2.2.2.a. Omzetting/inbreng onderneming
Geruisloze omzetting kan alleen plaatsvinden indien een onderneming wordt omgezet in een vennootschap. Het behoeft daarbij niet te gaan om de gehele onderneming zoals deze bestond op het overgangstijdstip. De Hoge Raad heeft namelijk voor de geruisloze omzetting beslist dat deze faciliteit ook doorgang kan vinden indien in de periode tussen het overgangstijdstip en het moment van daadwerkelijke inbreng in de vennootschap, een (wezenlijk) deel van de onderneming is vervreemd aan een derde. Voorwaarde is wel dat het resterende deel van de onderneming samen met de opbrengst van het vervreemde deel van de onderneming nog steeds een onderneming in de zin van artikel 6 van de Wet IB 1964 (thans artikel 3.4 van de Wet IB 2001) vormt (HR 12 december 2003, nrs. 37 490 en 38 538 ). Een wijziging in de aard of de omvang van de onderneming(sactiviteiten) na het gewenste overgangstijdstip is dus toegestaan.
Daarentegen heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 20 februari 2004, nr. 38 168 beslist dat van een inbreng van een onderneming geen sprake is indien de vennootschap in oprichting met een derde een overeenkomst tot verhuur van de onderneming sluit.
Het verhuren van een onderneming als zodanig kan niet als het drijven van een onderneming worden aangemerkt. De geruisloze omzetting van een verhuurde onderneming is om deze reden in principe niet mogelijk. Een belastingplichtige die zijn voorheen voor eigen rekening en risico gedreven onderneming verhuurt of anderszins ter beschikking stelt, kwalificeert als ondernemer op grond van het voortgezette ondernemerschap. Bij de toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 brengt dat echter niet vanzelfsprekend met zich dat deze verhuurde onderneming voor de verkrijgende vennootschap i.o. óók als een onderneming in de zin van artikel 3.4 van de Wet IB 2001 kwalificeert. Aangezien één van de voorwaarden van deze faciliteit is dat een onderneming wordt omgezet, acht ik de inbreng van een verhuurde onderneming met toepassing van artikel 3.65 van de Wet IB 2001 wel mogelijk mits ten aanzien van de naamloze of besloten vennootschap waarin de activiteiten worden ingebracht nog sprake is van een voor rekening van die vennootschap gedreven onderneming als bedoeld in artikel 3.4 van de Wet IB 2001.
Van inbreng van een onderneming is gelet op het arrest van de Hoge Raad van 3 november 1999, nr.  34 494 ook sprake als van één of meer tot het vermogen van de in te brengen onderneming in volledige eigendom behorende vermogensbestanddelen slechts de economische eigendom wordt ingebracht. De economische eigendom dient mede het recht in te houden die zaken naar eigen inzicht te gebruiken.Gevolgen voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer
De eerdergenoemde arresten van de Hoge Raad van 12 december 2003 hebben geen gevolgen voor de vrijstelling bij omzetting van een onderneming als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel e, ten tweede, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Voor de toepassing van deze vrijstelling moeten onder andere namelijk alle tot het ondernemingsvermogen behorende activa en passiva die een functie vervullen in de onderneming, worden ingebracht ( artikel 5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Standaardvoorwaarden
1.2. Definities
2. Algemeen
2.1. Geruisloze omzetting in een vennootschap
2.1.1. Doorschuiven belastingclaim
2.1.2. Recht op vrijstelling
2.1.3. Beoordeling verkrijgingsprijs
2.1.4. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap
2.2. Begrip onderneming
2.2.1. Subjectieve onderneming
2.2.2. Omzetting
2.2.2.a. Omzetting/inbreng onderneming
2.2.2.b. Inbreng één onderneming
2.2.2.c. Inbreng meer ondernemingen
2.2.2.c.1. Eén ondernemer: meer objectieve ondernemingen
2.2.2.c.2. Meer ondernemers: één objectieve onderneming
2.3. Geruisloze omzetting na doorschuiving
3. Inbreng in een bestaande vennootschap
3.1. Activiteitentoets
3.2. Aandeelhouderschap
3.3. Fiscale eenheid
3.4. Inbreng in holding
4. Onttrekkingen en voortzetting van de onderneming
4.1. Onttrekking vermogensbestanddelen
4.1.1. Welke vermogensbestanddelen
4.1.2. Moment onttrekking
4.2. Voortzetting van de onderneming
4.2.1. Geheel van rechtshandelingen gericht op overdracht of liquidatie
4.2.2. Directe overdracht onderneming met artikel 14 of 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Toelichting op de standaardvoorwaarden
5. Eerste standaardvoorwaarde
5.1. Bewijslast bij vervreemding van aandelen
5.1.2. Vervreemding in kader van aandelenfusie of juridische fusie
5.2. Begrip vervreemding van aandelen
6. Tweede standaardvoorwaarde
6.1. Voor winstbepaling ‘in de plaats treden van’
6.2. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
6.3. Willekeurige afschrijving
6.4. Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting
7. Derde standaardvoorwaarde
7.1. Verliesverrekening bij samenvoegen ondernemingen
8. Vierde standaardvoorwaarde
8.1. Creditering
8.1.1. Ratio beperkte creditering
8.1.2. Toegestane creditering; maximum
9. Vijfde standaardvoorwaarde
9.1. Aandelen
9.2. Verschillende soorten aandelen
9.3. Slechts voor inbrengers aandelen
10. Zesde standaardvoorwaarde
10.1. Bepaling verkrijgingsprijs. Objectieve vrijstellingen/negatieve terugkeerreserve
11. Zevende standaardvoorwaarde
11.1. Deelnemingen
11.2. Meer dan één deelneming
11.3. Bijzondere situaties
11.3.1. Voorwaarden 7b en 7c
11.3.2. Ontheffing onder voorwaarden
11.3.3. Voorwaarde 7e
12. Achtste standaardvoorwaarde
12.1. Overgangstijdstip
12.1.1. Bepaling overeenkomstig wet en jurisprudentie
12.1.2. Terugwerkende kracht toegestaan onder voorwaarden
12.1.3. Registratie. Legalisatie
12.1.4. Intentieverklaring
12.2. Ondernemersfaciliteiten in de voor-voorperiode
12.3. Termijn totstandkoming en inbreng
12.3.1. Algemeen
12.3.2. Aanpassing overgangstijdstip
13. Negende standaardvoorwaarde
13.1. Akkoordverklaring
14. Indiening en behandeling verzoek
14.1. Inhoud verzoek
14.2. Termijn voor indiening
14.3. Beslissing inspecteur bij beschikking
14.4. Sanctie op overtreding van de voorwaarden
14.5. Beoordeling verzoek
14.6. De beschikking met de voorwaarden
14.6.1. Inwilliging verzoek
14.6.2. Afwijzing verzoek
14.7. Inlichtingen
15. Ingetrokken regeling
16. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht