14.5. Beoordeling verzoek
De inspecteur beoordeelt na de ontvangst van het verzoek of er nadere of afwijkende voorwaarden moeten worden gesteld.
Nadere voorwaarden (kunnen) worden gesteld indien:
a. sprake is van gestalde buitenlandse resultaten als bedoeld in onderdeel 6.4 van dit besluit, of
b. afwaardering heeft plaatsgevonden op tot het vermogen van de in te brengen onderneming behorende activa die bij de vennootschap waarin wordt omgezet, worden aangemerkt als een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is, of
c. afwaardering heeft plaatsgevonden op een lening verstrekt aan een onder b bedoelde deelneming, of
d. sprake is van een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap, of
e. de omzetting van de onderneming onderdeel uitmaakt van een geheel van rechtshandelingen gericht op de overdracht van de onderneming in situaties als bedoeld in onderdeel 4.2.2, letter c, van dit besluit, of
f. een in het buitenland woonachtige belastingplichtige een verzoek indient om toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting; of
g. een belastingplichtige die in de zogenoemde (voor)voorperiode emigreert naar het buitenland, een verzoek doet om toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting.
In bovengenoemde gevallen zendt de inspecteur een kopie van het verzoek om geruisloze omzetting (met alle bijlagen) aan DGBel, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag, en voegt daarbij zijn ambtsbericht waarin hij een toelichting geeft op zijn mening dat afwijkende voorwaarden moeten worden gesteld. De inspecteur stelt de belastingplichtige in kennis van de doorzending.
Als een omstandigheid zoals in onderdeel f. vermeld zich voordoet, wordt een extra voorwaarde gesteld indien Nederland als gevolg van toepassing van de faciliteit een deel van haar belastingclaim kwijtraakt. De bedoeling van die extra voorwaarde is om het dreigende claimverlies veilig te stellen. Deze extra voorwaarde vormt (nog) geen onderdeel van de standaardvoorwaarden. Deze voorwaarde is opgenomen in bijlage 2 .
Indien de inspecteur van mening is dat op andere dan de bovenstaande gronden aanleiding bestaat van de standaardvoorwaarden afwijkende voorwaarden te stellen, legt hij het desbetreffende verzoek gemotiveerd voor aan DGBel, postbus 20201, 2500 EE Den Haag.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Standaardvoorwaarden
1.2. Definities
2. Algemeen
2.1. Geruisloze omzetting in een vennootschap
2.1.1. Doorschuiven belastingclaim
2.1.2. Recht op vrijstelling
2.1.3. Beoordeling verkrijgingsprijs
2.1.4. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap
2.2. Begrip onderneming
2.2.1. Subjectieve onderneming
2.2.2. Omzetting
2.2.2.a. Omzetting/inbreng onderneming
2.2.2.b. Inbreng één onderneming
2.2.2.c. Inbreng meer ondernemingen
2.2.2.c.1. Eén ondernemer: meer objectieve ondernemingen
2.2.2.c.2. Meer ondernemers: één objectieve onderneming
2.3. Geruisloze omzetting na doorschuiving
3. Inbreng in een bestaande vennootschap
3.1. Activiteitentoets
3.2. Aandeelhouderschap
3.3. Fiscale eenheid
3.4. Inbreng in holding
4. Onttrekkingen en voortzetting van de onderneming
4.1. Onttrekking vermogensbestanddelen
4.1.1. Welke vermogensbestanddelen
4.1.2. Moment onttrekking
4.2. Voortzetting van de onderneming
4.2.1. Geheel van rechtshandelingen gericht op overdracht of liquidatie
4.2.2. Directe overdracht onderneming met artikel 14 of 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Toelichting op de standaardvoorwaarden
5. Eerste standaardvoorwaarde
5.1. Bewijslast bij vervreemding van aandelen
5.1.2. Vervreemding in kader van aandelenfusie of juridische fusie
5.2. Begrip vervreemding van aandelen
6. Tweede standaardvoorwaarde
6.1. Voor winstbepaling ‘in de plaats treden van’
6.2. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
6.3. Willekeurige afschrijving
6.4. Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting
7. Derde standaardvoorwaarde
7.1. Verliesverrekening bij samenvoegen ondernemingen
8. Vierde standaardvoorwaarde
8.1. Creditering
8.1.1. Ratio beperkte creditering
8.1.2. Toegestane creditering; maximum
9. Vijfde standaardvoorwaarde
9.1. Aandelen
9.2. Verschillende soorten aandelen
9.3. Slechts voor inbrengers aandelen
10. Zesde standaardvoorwaarde
10.1. Bepaling verkrijgingsprijs. Objectieve vrijstellingen/negatieve terugkeerreserve
11. Zevende standaardvoorwaarde
11.1. Deelnemingen
11.2. Meer dan één deelneming
11.3. Bijzondere situaties
11.3.1. Voorwaarden 7b en 7c
11.3.2. Ontheffing onder voorwaarden
11.3.3. Voorwaarde 7e
12. Achtste standaardvoorwaarde
12.1. Overgangstijdstip
12.1.1. Bepaling overeenkomstig wet en jurisprudentie
12.1.2. Terugwerkende kracht toegestaan onder voorwaarden
12.1.3. Registratie. Legalisatie
12.1.4. Intentieverklaring
12.2. Ondernemersfaciliteiten in de voor-voorperiode
12.3. Termijn totstandkoming en inbreng
12.3.1. Algemeen
12.3.2. Aanpassing overgangstijdstip
13. Negende standaardvoorwaarde
13.1. Akkoordverklaring
14. Indiening en behandeling verzoek
14.1. Inhoud verzoek
14.2. Termijn voor indiening
14.3. Beslissing inspecteur bij beschikking
14.4. Sanctie op overtreding van de voorwaarden
14.5. Beoordeling verzoek
14.6. De beschikking met de voorwaarden
14.6.1. Inwilliging verzoek
14.6.2. Afwijzing verzoek
14.7. Inlichtingen
15. Ingetrokken regeling
16. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht