14.1. Inhoud verzoek
De belastingplichtige dient zijn verzoek om toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 in bij de voor de heffing van de inkomstenbelasting bevoegde inspecteur onder overlegging van:
a. de voorovereenkomst of eenzijdige intentieverklaring, waarbij registratie heeft plaatsgevonden indien wordt verzocht om een omzetting met terugwerkende kracht, en
b. de fiscale eindbalans van de onderneming, alsmede de winst- en verliesrekening over het aan het overgangstijdstip voorafgaande boekjaar, en
c. een opgave van het te plaatsen aandelenkapitaal en bij de inbreng van de subjectieve ondernemingen van meer dan een deelnemer in een samenwerkingsverband in dezelfde vennootschap de berekening die ten grondslag ligt aan de verdeling hiervan over de inbrengers, en
d. een gespecificeerde berekening van de verkrijgingsprijs van de aandelen als bedoeld in artikel 4.21 van de Wet IB 2001, en
e. de fiscale openingsbalans van de op te richten vennootschap respectievelijk de fiscale balans op het overgangstijdstip van de bestaande vennootschap, en
f. een opgave van te onttrekken of reeds onttrokken vermogensbestanddelen als bedoeld in onderdeel 4.1.
Het verzoek omvat de mededeling of er sprake is van gestalde buitenlandse resultaten op grond van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting als bedoeld in onderdeel 6.4. Tevens wordt aangegeven of er afwaarderingen hebben plaatsgevonden op tot het ondernemingsvermogen behorende activa die bij de vennootschap worden aangemerkt als een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is. Ook dient te worden vermeld of er afwaarderingen hebben plaatsgevonden op leningen die zijn verstrekt aan deelnemingen als bedoeld in de vorige volzin. Ik merk op dat de hierboven onder e bedoelde balansen niet definitief behoeven te zijn. Voldoende is dat conceptbalansen worden overgelegd.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Standaardvoorwaarden
1.2. Definities
2. Algemeen
2.1. Geruisloze omzetting in een vennootschap
2.1.1. Doorschuiven belastingclaim
2.1.2. Recht op vrijstelling
2.1.3. Beoordeling verkrijgingsprijs
2.1.4. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap
2.2. Begrip onderneming
2.2.1. Subjectieve onderneming
2.2.2. Omzetting
2.2.2.a. Omzetting/inbreng onderneming
2.2.2.b. Inbreng één onderneming
2.2.2.c. Inbreng meer ondernemingen
2.2.2.c.1. Eén ondernemer: meer objectieve ondernemingen
2.2.2.c.2. Meer ondernemers: één objectieve onderneming
2.3. Geruisloze omzetting na doorschuiving
3. Inbreng in een bestaande vennootschap
3.1. Activiteitentoets
3.2. Aandeelhouderschap
3.3. Fiscale eenheid
3.4. Inbreng in holding
4. Onttrekkingen en voortzetting van de onderneming
4.1. Onttrekking vermogensbestanddelen
4.1.1. Welke vermogensbestanddelen
4.1.2. Moment onttrekking
4.2. Voortzetting van de onderneming
4.2.1. Geheel van rechtshandelingen gericht op overdracht of liquidatie
4.2.2. Directe overdracht onderneming met artikel 14 of 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Toelichting op de standaardvoorwaarden
5. Eerste standaardvoorwaarde
5.1. Bewijslast bij vervreemding van aandelen
5.1.2. Vervreemding in kader van aandelenfusie of juridische fusie
5.2. Begrip vervreemding van aandelen
6. Tweede standaardvoorwaarde
6.1. Voor winstbepaling ‘in de plaats treden van’
6.2. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
6.3. Willekeurige afschrijving
6.4. Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting
7. Derde standaardvoorwaarde
7.1. Verliesverrekening bij samenvoegen ondernemingen
8. Vierde standaardvoorwaarde
8.1. Creditering
8.1.1. Ratio beperkte creditering
8.1.2. Toegestane creditering; maximum
9. Vijfde standaardvoorwaarde
9.1. Aandelen
9.2. Verschillende soorten aandelen
9.3. Slechts voor inbrengers aandelen
10. Zesde standaardvoorwaarde
10.1. Bepaling verkrijgingsprijs. Objectieve vrijstellingen/negatieve terugkeerreserve
11. Zevende standaardvoorwaarde
11.1. Deelnemingen
11.2. Meer dan één deelneming
11.3. Bijzondere situaties
11.3.1. Voorwaarden 7b en 7c
11.3.2. Ontheffing onder voorwaarden
11.3.3. Voorwaarde 7e
12. Achtste standaardvoorwaarde
12.1. Overgangstijdstip
12.1.1. Bepaling overeenkomstig wet en jurisprudentie
12.1.2. Terugwerkende kracht toegestaan onder voorwaarden
12.1.3. Registratie. Legalisatie
12.1.4. Intentieverklaring
12.2. Ondernemersfaciliteiten in de voor-voorperiode
12.3. Termijn totstandkoming en inbreng
12.3.1. Algemeen
12.3.2. Aanpassing overgangstijdstip
13. Negende standaardvoorwaarde
13.1. Akkoordverklaring
14. Indiening en behandeling verzoek
14.1. Inhoud verzoek
14.2. Termijn voor indiening
14.3. Beslissing inspecteur bij beschikking
14.4. Sanctie op overtreding van de voorwaarden
14.5. Beoordeling verzoek
14.6. De beschikking met de voorwaarden
14.6.1. Inwilliging verzoek
14.6.2. Afwijzing verzoek
14.7. Inlichtingen
15. Ingetrokken regeling
16. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht