Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2013.

Artikel 3.2.1 c Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, afschrijving op zeeschepen, participaties in zeescheepvaart-cv's

Uitgebreide informatie
3.2.1. Goedkeuring degressieve afschrijving op nieuwe en jonge gebruikte zeeschepen
Het hierna beschreven systeem van degressieve afschrijving mag zonder nader onderzoek worden toegepast op nieuwe zeeschepen en op zeeschepen die zijn aangeschaft binnen een periode van 132 maanden (11 jaar) na de eerste in gebruikneming en die worden geëxploiteerd als bedoeld in artikel 3.22, vierde en vijfde lid, van de Wet IB 2001. Voorwaarde is dat bij de berekening van de afschrijving alle volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
c. 1. bij de afschrijving van een nieuw zeeschip wordt uitgegaan van een residuwaarde van 15% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten vóór afboeking subsidies en herinvesteringsreserve en een levensduur van 15 jaren. Tot de aanschaffings- of voortbrengingskosten behoren ook de kosten voor onzelfstandige onderdelen waarop de Vamil van toepassing is;
2. bij de afschrijving van zeeschepen welke niet meer dan 132 maanden (11 jaar) na de eerste ingebruikname zijn aangeschaft wordt uitgegaan van de veronderstelde residuwaarde en de levensduur zoals weergegeven in onderstaande tabel.
Groep op het moment van aanschaf van het zeeschip door koper verstreken perioden van 12 maanden of delen daarvan sinds de eerste ingebruikneming levensduur in jaren residuwaarde in % van de aanschaffings- of voortbrengingskosten
1 1 t/m 3 15 15
2 4 t/m 7 13 19
3 8 t/m 11 11 24

De volgens deze tabel bepaalde residuwaarde en levensduur worden tot uitgangspunt genomen bij de vaststelling van het afschrijvingspercentage. Indien een belastingplichtige het voornemen heeft een zeeschip gedurende een kortere periode dan de in de tabel aangegeven levensduur te exploiteren wijzigt het afschrijvingspercentage niet. De residuwaarde wordt dan verondersteld evenredig hoger te zijn.
In bijlage 1 bij dit besluit is een tabel opgenomen waarin voor verschillende levensduren het afschrijvingspercentage is berekend. Het afschrijvingspercentage wordt naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma. Een voorbeeld is opgenomen in bijlage 2 .
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Definities
3. Winst uit zeescheepvaart; toepassing normale wettelijke regels voor de winstbepaling
3.1. Afschrijving op zeeschepen algemeen
3.2. Degressieve afschrijving
3.2.1. Goedkeuring degressieve afschrijving op nieuwe en jonge gebruikte zeeschepen
3.2.2. Overige situaties
3.3. Investeringsaftrek; ter beschikking stellen
4. Participaties in zeescheepvaart-cv’s
4.1. Eén of meer ondernemingen
4.2. Centrale uitvoering
5. Ingetrokken besluiten
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht