Indexering vaste toelage onregelmatig werken personenchauffeurs
I. Inleiding/managementinformatie
In het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst is onder meer geregeld dat de personenchauffeur met een volledige arbeidsduur voor het werken op onregelmatige uren een vaste toelage ten bedrage van f 250,- bruto per maand ontvangt. Deze toelage is echter sinds 1998 niet aangepast omdat de indexering ervan niet is geregeld. Indexering van de vaste toelage is echter wel op zijn plaats omdat deze toelage een vast onderdeel uitmaakt van het inkomen van de personenchauffeur.
Met de centrales van overheidspersoneel is afgesproken om in het Besluit personenchauffeur Rijksdienst de indexering van deze toelage met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998 te regelen. De indexering is gelijk aan het percentage waarmee een algemene wijziging van het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel plaatsvindt. Daarnaast is afgesproken om reeds voorafgaand aan de formalisering van de indexering over te gaan tot de uitvoering daarvan. De inhoud van deze circulaire strekt daartoe.
II. Inhoud
In het besluit personenchauffeurs is de rechtspositie van de personenchauffeur geregeld. Onder meer is in artikel 7 van dit besluit geregeld dat iedere personenchauffeur per maand een vaste toelage van f 250,- krijgt in verband met het werken op onregelmatige uren ongeacht het gegeven of de chauffeur daadwerkelijk is ingeroosterd voor deze uren. Het werk van de personenchauffeur brengt immers met zich mee dat veelal op onregelmatige uren wordt gewerkt. Voor chauffeurs met een onvolledige werktijd wordt de toelage vastgesteld op een evenredig deel van de toelage bij een volledige werktijd. Deze vaste toelage is een bestanddeel van het inkomen van de ambtenaar en telt derhalve mee bij de berekening van zijn pensioen en zijn aanspraken in het kader van de sociale zekerheid. In dat kader is indexering van de vaste toelage op zijn plaats omdat de andere bestanddelen van het inkomen wel worden geïndexeerd.
Daartoe zal in het artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst een nieuw derde lid worden ingevoegd. Het nieuwe derde lid komt als volgt te luiden: De toelage, bedoeld in het eerste lid, wordt aangepast overeenkomstig een algemene wijziging van het salaris van het burgerlijk rijkspersoneel met ingang van de dag waarop de salariswijziging van kracht wordt.
Uit bijlage 3 van de circulaire arbeidstijden personenchauffeurs sector Rijk, AD97/U1250, blijkt dat de vaste toelage van f 250,- een onderdeel is van het inkomensplaatje van de personenchauffeurs zoals dat gold in december 1997. Dit houdt in dat deze toelage vanaf 1 januari 1998 niet meer is aangepast. In dit kader is besloten om tot indexering van de vaste toelage met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998 over te gaan.
Het nieuwe derde lid van artikel 7 en de terugwerkende kracht van de indexering zullen worden geformaliseerd in de zogenaamde veeg-amvb die in loop van dit jaar zal worden geformaliseerd. Daarover zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd.
In concreto houdt de indexering met terugwerkende kracht tot 1-1-1998 van de vaste toelage van f 250,- het volgende in:
Datum algemene wijziging salaris/toelage Percentage indexering Hoogte toelage per die datum Hoogte nabetaling over de desbetreffende periode
1-7-1998 2,4% f 256,- 1-7-1998 t/m 31-7-1999 = 13 maal 6,- = 78,-
1-8-1999 2,9% f 263,- 1-8-1999 t/m 31-7-2000 = 12 maal 13,- = 156,-
1-8-2000 3,6% f 272,- 1-8-2000 t/m 31-12-2001 = 5 maal 22,- = 110,-
1-1-2001 2,4% f 279,- 1-1-2001 t/m 1-9-2001.= 9 maal 29 = 261,-

Aan de hand van het bovenstaande kunt u de individuele aanspraak van iedere personenchauffeur, die op de ingangsdatum van deze circulaire een aanstelling heeft als personenchauffeur, afzonderlijk vaststellen. Afgesproken is om het met deze aanspraak corresponderende bedrag reeds voorafgaand aan de formalisering van de indexering van de vaste toelage uit te betalen. Daarnaast dient met ingang van 1 oktober 2001 over te worden gegaan tot uitbetaling van de vaste vergoeding van f 279,- per maand.
III. Slotopmerking
Ik verzoek u voorafgaand aan de formalisering van bovengenoemde maatregel aan het bovenstaande uitvoering te geven en uw personenchauffeurs zo spoedig mogelijk in te lichten.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
De
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
I. Inleiding/managementinformatie
II. Inhoud
III. Slotopmerking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht