verpakte toestand op de markt verschijnen, mogen aankondigingen betreffende maat of gewicht, behalve in metrieke aanduidingen krachtens artikel 4 geldend, tevens in niet metrieke plaats hebben, mits deze laatste aanduidingen niet over de eerste domineren.
4.
Aankondigingen betreffende textiel mogen, behalve per meter, tevens per yard plaats hebben, mits deze laatste aanduidingen niet over de eerste domineren. De yard wordt hierbij gelijkgesteld aan 91,44 cm.
5.
Aankondigingen betreffende bouwmaterialen mogen per voet plaats hebben.
Artikel 7
[Vervallen]
Artikel 8
Het is verboden waren per maat of gewicht te verkopen, te koop aan te bieden of op welke wijze ook in de handel te brengen, anders dan bij netto-inhoud of netto-gewicht.
Artikel 9
Bij ministeriële regeling kunnen:
a. bepaalde verpakte artikelen worden aangewezen, waarop de netto-inhoud in metrieke maat of gewicht duidelijk moet zijn aangegeven;
b. bepaalde goederen worden aangewezen, welke niet anders dan bij maat of gewicht mogen worden verkocht.
c. voorschriften worden gegeven betreffende de mate waarin verpakkingen, die een bepaalde inhoud naar maat of gewicht doen veronderstellen, tenminste moeten zijn vervuld;
d. bepaalde goederen worden aangewezen, welke niet anders dan in voor te schrijven maat- of gewichtshoeveelheden mogen worden verkocht.
Artikel 10
De werkzaamheden, voortvloeiende uit het bij of krachtens deze wet bepaalde worden door een door het Bestuurscollege aan te wijzen dienst verricht.
Artikel 11
Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden de inrichting, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de in artikel 10 bedoelde dienst geregeld.
Artikel 12
[vervallen]
Artikel 13
De ijkmerken worden onderscheiden in:
a. goedkeuringsmerken; deze hebben een beperkte geldigheidsduur;
b. afkeuringsmerken;
c. verzegelingsmerken;
1.
Bij ijk of herijk goedgekeurde maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen krijgen een goedkeuringsmerk.
2.
Vorm en geldigheidsduur daarvan worden bij ministeriële regeling vastgesteld.
3.
Het hoofd van de in artikel 10 bedoelde dienst bepaalt in welke gevallen het goedkeuringsmerk vervangen wordt door een schriftelijke verklaring, welke vrij van zegel is.
Artikel 15
Bij ijk of herijk afgekeurde maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen krijgen een afkeuringsmerk. Dit afkeuringsmerk bestaat uit een gelijkzijdige driehoek, gearceerd loodrecht op een der zijden.
1.
Het verzegelingsmerk is een kroon.
2.
Het hoofd van de in artikel 10 bedoelde dienst bepaalt de gevallen waarin een verzegelingsmerk wordt aangebracht.
Artikel 17
Bij ministeriële regeling worden de meet- en weegeigenschappen alsmede de overige bepalingen vastgesteld waaraan maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen moeten voldoen om bij ijk of herijk te kunnen worden goedgekeurd.
Artikel 18
Op verzoek kunnen ook maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke niet voldoen aan de eisen gesteld ingevolge artikel 17, alsmede diverse instrumenten voor zover de outillage zulks toelaat, door de in artikel 10 bedoelde dienst worden onderzocht.
Van dit onderzoek kan een verklaring worden afgegeven, welke vrij van zegel is.
Artikel 19
Behoudens het bepaalde in artikel 20 zijn aan ijk en herijk onderworpen:
a. de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen welke zich bevinden op plaatsen bestemd voor of gebruikt tot:
1e. het drijven van handel;
2e. het bepalen van maat of gewicht ten behoeve van het drijven van handel;
3e. het doen van leveringen;
4e. het vaststellen van heffingen of arbeidsloon naar grondslag van maat of gewicht;
b. de watermeters en electriciteitsmeters.
Artikel 20
Van ijk en herijk zijn vrijgesteld:
a. de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, niet bestemd en niet gebruikt voor handelsdoeleinden, welke als zodanig bij ministeriële regeling worden aangewezen en voldoen aan de regelen daarin te stellen;
b. de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke uitsluitend bestemd zijn en gebruikt worden voor bedrijfscontrole, mits zij zich niet bevinden in winkels of op markten;
c. de maten en meetwerktuigen, welke uitsluitend bestemd zijn en gebruikt worden voor leveranties aan het buitenland en aan schepen.
Artikel 21
[vervallen]
Artikel 22
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voor de ten behoeve van belanghebbenden uit te voeren ijkwerkzaamheden een retributie heffen.
Artikel 23
Maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen moeten worden gebruikt overeenkomstig hun aard en hun bestemming.
Artikel 24
Inhoudsmaten moeten worden gevuld tot aan hun meetrand. Inhoudsmaten voor granen moeten na het vullen worden afgestreken met een strijker.
Artikel 25
Meet- en weegwerktuigen, welke worden gebruikt in de kleinhandel, met uitzondering van die welke uitsluitend worden gebruikt voor het klaar maken van in verpakte toestand te koop aan te bieden of aan huis af te leveren goederen, moeten zodanig zijn geplaatst dat de koper het afmeten of afwegen kan gadeslaan en de aanwijzing duidelijk kan aflezen.
1.
Weegwerktuigen mogen niet gebruikt worden ter bepaling van een gewicht groter dan 100% van het weegvermogen.
2.
Weegwerktuigen voor fijne weging goud of fijne weging geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt ter bepaling van een gewicht minder dan 1/2% van het weegvermogen.
3.
Andere weegwerktuigen mogen niet worden gebruikt ter bepaling van een gewicht minder dan 2% van het weegvermogen.
1.
Fijne weging goud of fijne weging geneesmiddelen mag niet anders geschieden dan met gewichten en weegwerktuigen, die als zodanig zijn geijkt of herijkt.
2.
Weegwerktuigen voor grove weging mogen niet worden gebruikt voor de weging van andere goederen dan hiervoor bij ministeriële regeling worden aangewezen.
1.
Het is verboden te koop aan te bieden, te verkopen, te huur aan te bieden of te verhuren, alsmede op de plaatsen bedoeld in artikel 19 onder a voorhanden te hebben maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen:
a. voorzien van een afkeuringsmerk;
b. niet voorzien van een geldig goedkeuringsmerk of de daarvoor in de plaats tredende verklaring;
c. niet voorzien van alle ingevolge artikel 16 vereiste verzegelingsmerken;
d. welke na de verkrijging van het laatste goedkeuringsmerk herstellingen of veranderingen hebben ondergaan die invloed kunnen hebben op de weeg- of meeteigenschappen of waarvan de ijkmerken zijn beschadigd;
e. welke een lengte, inhoud, gewicht of aanwijzing hebben, welke meer afwijkt van de juiste waarde dan het dubbele van de afwijking, die bij herijk is toegestaan;
f. waarop kentekenen voorkomen, welke het mogelijk maken daarmede maat of gewicht te bepalen in een andere dan op grond van artikel 2 vastgestelde meeteenheid, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 6, vierde en vijfde lid.
2.
Dit verbod is niet van toepassing ten aanzien van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen bedoeld in artikel 20, alsmede de watermeters en electriciteitsmeters zolang deze niet ingevolge artikel 41 aan ijk en herijk zijn onderworpen.
1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe door het Bestuurscollege aangewezen personen. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
2.
De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd:
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
d. maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen op de plaatsen, in artikel 19, onderdeel a, vermeld, te allen tijde te onderzoeken en, indien zij niet voldoen aan de bij of krachtens deze wet voor het rijk gestelde eisen, van een afkeuringsmerk te voorzien;
f. alle plaatsen, bedoeld in artikel 19, onderdeel a, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
3.
Zo nodig, wordt de ingang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, verschaft met behulp van de sterke arm.
4.
Bij ministeriële regeling,kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.
5.
Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.
Artikel 29
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt, voor zover het Wetboek van Strafrecht BES er niet in voorziet, gestraft:
1e. hij, die op maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen valse ijkmerken plaatst;
2e. hij, die wederrechtelijk gebruik maakt van echte stempels;
3e. hij, die echte ijkmerken inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan of op andere maten, gewichten, meet- of weegwerktuigen dan die, waaraan zij oorspronkelijk zijn aangebracht.
Artikel 30
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt, voor zover het Wetboek van Strafrecht BES er niet in voorziet, gestraft:
1e. hij, die maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, nadat zij van een ijkmerk zijn voorzien, vervalst, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te gebruiken of te doen gebruiken;
2e. hij, die opzettelijk gebruik maakt van vervalste maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, als waren zij echt en onvervalst.
Artikel 31
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt, voor zover het Wetboek van Strafrecht BES er niet in voorziet, gestraft:
1e. hij, die een geijkt voorwerp ontdoet van het daarop geplaatste afkeuringsmerk, met het oogmerk dat voorwerp te gebruiken of te doen gebruiken als ware het niet afgekeurd;
2e. hij, die opzettelijk een van een afkeuringsmerk ontdaan voorwerp gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of ten verkoop voorhanden heeft, als ware het niet afgekeurd.
Artikel 32
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar wordt, voor zover het Wetboek van Strafrecht BES er niet in voorziet, gestraft, hij, die ten behoeve van handel en bedrijf getal, maat of gewicht der goederen heeft vastgesteld of op zijn last heeft doen vaststellen, wetende of redelijkerwijze kunnende vermoeden, dat de vastgestelde netto-hoeveelheid in zijn voordeel of het voordeel van de lastgever afwijkt van de ware netto-hoeveelheid.
Artikel 33
De in de artikelen 29 t/m 32 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven.
Artikel 34
Met hechtenis van ten hoogste een week of geldboete van ten hoogste USD 110 wordt gestraft hij, die handelt in strijd met dan wel niet voldoet aan de vereisten gesteld in een der artikelen 6, 8 en 23 t/m 28, alsmede de aanwijzing gedaan krachtens artikel 9.
Artikel 35
Met hechtenis van ten hoogste een week of geldboete van ten hoogste USD 110 wordt gestraft hij, die ten behoeve van handel of bedrijf, getal, maat of gewicht der goederen heeft vastgesteld of op zijn last heeft doen vaststellen, indien die netto-hoeveelheid meer dan het dubbele van de afwijking, die voor het gebezigde weeg- of meetwerktuig bij herijk is toegestaan, in zijn voordeel of het voordeel van de lastgever afwijkt van de ware netto-hoeveelheid.
Artikel 36
De in de artikelen 34 en 35 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.
Artikel 37
[vervallen]
Artikel 38
In beslag genomen maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen worden niet aan de rechthebbende teruggegeven alvorens te zijn geijkt of herijkt.
Artikel 39
Met het opsporen van de in deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering Bonaire, Sint Eustatius en Saba, belast de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken aangewezen ambtenaren.
Artikel 40
[vervallen]
1.
Het gestelde in artikel 19, onder b, betreffende watermeters treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip, dat voor de onderscheiden openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba verschillend kan zijn.
2.
In een ministeriële regeling als bedoeld in het tweede lid kan tevens bepaald worden dat de inwerkingtreding van artikel 28, eerste lid, onder b, c en e, voor watermeters wordt uitgesteld tot het tijdstip waarop zij in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de eerste maal zijn geijkt of herijkt.
Artikel 42
[Vervallen]
Artikel 43
[Vervallen]
Artikel 44
Deze wet wordt aangehaald als: IJkwet BES.
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities, grondslagen en aanduidingen van maat en gewicht
+ § 2. De uitvoering van de ijkwerkzaamheden
+ § 3. De ijkmerken
+ § 4. De maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen
+ § 5. Retributie
+ § 6. Het juiste gebruik der maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, voor zover aan ijk en herijk onderworpen
+ § 6a. Toezicht
+ § 7. Strafbepalingen
+ § 8. Opsporingsbevoegdheid
+ § 9. Overgangs- en Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht