Let op. Deze wet is vervallen op 26 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 november 2008.

Artikel 14.1 Inkomstenbelasting, resultaat uit overige werkzaamheden

Uitgebreide informatie
14.1. Toerekening aflossing gemengde lening
In het besluit van 4 juli 2003, nr. CPP2003/1255M, vraag 1 wordt goedgekeurd dat de aflossing op een lening, waarmee zowel een eigen woning als een consumptieve besteding in box 3 is gefinancierd, zoveel mogelijk wordt toegerekend aan het leningdeel dat betrekking heeft op het box 3 gedeelte. Deze goedkeuring geldt uitsluitend voor gemengde leningen van vóór 1 januari 2001.
Deze goedkeuring geldt ook in andere situaties waarbij verschillende vermogensbestanddelen zijn gefinancierd met één lening. Hierbij kan worden gedacht aan de verwerving van een pand dat ter beschikking gesteld wordt aan de eigen BV (box 1) en een ander pand dat ter beschikking gesteld wordt aan derden (box 3) terwijl beide panden met één lening van voor 1 januari 2001 zijn gefinancierd.
Voorts heb ik in de vragen 2 en 3 van het besluit van 4 juli 2003, nr. CPP2003/1255M goedgekeurd dat een lening naar vrije keuze kan worden toegerekend indien de lening is aangegaan ter financiering van een niet-splitsbaar pand dat deels in gebruik is als eigen woning (box 1) en deels verhuurd wordt aan een derde (box 3). Deze goedkeuring voorkomt dat het pand juridisch gesplitst moet worden indien belanghebbende de schuld niet pro rata wenst toe te rekenen. De goedkeuring geldt ook in andere situaties waarin sprake is van één vermogensbestanddeel in gemengd gebruik dat gefinancierd is met één lening. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de schuld voor geen hoger bedrag kan worden toegerekend aan het gedeelte van het vermogensbestanddeel dat tot box 1 behoort dan het bedrag van de aanschafprijs dat aan dat gedeelte van het vermogensbestanddeel is toe te rekenen.
Inhoudsopgave
A. Actualisering besluiten
B. Niet overgenomen besluiten
B.1. Voorlichtend karakter besluiten
B.2. Belang verloren gezien tijdsverloop
B.3. Belang verloren door aanpassing wettelijke bepalingen
B.4. Belang verloren, overigen
C. Nieuw beleid
1. Pleegzorgvergoeding
1.1. Inleiding
1.2. Motie van het Tweede Kamerlid Lankhorst c.s
1.3. De regeling
2. Prijzen van wetenschappers
3. Fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel; Letseenheden
3.1. Inleiding
3.2. Administratie
3.3. Beoordeling belastingplicht
3.3.1. Inkomstenbelasting en Omzetbelasting
3.3.2. Loonbelasting
3.4. Beschikking arbeidsrelatie
3.5. Waardebepaling van Letseenheden
3.6. Invorderingsaspecten
4. Waardering predikantenwoning
5. De kleine werkruimte
5.1. De belastingjaren 2001 tot en met 2004, goedkeurend beleid
5.2. Het belastingjaar 2005 en verder
6. Gemeenschappelijk eigendom gehuwden en terbeschikkingstelling
6.1. Gebruik pand in eenmanszaak
6.2. Toerekening resultaat bij terbeschikkingstelling pand aan BV
6.3. Gebruik pand in man-vrouwfirma
7. Aanvang terbeschikkingstelling
7.1. Tijdstip terbeschikkingstelling
7.2. Waardering bij start terbeschikkingstelling
8. Inhaal van kosten (voorzieningen)
9. Ruilarresten en terbeschikkingstelling
10. Bemiddeling door BV bij verhuur van onroerende zaken door digra
11. Ter beschikking stellen bij bloot eigendom
12. Ter beschikking stellen bij/ zonder vestiging zakelijk recht van opstal
12.1. Geen recht van opstal
12.2. Recht van opstal
13. Terbeschikkingstelling in de voorperiode aan een BV in oprichting
14. Varia schuldvorderingen en daarmee samenhangende schulden
14.1. Toerekening aflossing gemengde lening
14.2. Borgtocht/hoofdelijke aansprakelijkheid en regresvordering
14.2.1. Zakelijk bepaalde vergoeding borgtocht
14.2.2. Waarde regresvordering openingsbalans, goedkeurend beleid
14.3. Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden
14.4. Rechtstreeks samenhangende schulden bij ter beschikkingstelling
14.5. Bijboeking rente op een rechtstreeks samenhangende schuld
15. Uitstel genietingsmoment onder de Wet IB 1964 en overgangsrecht IB 2001
15.1. Inleiding
15.2. Uitstel andere inkomsten uit arbeid
15.3. Uitgestelde rente schuldvordering
15.3.1. Uitstel rente
15.3.2. Nader uitstel uitgestelde rente
15.4. Uitgesteld salaris, rangorderegeling loon en resultaat uit overige werkzaamheden
16. Toetsing van ‘in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijk’
17. Reikwijdte toetsing van maatschappelijke (on)gebruikelijkheid
18. Ter beschikkingstelling om niet
19. Verpachting in de agrarische sector
20. Herverzekering overlijdensverzekering
21. Ter beschikking stellen in buitenlandse situaties
22. Inwerkingtreding; intrekken (onderdelen van) voorgaande besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht