3.4. Inbreng in holding
In andere dan de in onderdeel 3.3 bedoelde gevallen waarin de onderneming wordt ingebracht in een bestaande houdstermaatschappij, zullen de feitelijke activiteiten van deze bestaande vennootschap (het houden van aandelen en eventueel het besturen van andere vennootschappen) vrijwel nooit in dezelfde lijn liggen als de activiteiten van de in te brengen onderneming. Artikel 3.65 van de Wet IB 2001 kan ter zake van inbreng in zo'n vennootschap in beginsel niet plaatsvinden.Goedkeuring
Ik keur echter goed dat een dergelijke geruisloze inbreng toepassing vindt, mits
a. reeds op het overgangstijdstip de belastingplichtige alle aandelen in de bestaande houdstermaatschappij onmiddellijk in handen heeft, en
b. reeds op het overgangstijdstip de bestaande houdstermaatschappij alle aandelen in de dochtervennootschap onmiddellijk in handen heeft, en
c. de feitelijke activiteiten van die dochtervennootschap reeds op het overgangstijdstip in dezelfde lijn liggen als die van de in te brengen onderneming, en
d. de inbreng in de houdstermaatschappij onmiddellijk wordt gevolgd door een overdracht van de ingebrachte onderneming aan die dochtervennootschap, en
e. deze overdracht plaatsvindt met toepassing van artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en met dien verstande dat deze overdracht slechts kan plaatsvinden tegen uitreiking van gewone aandelen.
Ingeval sprake is van inbreng van twee of meer subjectieve ondernemingen van eenzelfde samenwerkingsverband in bestaande houdstermaatschappijen is aan bovengenoemde voorwaarde b voldaan indien alle houdstermaatschappijen waarin inbreng van de ondernemingen plaatsvindt, reeds op het overgangstijdstip alle aandelen van de dochtervennootschap in dezelfde verhouding als de winstverdeling in het samenwerkingsverband onmiddellijk in handen hebben en de aandelenverhouding in de dochtervennootschap na overdracht van de ondernemingen met toepassing van artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geen wijziging ondergaat.
Voorwaarde e wordt toegelicht bij onderdeel 4.2.2.b.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Standaardvoorwaarden
1.2. Definities
2. Algemeen
2.1. Geruisloze omzetting in een vennootschap
2.1.1. Doorschuiven belastingclaim
2.1.2. Recht op vrijstelling
2.1.3. Beoordeling verkrijgingsprijs
2.1.4. Naar buitenlands recht opgerichte vennootschap
2.2. Begrip onderneming
2.2.1. Subjectieve onderneming
2.2.2. Omzetting
2.2.2.a. Omzetting/inbreng onderneming
2.2.2.b. Inbreng één onderneming
2.2.2.c. Inbreng meer ondernemingen
2.2.2.c.1. Eén ondernemer: meer objectieve ondernemingen
2.2.2.c.2. Meer ondernemers: één objectieve onderneming
2.3. Geruisloze omzetting na doorschuiving
3. Inbreng in een bestaande vennootschap
3.1. Activiteitentoets
3.2. Aandeelhouderschap
3.3. Fiscale eenheid
3.4. Inbreng in holding
4. Onttrekkingen en voortzetting van de onderneming
4.1. Onttrekking vermogensbestanddelen
4.1.1. Welke vermogensbestanddelen
4.1.2. Moment onttrekking
4.2. Voortzetting van de onderneming
4.2.1. Geheel van rechtshandelingen gericht op overdracht of liquidatie
4.2.2. Directe overdracht onderneming met artikel 14 of 15 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Toelichting op de standaardvoorwaarden
5. Eerste standaardvoorwaarde
5.1. Bewijslast bij vervreemding van aandelen
5.1.2. Vervreemding in kader van aandelenfusie of juridische fusie
5.2. Begrip vervreemding van aandelen
6. Tweede standaardvoorwaarde
6.1. Voor winstbepaling ‘in de plaats treden van’
6.2. Investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
6.3. Willekeurige afschrijving
6.4. Regelingen ter voorkoming van dubbele belasting
7. Derde standaardvoorwaarde
7.1. Verliesverrekening bij samenvoegen ondernemingen
8. Vierde standaardvoorwaarde
8.1. Creditering
8.1.1. Ratio beperkte creditering
8.1.2. Toegestane creditering; maximum
9. Vijfde standaardvoorwaarde
9.1. Aandelen
9.2. Verschillende soorten aandelen
9.3. Slechts voor inbrengers aandelen
10. Zesde standaardvoorwaarde
10.1. Bepaling verkrijgingsprijs. Objectieve vrijstellingen/negatieve terugkeerreserve
11. Zevende standaardvoorwaarde
11.1. Deelnemingen
11.2. Meer dan één deelneming
11.3. Bijzondere situaties
11.3.1. Voorwaarden 7b en 7c
11.3.2. Ontheffing onder voorwaarden
11.3.3. Voorwaarde 7e
12. Achtste standaardvoorwaarde
12.1. Overgangstijdstip
12.1.1. Bepaling overeenkomstig wet en jurisprudentie
12.1.2. Terugwerkende kracht toegestaan onder voorwaarden
12.1.3. Registratie. Legalisatie
12.1.4. Intentieverklaring
12.2. Ondernemersfaciliteiten in de voor-voorperiode
12.3. Termijn totstandkoming en inbreng
12.3.1. Algemeen
12.3.2. Aanpassing overgangstijdstip
13. Negende standaardvoorwaarde
13.1. Akkoordverklaring
14. Indiening en behandeling verzoek
14.1. Inhoud verzoek
14.2. Termijn voor indiening
14.3. Beslissing inspecteur bij beschikking
14.4. Sanctie op overtreding van de voorwaarden
14.5. Beoordeling verzoek
14.6. De beschikking met de voorwaarden
14.6.1. Inwilliging verzoek
14.6.2. Afwijzing verzoek
14.7. Inlichtingen
15. Ingetrokken regeling
16. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht